bit

แปลว่า


n ดอกสว่าน
n เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน
n ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: whit
คำตรงข้าม: lot , mass
n หน่วยวัดความจุข้อมูล
คำที่เกี่ยวข้อง: บิต

ตัวอย่างประโยค


Eat a little bit lighter. ทานให้น้อยขึ้นหน่อย
Do you want to move a bit closer? คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
I'm just resting a bit. ฉันแค่พักสักนิดหนึ่ง
It will be a little bit difficult for you. มันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
Would you tell me a little bit about yourself? คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?

คำที่มี "bit" ในคำ


bitmap n การเกิดภาพจากจุดเล็กๆ

bitch n สุนัขตัวเมีย

bitch vt บ่นว่าอย่างต่อเนื่อง
ความหมายเหมือนกับ: moan

bitchy adj ซึ่งพูดให้ร้ายคนอื่น

bite vt กัด
ความหมายเหมือนกับ: nip , snap

bite vi (แมลง) ต่อย
ความหมายเหมือนกับ: nip , snap

bite n รอยกัด
ความหมายเหมือนกับ: abrasion , bruise , wound

bite n หนึ่งคำอาหาร

bite-size adj เล็กพอที่จะกินได้

bite-sized adj เล็กพอที่จะกินได้

biting adj กระทบกระเทียบ
ความหมายเหมือนกับ: sarcastic , mordant

biting adj เจ็บปวดเพราะหนาวมาก
ความหมายเหมือนกับ: piercing

bitten vt กริยาช่องที่ 3 ของ bite

bitter adj ขม
ความหมายเหมือนกับ: acetic , tangy

bitter adj ขมขื่น
ความหมายเหมือนกับ: embittered , rancorous

bitter adj หนาวจัด
ความหมายเหมือนกับ: freezing

bitterly adv ที่ขมขื่น
ความหมายเหมือนกับ: angrily , sourly

bitterly adv ที่เสียดแทงใจ
ความหมายเหมือนกับ: uncomfortably

bittern n นกยุโรปชนิดหนึ่งตระกูล Heron

bitterness n ความขมขื่น

bitterness n ความเคียดแค้น
ความหมายเหมือนกับ: hatred , resentment

bitter-sweet adj ซึ่งนำมาซึ่งความสุขผสมความเศร้า

bitty adj ซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆ

bitumen n น้ำมันดิน

bituminous adj ซึ่งบรรจุน้ำมันดิน

bitch about phrv ��บ่นถึงเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: complain about

bitch up phrv ทำให้เสีย (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: mess up

bite back phrv กัดตอบ

bite into phrv กัด

bite into phrv กัดกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: eat into

bite off phrv กัดขาด

bite on phrv กัด
ความหมายเหมือนกับ: chew on

bit much sl เกินพอ

bitch box sl ลำโพง (โดยเฉพาะในกองทัพ)

bite the bullet sl ยอมรับและมีชีวิตอยู่กับสิ่งยุ่งยาก

bit of awright sl ผู้หญิงที่น่าดึงดูด

bit of fluff sl ผู้หญิงที่น่าดึงดูด

bit of stuff sl ผู้หญิงที่น่าดึงดูด

bitter-ender n คนหัวรั้น

bitter-ender n คนหัวรั้น
ความหมายเหมือนกับ: stamina
คำตรงข้าม: liberal , anarchist

adhibit vt ยอมให้ใช้
ความหมายเหมือนกับ: admit , let in

ambit n วง

ambition n ความทะเยอทะยาน
ความหมายเหมือนกับ: aspiration

ambition n จุดมุ่งหมาย
ความหมายเหมือนกับ: gold , end

ambitious adj ทะเยอทะยาน
ความหมายเหมือนกับ: aspiring , enterprising

ambitious adj ยาก

arbiter n ผู้ตัดสิน
ความหมายเหมือนกับ: umpire , arbitretor , judge

arbiter n ผู้ที่มีอิทธิพล

arbitrarily adv อย่างไม่มีกฎเกณฑ์

arbitrary adj เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ

arbitrary adj ตามอำเภอใจ
ความหมายเหมือนกับ: dictatorial , discretionary

arbitrate vt ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด

arbitrate vt ตัดสิน

arbitrate vi เป็นผู้ตัดสิน
ความหมายเหมือนกับ: settle peacefully , smooth out

arbitrator n ผู้ตัดสิน
ความหมายเหมือนกับ: arbiter , referee , mediator

arbitrate between phrv ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย)

arbitrate for phrv ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: sue for

arbitrate in phrv ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: adjudicate in

arbitrate on phrv ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: adjudicate on

backbite vt นินทาลับหลัง
ความหมายเหมือนกับ: scandalize

backbiting n การนินทาลับหลัง
ความหมายเหมือนกับ: calumny , slander

barbiturate n ยากดประสาทชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: soporific

blow to bits idm ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: blow something to smithereens

coenobite n ผู้ที่ดำรงตนอย่างสันโดษ

cohabit vi อยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานกัน
ความหมายเหมือนกับ: live together , room together , shack up , stay together

cubit n หน่วยวัดโบราณ เท่ากับประมาณ 18-22 นิ้ว

debit against phrv ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: credit to , credit with , debit to , debit with

debit to phrv ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: credit to , credit with , debit against

debit with phrv ลงบัญชีว่าเป็นหนี้ตามจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: credit to , credit with , debit against

debit n รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี

debit vt หักบัญชี

embitter vt ทำให้ผู้อื่นขมขื่น
ความหมายเหมือนกับ: rankle , sour

exhibit n ของที่แสดง

exhibit vi จัดแสดง
ความหมายเหมือนกับ: display , present , show

exhibit vt จัดแสดง
ความหมายเหมือนกับ: display , present , show

exhibit vt แสดงให้เห็น

exhibit n หลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: evidence , proof

exhibition n งานแสดง (ศิลปะ)
ความหมายเหมือนกับ: display , presentation , showing

exhibition n สิ่งของที่นำมาแสดง

exhibitionist n ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ

exhibitive adj ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: demostrating , displaying

exorbitant adj มากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: excessive , extravagant , inordinate

frostbite n เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด

go to bits idm ควบคุมตัวเองไม่ได้

habituate to phrv ทำให้คุ้นชินกับ
ความหมายเหมือนกับ: accustom to , use to

inhibit from phrv ยับยั้ง...จาก

gambit n กลเม็ด
ความหมายเหมือนกับ: trick , bluff , artifice

gambit n การเอ่ยเพื่อเปิดการสนทนา

habit n การติดยาเสพย์ติด

habit n กิจวัตร

habit n ธรรมเนียม

habit n นิสัย
ความหมายเหมือนกับ: disposition , routine

habitable adj ซึ่งอาศัยอยู่ได้
ความหมายเหมือนกับ: inhabitable , livable
คำตรงข้าม: uninhabitable , unlivable

habitant n ผู้อาศัย

habitat n ถิ่นที่อยู่

habitat n สิ่งแวดล้อม
ความหมายเหมือนกับ: environment , surroundings

habitation n ที่อยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: abode , domicile , dwellingabode , domicile , dwelling

habit-forming adj ที่ทำให้เกิดความเคยชิน
ความหมายเหมือนกับ: addictive
คำตรงข้าม: nonaddictive

habitual adj ที่เป็นนิสัย
ความหมายเหมือนกับ: chronic , inveterate
คำตรงข้าม: inconsistent , inconstant

habitually adv อย่างเป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: chronically , regularly
คำตรงข้าม: occasionally;sporadically

habituate vt ทำให้เคยชิน

hard-bitten adj แข็งแกร่งจากประสบการณ์

hair of the dog that bit one idm เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มหลังจากเมาค้าง

in orbit idm ในวงโคจร

quite a bit idm มาก

to the bitter end idm สุดท้าย

improbity n ความไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: corruption , dishonesty
คำตรงข้าม: dishonest , probily

indubitable adj ชัดเจน (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: incontestable , indisputable , unquestionable
คำตรงข้าม: disputable , dubitable , questionable

inhabit vt อยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: occupy , live , reside

inhabitancy n ที่อยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: home , dwelling

inhabitant n ผู้อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: occupant , resident , dweller

inhibit vt ยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: restrain , hinder , obstruct
คำตรงข้าม: reveal

inhibition n การขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: restraint , hindrance , repression

inhibitor n ตัวยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: prevention , prohibition

itsy-bitsy adj เล็กมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: very small , tiny
คำตรงข้าม: big , huge

kick a habit idm เลิกนิสัย

jack rabbit n กระต่ายขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ มีหูและขาหลังยาวมาก
ความหมายเหมือนกับ: large hare

kibitz vi ยุ่งเรื่องคนอื่น (ภาษาพูด)

kilobit n กิโลบิต

lunar orbiter n ยานอวกาศ
ความหมายเหมือนกับ: spacecraft , spaceship

make a habit of idm สร้างนิสัยของ

nail-biting adj ซึ่งวิตกกังวล

obit n การประกาศข่าวมรณกรรม
ความหมายเหมือนกับ: obituary

obiter dicta n คำนามพหูพจน์ของ obiter dictum

obiter dictum n คำพูดแสดงความคิดเห็น ความจริง หลักการหรืออื่นๆ

obituary n การประกาศข่าวมรณกรรม
ความหมายเหมือนกับ: obit

orbit n วิถีโคจร, วงโคจร
ความหมายเหมือนกับ: rotation , circle , path

orbit n ขอบเขต
ความหมายเหมือนกับ: domain , compass

orbit vi โคจร
ความหมายเหมือนกับ: revolve , circle

orbit vt โคจร
ความหมายเหมือนกับ: revolve , circle

orbital adj เกี่ยวกับการโคจร

overbite n ฟันบนหรือขากรรไกรบนที่ยื่นออกมามากกว่าฟันล่างมาก

phenobarbital n ยาระงับประสาท

phlebitic adj ซึ่งเกี่ยวกับหลอดเลือดดำอักเสบ

phlebitis n โรคหลอดเลือดดำอักเสบ

probity n ความซื่อตรง
ความหมายเหมือนกับ: honor , fidelity , integrity
คำตรงข้าม: dishonesty

prohibit vt ห้าม
ความหมายเหมือนกับ: forbid , interdict , ban

prohibition n การห้าม
ความหมายเหมือนกับ: forbiddance , ban

prohibition n ข้อห้าม

prohibitionist n ผู้ห้าม

prohibitive adj ซึ่งยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: restrictive , restraining , limiting

prohibit from phrv ห้ามในเรื่อง

put the arm/bite on idm ขู่เอาเงิน (คำไม่เป็นทางการ)

rabbit n กระต่าย
ความหมายเหมือนกับ: hare

rabbit n ขนกระต่าย

rabbit n เนื้อกระต่าย

rarebit n อาหารจานร้อนชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: welshrarebit

ratbite fever n โรคติดต่อที่เกิดจากหนูหรือสัตว์อื่นกัด

rabbit on phrv พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)

habbit sl นิสัยติดยา

itsy-bitsy sl เล็กน้อย

itty-bitty sl เล็กน้อย

mickey mouse habit sl ติดยาบางอย่าง (ไม่ใช่ยาเสพติด)

rabbit food sl ผักสลัด

son of a bitch sl บ้าจริง (คำหยาบ)

son of a bitch sl เพื่อนเก่า (ใช้ระหว่างเพื่อนสนิทผู้ชาย)

two-bit sl ถูก

ankle-biters sl เด็ก (โดยเฉพาะเด็กทารกที่กำลังคลาน)

pillow biter sl ชายรักร่วมเพศ

rabbit sl พูดไม่หยุด

thrupenny bits sl นมหรือหัวนม

son of a bitch n คำด่าหยาบ

titbit n ของอร่อย
ความหมายเหมือนกับ: tidbit

trilobite n แมลงทะเลชนิดหนึ่ง

two-bit adj ซึ่งเป็นมูลค่าขั้นต่ำ

unambitious adj ซึ่งมักน้อย

uninhibited adj ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: unreserved , unrestrained , earthy

wait-a-bit n ต้นไม้ซึ่งมีหนามแหลม

to bits adv เป็นชิ้น ๆ (ขาด)
ความหมายเหมือนกับ: asunder , to pieces

arbitretor n ผู้ตัดสิน
ความหมายเหมือนกับ: umpire , judge

arbitrate to phrv พิจารณาว่าเขียนโดย

embittered adj ขมขื่น
ความหมายเหมือนกับ: rancorous

bunny rabbit n คำเรียกกระต่าย (เด็กใช้เรียก)

inhabitants n กลุ่มพลเมือง
ความหมายเหมือนกับ: population , people

exibit vt สาธิต
ความหมายเหมือนกับ: show , prove

inhibitive adj ซึ่งขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: preventative , prophylactic

prohibited adj ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: banned
คำตรงข้าม: allowed

inhabitable adj ซึ่งอาศัยอยู่ได้
ความหมายเหมือนกับ: livable
คำตรงข้าม: uninhabitable , unlivable

prohibited adj ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illicit , unlawful
คำตรงข้าม: lawful , legal

prohibited adj ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illegal , unlawful
คำตรงข้าม: lawful , legal

prohibited adj ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
คำตรงข้าม: permissible , permitted

habitual drunkard n คนเมา (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: drunkard

uninhabitable adj ซึ่งไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: harsh , desolate

a bit n จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: small amount

uninhabited adj ห่างไกลผู้คน
ความหมายเหมือนกับ: unpopulated , desolate , bleak
คำตรงข้าม: crowded , bustling , busy

inhabitants n ชาวพื้นเมือง
ความหมายเหมือนกับ: precursor , fellow citizen

tidbit vi เล็ม
ความหมายเหมือนกับ: bite , crumb , taste

tidbit vt เล็ม
ความหมายเหมือนกับ: bite , crumb , taste

habitancy n คน
ความหมายเหมือนกับ: population , citizen

inhabitants n ประชากร
ความหมายเหมือนกับ: dwellers , citizenry , group

inhabitance n การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล)
ความหมายเหมือนกับ: residence , habitancy

habitancy n การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล)
ความหมายเหมือนกับ: residence , inhabitance

two bits n 25 เซ็นต์
ความหมายเหมือนกับ: twenty-five cents

welshrarebit n อาหารจานร้อนชนิดหนึ่ง

acerbity n การถากถาง
ความหมายเหมือนกับ: causticity , mordancy

orbital rocket n ดาวเทียม
ความหมายเหมือนกับ: space satellite

kibitzer n คนสอดแนม
ความหมายเหมือนกับ: busybody

a bit adj เล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: a few , a little , any

tidbit n ของอร่อย

inhabitants n ชาวเมือง
ความหมายเหมือนกับ: townpeople , societyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top