ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpalatable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpalatable*, -unpalatable-

unpalatable ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปร่า (adj.) unpalatable See also: insipid, unpleasant to the taste Syn. ขื่น, เฝื่อน

unpalatable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest)

unpalatable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
ขื่น[adj.] (kheūn) EN: unpleasantly bitter ; bitter-sour tasting ; bitter ; astringent ; unpalatable ; mouthpuckering ; gagging taste FR:
ปร่า[adj.] (prā) EN: unpalatable ; untasty ; unsavoury ; unsavory (Am.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpalatable
Back to top