ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

painful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *painful*, -painful-

painful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
painful (adj.) เจ็บปวด See also: เจ็บแสบ, ระบม Syn. injurious, damaging, sore, aching Ops. healthy, comfortable, well
painful (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant, worrying
painful (adj.) ยาก See also: ลำบาก, ใช้แรงงานมาก
painfully (adv.) อย่างเจ็บปวด See also: อย่างปวดร้าว, อย่างทุกข์ทรมาน Syn. distressingly
painfulness (n.) ความเจ็บปวด See also: ความรวดร้าว Syn. distress Ops. pleasure
English-Thai: HOPE Dictionary
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
English-Thai: Nontri Dictionary
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บปวด (n.) painful See also: bitter, pain, ache, sore Syn. ความเจ็บ
อี๋ (adv.) painfully
แปลบ (adv.) painfully See also: piercingly, cuttingly Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด
แปล๊บ (adv.) painfully See also: piercingly, cuttingly
รวดร้าว (v.) be painful See also: hurt Syn. เจ็บปวดรวดร้าว, เจ็บปวด, เจ็บร้าว
เจ็บร้าว (v.) be painful See also: ache, be sore, be hurt, feel a pain Syn. เจ็บ, ปวด
เสียด (v.) thrust into painfully See also: penetrate painfully
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They had very painful experiencesพวกเขามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก
It's too painfulมันเจ็บปวดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ
"and painful financial liability.""และหนี้สินทางการเงินที่น่าเจ็บปวด"
And you will. I don't care how painful it is, you've got to hold them together. you are the circuit bridge.ไม่ว่ายังไง ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน นายต้องเป็นสะพานไฟให้มันนะ
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้
It must be painful having this IV hooked up.ให้ย่าเข้าเส้นนี่คงเจ็บน่าดูนะ
But painful as it may be, ability... don't last.แต่ความเจ็บปวดในขณะที่มันอาจจะ ความสามารถในการ ... ไม่ได้สุดท้าย
Funny, it didn't seem that painful when you did it to the horse.ตลกนะ ดูคุณไม่เจ็บเลยตอนตีม้า
There's got to be a less painful way to get my attention.นั่นเจ็บนะ ฉันแค่เตือนน่ะ
It's too painful for her.มันเจ็บปวดเกินไปสำหรับป้าเขา.
I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the demilitarized zone that we were gonna be okay, that we ผมมักจะผละออกห่างเสมอ ไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไร... ...ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม... ...ถ้าเท้าเราได้สัมผัสกัน ใต้ผ้าห่ม...
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย?
Also, our caretaker, Mr. Filch, has asked me to remind you that the third-floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death.อีกอย่างผู้ดูแลของเรา คุณฟิลช์ ฝากฉันให้เตือนพวกเธอด้วยว่า ทางเดินของชั้นที่สามด้านขวา อยู่นอกขอบเขต ของทุกคนที่ไม่ประสงค์จะตาย อย่างเจ็บปวดรวดร้าว

painful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, 惨痛 / 慘痛] bitter; painful; deeply distressed
[kǔ, ㄎㄨˇ, 苦] bitter; intensely; miserable; painful
酸软[suān ruǎn, ㄙㄨㄢ ㄖㄨㄢˇ, 酸软 / 酸軟] limp and painful
凄怆[qī chuàng, ㄑㄧ ㄔㄨㄤˋ, 凄怆 / 凄愴] pitiful; painful; heartrending

painful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing
後ろ髪を引かれる[うしろがみをひかれる, ushirogamiwohikareru] (exp,v1) (id) to do something with painful reluctance; to pull the hairs on one's back
排尿障害[はいにょうしょうがい, hainyoushougai] (n,adj-no) dysuria; painful urination
渋り腹[しぶりばら, shiburibara] (n) bowel pains; painful loose bowels
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)
無間地獄[むげんじごく;むけんじごく, mugenjigoku ; mukenjigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism; Buddhist hell of uninterrupted suffering
痛々しい;痛痛しい;傷々しい(iK);傷傷しい(iK)[いたいたしい, itaitashii] (adj-i) pitiful; pathetic; painful to look at (e.g. painfully thin, painful-looking scars)
胸が痛む様な出来事[むねがいたむようなできごと, munegaitamuyounadekigoto] (exp) painful incident
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
苦土[くど, kudo] (n) this painful world; magnesia
見づらい;見辛い[みづらい, midurai] (adj-i) (1) hard to see; (2) painful to look at
見るに堪えない[みるにたえない, mirunitaenai] (exp) (id) so miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch
見るに忍びない[みるにしのびない, mirunishinobinai] (exp) (id) So miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch
阿鼻地獄[あびじごく, abijigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P)
耳が痛い[みみがいたい, mimigaitai] (exp,adj-i) (See 耳の痛い真実) (e.g. of a reprimand) being painfully-true; striking home

painful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บ[adj.] (jep) EN: painful ; algesic FR: douloureux
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
เจ็บแสบ[adj.] (jepsaēp) EN: bitter ; painful ; sore FR:
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful FR: être amer
ความรู้สึกไม่สบาย[n. exp.] (khwām rūseu) EN: painful feeling FR:
ปวด[v.] (pūat) EN: ache ; hurt ; be painful ; be in pain FR: avoir mal à ; souffrir de
ปวด[adj.] (pūat) EN: painful ; algesic ; sore FR: douloureux
รวดร้าว[v.] (rūatrāo) EN: be painful ; hurt FR:
แสบสันต์[adj.] (saēpsan) EN: cutting ; biting ; painful FR:
ตะคริว ; ตะคิว[n.] (takhriu ; t) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction FR: crampe [f]
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ทุกขเวทนา[n.] (thukkhawēth) EN: suffering ; painful feeling FR:
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppū) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness FR: douleur [f] ; souffrance [f]
ความรวดร้าว[n.] (khwām rūat ) EN: painfulness ; agony FR:
แปลบ[adv.] (plaēp) EN: painfully ; piercingly ; cuttingly FR:
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain FR: ressentir une douleur aiguë
ทุกขตา[n.] (thukkhatā) EN: state of being subject to suffering ; painfulness ; stress FR: tristesse [f]
ยักแย่ยักยัน[adv.] (yakyaēyakya) EN: painfully ; awkwardly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า painful
Back to top