ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moan*, -moan-

moan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moan (vi.) คราง See also: ร้องครวญคราง, ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวด Syn. groan, wail, cry
moan (vi.) บ่น See also: บ่นพึมพำ Syn. complain, mutter
moan (n.) เสียงคราง See also: เสียงร้อง, เสียงครวญอย่างเจ็บปวด Syn. groan, whine
moan (n.) การบ่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: การบ่นพึมพำ Syn. complaint
moan about (phrv.) คร่ำครวญถึง
moaner (n.) เสียงคร่ำครวญ See also: เสียงโหยหวน
English-Thai: HOPE Dictionary
moan(โมน) n. การครวญคราง,เสียงครวญคราง,เสียงลมที่คล้ายเสียงครวญคราง,การโทมนัส vt. ครวญคราง,คราง, Syn. groan,bemoan
English-Thai: Nontri Dictionary
moan(n) การร้องคร่ำครวญ,การคราง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moaningคราง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคร่ำครวญ (n.) moan See also: groan, cry, bemoan, lament
พิลาป (v.) moan See also: bewail, weep for, sob, lament, cry Syn. ร่ำไรรำพัน, คร่ำครวญ, พิลาปรำพัน
พิลาปรำพัน (v.) moan See also: bewail, weep for, sob, lament, cry Syn. ร่ำไรรำพัน, คร่ำครวญ
ร่ำไรรำพัน (v.) moan See also: bewail, weep for, sob, lament, cry Syn. คร่ำครวญ, พิลาปรำพัน
เทวษ (n.) moan See also: groan, cry, bemoan, lament Syn. การคร่ำครวญ
โหย (v.) moan See also: bemoan, deplore, lament, bewail, wail Syn. ครวญถึง, โหยหา, คร่ำครวญ
โหยหวน (v.) moan See also: groan, lament, bemoan, bewail, deplore Syn. คร่ำครวญ, โหยไห้
รำพึงรำพัน (v.) bemoan See also: bewail, lament
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้
And I moan like sealsและครางเหมือนเเมวน้ำ
I bitch and moan about it.พร่ำบ่นไปเรื่อย แต่ฉันเดินดูและฟัง...
"Never have I heard someone piss and moan as much as John Grogan."ฉันไม่เคยได้ยินใคร หัวเสียและคร่ำครวญมากเหมือนจอห์น โกรแกนซักคน
¶ so you can have a little whine and a moan ¶ ¶ ah... ¶# เธอได้แต่ร้องคร่ำครวญ #
♪ And a quiver or a... ♪ Moan# กลายเป็นเสียงกระเส่าหรือ... # # เสียงโหยหวน #
Are there men who moan when they kiss?มีผู้ชายคนที่ร้องครวญครางตอนที่พวกเขาจูบกันไหม
Yeah, well, for a guy who's been having himself a regular party for three days or so you sure bitch and moan a lot.ใช่ดีสำหรับคนที่แต่งตัวประหลาดผู้ที่ได้รับมีตัวเอง บุคคลที่ปกติเป็นเวลาสามวันหรือ เพื่อให้คุณแน่ใจว่าผู้หญิงเลวและครางมาก
Are you gonna moan and groan all night?คุณจะคราง และคร่ำครวญทุกคืน
Moan for me, will you?ครางให้หน่อยนะ, ได้มะ?
Moan like if you're enjoying it!ครางเหมือนกับแกสนุกกับมัน !
All you do is moan!นึกว่า ทำได้แต่บ่นพึมพำ

moan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
哀叹[āi tàn, ㄞ ㄊㄢˋ, 哀叹 / 哀嘆] lament; bewail; bemoan
冒纳罗亚[Mào nà luó yà, ㄇㄠˋ ㄋㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ, 冒纳罗亚 / 冒納羅亞] Moanalua, Hawaiian volcano
[yín, ˊ, 吟] moan; to hum
[tōng, ㄊㄨㄥ, 痌] moaning in pain

moan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan
嘆き悲しむ[なげきかなしむ, nagekikanashimu] (v5m) to grieve and moan
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss
呻き声;うめき声[うめきごえ, umekigoe] (n) groan; moan; moaning
呻く[うめく, umeku] (v5k,vi) (uk) to moan; to groan
哀号[あいごう, aigou] (n,vs) moan; wailing
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise
唸る(P);呻る[うなる, unaru] (v5r,vi) to groan; to moan; to roar; to howl; to growl; to hum; to buzz; to sough; (P)
鬩ぐ[せめぐ, semegu] (v5g) (1) to be mutually bitter; to argue together; to quarrel; (2) to resent and bemoan

moan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหยหวน[v.] (hōihūan) EN: groan ; moan for ; lament ; wail FR:
กรรโหย[v.] (kanhōi) EN: moan FR:
กัลโหย[v.] (kanhōi) EN: moan FR:
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve ; wail FR: gémir ; se lamenter
คราง[v.] (khrāng) EN: groan ; moan FR: se plaindre ; gémir
ครางอ๋อย[v. exp.] (khrāng ǿi) EN: moan FR:
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail FR: gémir ; se lamenter
พิลาป[v.] (philāp) EN: moan FR:
พิลาปรำพัน[v.] (philāp-ramp) EN: moan FR:
ร่ำไรรำพัน[v. exp.] (ramrai ramp) EN: moan FR:
ร้องครวญคราง [v. exp.] (røng khrūan) EN: moan FR:
โศกา; โศกี[v.] (sōkā ; sōkī) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail ; lament FR: pleurer
เทวศ[n.] (thawēt) EN: moan FR:
เทวษ[n.] (thawēt) EN: moan FR:
ยม[v.] (yom) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob FR:
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
ฮือ ; ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū ; heū-h) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū-heū) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
กะหือ[X] (kaheū) EN: groaning ; moaning FR:
ครวญ[v.] (khrūan) EN: groan ; lament ; mourn ; bemoan ; cry over ; complain FR: s'épancher ; s'abandonner
อ๋อย[adj.] (ǿi) EN: moaning ; groaning FR:
โอด[v.] (ōt) EN: cry ; lament ; bemoan ; complain ; wail ; weep FR: pleurer ; se lamenter
รำพึงรำพัน[v.] (rampheung-r) EN: bemoan FR:

moan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Samoapfuhlhuhn {n} [ornith.]Samoan Wood Rail
Samoafächerschwanz {m} [ornith.]Samoan Fantail
Samoastar {m} [ornith.]Samoan Starling
Thermoanalyse {f}thermoanalysis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moan
Back to top