ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abrasion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abrasion*, -abrasion-

abrasion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrasion (n.) การถลอก See also: การสึก
abrasion (n.) รอยขีดข่วน See also: รอยถลอก
English-Thai: HOPE Dictionary
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
English-Thai: Nontri Dictionary
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abrasion๑. การถลอก๒. แผลถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The abrasion on your hand is the type sustained in a three-to-five foot fall.รอยถลอกที่มือแสดงถึง มีการหกล้มจากความสูง 3-6 ฟุต
And that explains the abrasion on your palm!เมื่อวาน ผมเห็นผงแบบเดียวกันที่หน้ากระท่อมนั่น...
And that explains the abrasion on your palm!และนั่นแหละที่ทำให้มือคุณถลอก
And this hole in your shirt, there are abrasion marks around it.และรูนี้ในเสื้อของคุณ มีรอยถลอกอยู่โดยรอบ
An abrasion on the frontal bone.รอยครูดที่กระโหลกหน้า
It looks the abrasion we found below the hole is actually just the bottom of a larger wound.รอยเปื้อนที่เราพบอยู่ใต้รูนั้น ที่จริง อยู่ใต้บาดแผลที่ใหญ่กว่า
This ligature mark with the abrasion is the final one.รอยรัดที่คออันนี้เป็นรอยท้ายสุด
You have a slight epidermal abrasion on your forearm.คุณมีการแผลถลอกระดับน้อย อยู่ชั้นหนังกำพร้าที่แขนด้านขวา
Look at the damage to the soff tissue, massive abrasions.-ดูรอยแผลเหวอะวะไปหมด
It's a graze wound. minor tissue abrasion.แค่แผลถลอก เนื้อเยื่อถลอกเล็กน้อย
The abrasions,this - the disease,it's trying to tell us something.รอยแผลกับอาการพวกนี้ มันกำลังบอกใบ้บางอย่าง
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด...

abrasion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 镒 / 鎰] abrasion; gold-20 taels in weight
海蚀[hǎi shí, ㄏㄞˇ ㄕˊ, 海蚀 / 海蝕] coastal erosion; marine abrasion
磨蚀[mó shí, ㄇㄛˊ ㄕˊ, 磨蚀 / 磨蝕] erosion; abrasion
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, 擦伤 / 擦傷] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape
磨损[mó sǔn, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄣˇ, 磨损 / 磨損] wear and tear; abrasion

abrasion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
掻き傷;かき傷[かききず, kakikizu] (n) scratch; scrape; abrasion
氷食;氷蝕[ひょうしょく, hyoushoku] (n) glacial scouring; glacial erosion; glacial abrasion
海食台[かいしょくだい, kaishokudai] (n) abrasion platform
摩り枯らし[すりからし, surikarashi] (n) serious abrasion; wearing out (of clothes)
摩滅;磨滅(iK)[まめつ, mametsu] (n,vs) defacement; abrasion; wear and tear; crushing of a nerve
擦り傷(P);すり傷;擦傷;かすり傷;掠り傷[すりきず(擦り傷;すり傷;擦傷)(P);かすりきず(擦り傷;擦傷;かすり傷;掠り傷);こすりきず(擦り傷), surikizu ( surikizu ; suri kizu ; satsu kizu )(P); kasurikizu ( surikizu ; satsu ki] (n,vs) scratch; graze; abrasion; (P)
擦過傷[さっかしょう, sakkashou] (n) abrasion; scratch
条痕[じょうこん, joukon] (n) linear mark; abrasion; scratch; streak
消磨[しょうま, shouma] (n,vs) abrasion; wearing out
磨損;摩損[まそん, mason] (n,vs) wear and tear; abrasion; friction loss

abrasion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขัดสี[n. exp.] (kān khat sī) EN: abrasion FR: abrasion [f]
การขัดถู[n.] (kān khatthū) EN: abrasion FR: abrasion [f]
การสึกกร่อน [n.] (kān seukkrǿ) EN: erosion ; corrosion ; abrasion FR: abrasion [f]
การสึกหรอแบบขูดขีด[n. exp.] (kān seukrø ) EN: abrasion FR:
การถลอก[n.] (kān thaløk) EN: abrasion FR: abrasion [f]
รอยขีดข่วน[n. exp.] (røi khīt kh) EN: scratch ; mark ; abrasion FR: griffe [f]
รอยสึก[n.] (røiseuk) EN: abrasion FR: abrasion [f]

abrasion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Abriebprüfmaschine {f}abrasion tester
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance
Streifenprüfmaschine {f}abrasion test machine
Uferabrasion {f}abrasion of river banks
Abrieb {m}abrasion; wear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abrasion
Back to top