ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

angrily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *angrily*, -angrily-

angrily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
angrily (adv.) อย่างโกรธเคือง See also: อย่างโกรธแค้น Syn. irately, savagely, heatedly Ops. calmly, softly, quietly
English-Thai: HOPE Dictionary
angrily(แอง' กริลี) adv. ด้วยความโกรธ, Syn. wrathfully)
English-Thai: Nontri Dictionary
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะปัดตะป่อง (adv.) angrily See also: peevishly, resentfully Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง
ตะปัดตะป่อง (adv.) angrily See also: peevishly, resentfully Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง
ตาขุ่นตาเขียว (adv.) angrily See also: resentfully, furiously, with anger Syn. โกรธจัด
ตาขุ่นตาเขียว (adv.) angrily See also: resentfully, furiously, with anger Syn. โกรธจัด
ตุปัดตุป่อง (adv.) angrily See also: peevishly, resentfully Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน
ตุปัดตุป่อง (adv.) angrily See also: peevishly, resentfully Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน
ฟัดเฟียด (adv.) angrily Syn. กระฟัดกระเฟียด
เกรี้ยว (adv.) angrily See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously Syn. โกรธเกรี้ยว, โกรธ
โกรธ (adv.) angrily See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously Syn. โกรธเกรี้ยว
โกรธเกรี้ยว (adv.) angrily See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously Syn. โกรธ
กระฟัดกระเฟียด (v.) move angrily See also: get angry, be moody, be furious Syn. กระแทกกระทั้น
เกรี้ยวกราด (adv.) (scold) angrily See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly Syn. กราดเกรี้ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a low-level gun-runner who angrily crossed paths with Doyle.เขาเป็นคนขายปืนรายย่อยที่ขัดผลประโยชน์กับดอยล์
Angrily condemning today's assassination, by American intelligence officer Evelyn Salt.รู้สึกเศร้าโศกจากเหตุลอบสังหารที่เป็นฝีมือของสายลับอเมริกา เอวาลีน ซอลท์
Idjit's supposed to be used angrily.งี่เง่าควรจะใช้ตอนโกรธนะ
(ANGRILY) Who does he think he is?font color = "# 808080" (โกรธ) ใครไม่ เขาคิดว่าเขาคืออะไร?

angrily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叱骂[chì mà, ㄔˋ ㄇㄚˋ, 叱骂 / 叱罵] to curse; to berate angrily

angrily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles
ぷんと[, punto] (adv,vs) (on-mim) crossly; angrily
目に角を立てる[めにかどをたてる, menikadowotateru] (exp,v1) to look angrily at; to look with anger in one's eyes
目角を立てる[めかどをたてる, mekadowotateru] (exp,v1) to look angrily at; to look with anger in one's eyes
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[, puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew)
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P)

angrily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยความโกรธ[adv.] (dūay khwām ) EN: angrily FR: furieusement
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
กระฟัดกระเฟียด[v.] (krafatkrafī) EN: fly off the handle ; move angrily FR:
กระฟัดกระเฟียด[adv.] (krafatkrafī) EN: angrily ; excitedly ; agitatedly ; in a huff FR:
เกรี้ยว[adv.] (krīo) EN: angrily ; indignantly ; wrathfully ; irefully ; furiously FR:
เกรี้ยวกราด[adv.] (krīokrāt) EN: angrily FR:
เกรี้ยว ๆ = เกรี้ยวๆ[adv.] (krīo-krīo) EN: angrily ; indignantly ; wrathfully ; irefully ; furiously FR:
เสียงเขียว[v. exp.] (sīeng khīo) EN: exclaim angrily ; snap at FR:
ตะปัดตะป่อง[adv.] (tapattapǿng) EN: angrily FR:
ตุปัดตุป่อง[adv.] (tupattupǿng) EN: puffing angrily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า angrily
Back to top