ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rancorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rancorous*, -rancorous-

rancorous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rancorous (adj.) ขมขื่น See also: คับแค้น Syn. bitter, cruel, vengeful
English-Thai: HOPE Dictionary
rancorous(แรง'เคอะเริส) adj. เจ็บใจ,แค้นใจ,อาฆาตแค้น,เกลียดชัง., Syn. hateful,malicious
English-Thai: Nontri Dictionary
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rancorous
Back to top