ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embittered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embittered*, -embittered-

embittered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embittered (adj.) ขมขื่น See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม Syn. rancorous

embittered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed ; embittered FR:
เจ็บแสบ[v.] (jepsaēp) EN: be rankled (by/over) ; be embittered (by/over) FR:
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful FR: être amer
ระกำใจ[adj.] (rakam jai) EN: embittered ; resentful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embittered
Back to top