ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mordant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mordant*, -mordant-

mordant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mordant (adj.) เย้ยหยัน See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี Syn. sarcastic, biting, trenchant
mordant (adj.) ซึ่งทำให้ติดสีย้อม
mordant (n.) สารที่ช่วยให้สีย้อมติดเนื้อผ้าหรือวัสดุอื่น
mordantly (adv.) อย่างเสียดสี Syn. bitterly, severely
English-Thai: HOPE Dictionary
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland
English-Thai: Nontri Dictionary
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

mordant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากจัด[adj.] (pākjat) EN: sarcastic ; biting ; sharp-tongued ; acerbic ; shrewish FR: mordant (fig.)
กัด[adj.] (kat) EN: FR: mordant
แสบ[adj.] (saēp) EN: FR: piquant ; mordant

mordant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beizmittel {n}mordant
beißend {adv}mordantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mordant
Back to top