ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piercing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piercing*, -piercing-

piercing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piercing (adj.) (เสียง) แหลมแสบแก้วหู See also: (เสียง) ดังแสบแก้วหู Syn. screeching
piercing (adj.) เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ) See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว Syn. acute, perceptive
piercing (adj.) เย็นเยียบ See also: หนาวมากๆ, ซึ่งหนาวเหน็บ
piercingly (adv.) กรี๊ดกร๊าด See also: อย่างหนวกหู Syn. loudly
piercingly (adv.) อย่างหนาวเหน็บ See also: อย่างหนาวมาก Syn. bitterly
English-Thai: HOPE Dictionary
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คมเข้ม (adj.) piercing Syn. คมคาย
เฉียบคม (adj.) piercing See also: acute, keen, sharp Syn. แหลมคม
แหลม (adj.) piercing See also: acute, keen, sharp Syn. แหลมคม, เฉียบคม
แหลม (adj.) piercing See also: shrill
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง
Tattooing "l love Satan" on their foreheads, piercing their bellybuttons, stuff like that,สักคำว่า "ฉันรักซาตาน" ที่หน้าผาก ประมาณนั้นน่ะ
Okay, yes, mom, derek has bought into the who piercing craze, but aren't you the one who told me to not judge a book by its cover?โอเค แม่คะ เดเร็กก็แค่พวกบ้าคลั่งเรื่องเจาะๆนี่ แต่แม่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ตัดสินหนังสือเพียงแค่เพราะว่าปกของมัน
"The female utters a loud, piercing cry""... จนผู้หญิงต้องกรีดร้องออกมา ด้วยเสียงดังลั่น"
Cutting hair and piercing ears.มันเปลี่ยนพวกเธอ - ไปเป็นอะไรละถ้างั้น?
The hair, makeup, piercing the ears...บางทีอาจจะเป็นข้างใน
One bullet, fired from above, grazing these three ribs, deflecting, piercing the diaphragm...กระสุนนัดหนึ่งถูกยิงมาจากข้างบน ทำให้เกิดรอยขูดขีดที่ซี่โครง 3 ซี่ โดยเจาะทะลุผ่านกระบังลม
I'm hearing an irritating, piercing voice in the back of my head.ผมไดยินเสียงนารำคาญ เสียงวิงๆในหัวผม
I didn't have a piercing or an eating disorder or 3,000 friends on MySpace.ผมไม่ได้บ้าคณิตศาสตร์ หรือเป็นเซียนเกมคอมพิวเตอร์ ผมไม่ได้มีอะไรโดดเด่น หรือมีปัญหาเรื่องการกิน
Would you object to my piercing your eyelids? Not at all.แล้วที่เปลือกตาเธอ ใส่อะไรอยู่ไหม ไม่มี
The injuries on the female indicate that the left posterior ribs eight through 11 shattered, piercing the heart, lungs and kidneys.รอยที่ได้รับบาดเจ็บของเพศหญิง บ่งบอกว่าเกิดขึ้นตรงแผ่นหลัง ตรงกระดูกชิ้นที่ 8-11 เกิดรอยแตก และทะลุผ่าน เข้าไปตรงหัวใจ ปอด และไต
Were piercing my skull, and then it just stopped.ทิ่มแทงกระโหลกฉัน แล้วมันก็หยุดไป

piercing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破甲弹[pò jiǎ dàn, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄢˋ, 破甲弹 / 破甲彈] armor piercing shell
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, 刺骨] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold)
刺耳[cì ěr, ㄘˋ ㄦˇ, 刺耳] ear-piercing

piercing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イアピアス[, iapiasu] (n,vs) ear piercing
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter
ピアッシング[, piasshingu] (n) piercing
ボディーピアス[, bodei-piasu] (n) body piercing
寒気凛々;寒気凛凛[かんきりんりん, kankirinrin] (adj-t,adv-to) it (the weather) being piercing (bitterly) cold
徹甲弾[てっこうだん, tekkoudan] (n) armor piercing ammunition; armour piercing ammunition
活眼[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye
目刺し;目刺[めざし, mezashi] (n) dried sardines (held together by a bamboo skewer or string piercing the eye sockets)
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t,adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into)
耳釣り[みみつり, mimitsuri] (n) "ear-hanging" scallop spat, i.e. piercing the resilium to string them
貫通銃創[かんつうじゅうそう, kantsuujuusou] (n) piercing bullet wound
金切り声;かなきり声;金切声[かなきりごえ, kanakirigoe] (n,adj-no) shrill voice; piercing cry; shriek; scream
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P)
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
炯炯;炯々;烱烱;烱々[けいけい, keikei] (adj-na,adj-t) glaring (e.g. eyes); piercing; penetrating
耳ピ[みみピ, mimi pi] (n) (abbr) (sl) (See 耳ピアス) ear piercing; earring
耳ピアス[みみピアス, mimi piasu] (n) ear piercing; earring

piercing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดแก้วหู[adj.] (bāt kaēohū) EN: deafening ; strident ; piercing FR:
จุดเจาะ[n. exp.] (jut jǿ) EN: piercing point FR:
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing FR: strident ; perçant
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: sharp ; piercing ; stabbing FR:
เสียงแหลม[n. exp.] (sīeng laēm) EN: high-pitched sound ; sharp sound ; piercing sound FR: son aigu [m]
แปลบ[adv.] (plaēp) EN: painfully ; piercingly ; cuttingly FR:
แสบแก้วหู[adj.] (saēp kaēohū) EN: jarring ; ear-piercing FR:
เสียดฟ้า[adj.] (sīet fā) EN: very high ; sky-piercing ; sky-scraping ; high up to the sky FR:
สูงเสียดฟ้า[adj.] (sūng sīet f) EN: very high ; sky-piercing ; sky-scraping ; high up to the sky FR:
เย็นเยียบ[adj.] (yenyīep) EN: piercingly cold FR:

piercing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intimpiercing {n}genital piercing
Durchdringverbindung {f}insulation piercing
Piercing {n}piercing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piercing
Back to top