act

แปลว่า


n กฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: law
n การกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: action , deed , performance
คำที่เกี่ยวข้อง: พฤติกรรม
n การทำหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: การปฏิบัติหน้าที่
n การแสร้งทำ
ความหมายเหมือนกับ: pose , falsification
คำที่เกี่ยวข้อง: มารยา
vi ทำหน้าที่เป็น
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นเสมือน , ทำหน้าที่เสมือน
n บันทึกที่เป็นทางการ
vi ปฏิบัติตัว
ความหมายเหมือนกับ: perform , do , behave
คำที่เกี่ยวข้อง: ประพฤติตน , ทำตัว , วางตัว
vt ปฏิบัติตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: ประพฤติตน , ทำตัว , วางตัว
n ผู้แสดง
n พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ลักษณะนิสัย
n สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ
vt แสดง
ความหมายเหมือนกับ: perform , play , playact
คำที่เกี่ยวข้อง: รับบท , แสดงเป็น
vi แสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: รับบท , แสดงเป็น
vi แสร้งทำ
n องก์ (ละคร)
คำที่เกี่ยวข้อง: เหตุการณ์ในละคร

ตัวอย่างประโยค


Don't act like you haven't done it before. อย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
I've tried to do my best to act normally. ฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
If we don't act now, it's going to be too late. ถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
You acted like a grown up. คุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่
Calm down, don't act like this!. สงบหน่อย อย่าทำอย่างนั้น

คำที่มี "act" ในคำ


actin n โปรตีนในกล้ามเนื้อ

acting n การแสดง
ความหมายเหมือนกับ: performing , playing

acting adj ที่รักษาการแทน
ความหมายเหมือนกับ: temporary , substitute , substituting
คำตรงข้าม: official , confirmed

acting adj เพื่อใช้สำหรับแสดงบนเวทีละคร

actinia n สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก
ความหมายเหมือนกับ: actinian

actinian n สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก
ความหมายเหมือนกับ: actinia

actinism n ปฏิกิริยาของแสงอาทิตย์

actinium n ธาตกัมมันตรังสีทีมีสัญลักษณ์ Ac

actinology n วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวกับรังสีของแสงและปฏิกิริยาของแสง

action n การกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: activity , operation , performance

action n การเคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: movement
คำตรงข้าม: inaction

action n การดำเนินคดี
ความหมายเหมือนกับ: suit , claim , lawsuit

action n การทำงานของเครื่องจักร

action n การรบ
ความหมายเหมือนกับ: battle , combat , fighting

action n ความกระฉับกระเฉง

action int เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์)

action n เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์
ความหมายเหมือนกับ: plot , development

action n อากัปกิริยา

action n อิทธิพล

action replay n การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้ดูกันใหม่

actionable adj ซึ่งฟ้องร้องได้

activate vt กระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: arouse , stimulate , initiate

activate vt เคลื่อนพล

activate vt ทำ(สิ่งปฏิกูล)ให้บริสุทธิ์โดยเติมอากาศ

activate vt ทำให้เกิดปฏิกริยาตอบสนอง

activate vt ทำให้เป็นกัมมันตภาพรังสี

activate vt เพิ่มอำนาจการดูดซับ

activate vi มีชีวิตชีวา

active adj เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน

active adj คล่องแคล่ว
ความหมายเหมือนกับ: energetic , lively
คำตรงข้าม: sluggish , lazy

active adj ซึ่งต้องการพลังงาน

active adj ซึ่งทำกำไร

active adj ซึ่งทำงานอยู่
ความหมายเหมือนกับ: functioning , acting , working

active adj ซึ่งปฏิบัติการ

active adj ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำ(คำกริยา)

active adj ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์)

active adj ยังคุอยู่

active duty n การเข้าประจำการเต็มเวลา

actively adv อย่างกระฉับกระเฉง

activism n ลัทธิที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง

activist n นักกิจกรรม

activity n การกระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: liveliness

activity n การกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: movement , motion

activity n การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี

actor n นักแสดงชาย
ความหมายเหมือนกับ: male performer

actor n ผู้กระทำ
ความหมายเหมือนกับ: doer , performer , participant

actress n นักแสดงหญิง
ความหมายเหมือนกับ: female performer

actual adj ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้
ความหมายเหมือนกับ: present , concrete

actual adj แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: true , real , exact

actualise vt ทำให้เป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: actualize , realize , make real

actualize vt ทำให้เป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: actualise , realize , make real

actually adv อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง
ความหมายเหมือนกับ: really , truly

actuary n พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย
ความหมายเหมือนกับ: statistician

actuate vt กระตุ้นให้ทำ

act as phrv แสดงเป็น

act for phrv ทำหน้าที่แทน
ความหมายเหมือนกับ: appear for , plead for

act of faith idm ความเชื่อมั่น

act of God idm ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

act on phrv มีผลต่อ

act on phrv ทำตาม

act out phrv แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา
ความหมายเหมือนกับ: play out

act up phrv มีอาการมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: play up

act up to phrv ทำตาม
ความหมายเหมือนกับ: live up to

act upon phrv มีผลต่อ
ความหมายเหมือนกับ: act on

act upon phrv ทำตาม
ความหมายเหมือนกับ: act on

Actions speak louder than words. idm ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด

actually heard adj ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้
ความหมายเหมือนกับ: perceptible by the ear

act together vi กระทำร่วมกัน

activities n กิจกรรมทางสังคม
ความหมายเหมือนกับ: conduct , dealings

actuality n เนื้อแท้
ความหมายเหมือนกับ: reality

act as a substitute vt ทำหน้าที่แทน (คำทางการ)

actuality n ความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: reality , truth , versimilitude

activeness n ความกระฉับกระเฉง
ความหมายเหมือนกับ: liveliness , enthusiasm

abstract n ข้อสรุป
ความหมายเหมือนกับ: summary

abstract n ความคิดในทางทฤษฎี

abstract vt คิดในเชิงทฤษฎี

abstract vt ถอน
ความหมายเหมือนกับ: withdraw , separate , remove

abstract adj ทางทฤษฎี
ความหมายเหมือนกับ: theoretical

abstract adj ที่เป็นนามธรรม
ความหมายเหมือนกับ: ideal , conceptual

abstract vt ลอบเอามา
ความหมายเหมือนกับ: steal

abstract vt สรุป
ความหมายเหมือนกับ: summarize , condense

abstracted adj ใจลอย
ความหมายเหมือนกับ: absent-minded

abstraction n นามธรรม
ความหมายเหมือนกับ: idea , concept

antibacterial adj ซึ่งต้านฤทธิ์ของแบคทีเรีย
ความหมายเหมือนกับ: antiseptic , aseptic

antibacterial n ยาหรือสารที่ต้านฤทธิ์ของแบคทีเรีย

artifact n วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)

attract vt ดึงดูดความสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: allure , charm , appeal to

attract vt ทำให้เข้ามาใกล้
ความหมายเหมือนกับ: make approach , make adhere

attract vi มีความน่าสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: be attractive

attraction n การดึงดูด

attractive adj มีเสน่ห์ดึงดูด
ความหมายเหมือนกับ: good-looking , pleasing

attractively adv อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด
ความหมายเหมือนกับ: charmingly , appealingly

attractiveness n ความน่าดึงดูด
ความหมายเหมือนกับ: appeal , charm

abstract from phrv สรุป

after the fact idm หลังเกิดเหตุ

as a matter of fact idm อันที่จริง
ความหมายเหมือนกับ: actually

attract to phrv ดึงดูด (ปกติใช้รูป passive voice)

bacteria n แบ็กทีเรีย
ความหมายเหมือนกับ: microorganism

bacterial adj ที่เป็นแบ็กทีเรีย

bactericidal adj เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อแบ็กทีเรีย
ความหมายเหมือนกับ: antiseptic

bacteriology n แบ็กทีเรียวิทยา
ความหมายเหมือนกับ: pathology

benefactor n ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน
ความหมายเหมือนกับ: patron , sponsor

be out of action idm ปลดประจำการ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: put out

bring something into action idm ทำให้เริ่มทำงาน

cactus n พืชจำพวกหนึ่งไม่มีใบพบมากในแถบทะเลทราย
ความหมายเหมือนกับ: desert flora

cataract n ต้อ

cataract n น้ำตกที่สูงชัน
ความหมายเหมือนกับ: waterfall , rapids

caterpillar tractor n รถตีนตะขาบ
ความหมายเหมือนกับ: caterpillar vehicle , caterpillar

chain reaction n ปฏิกิริยาลูกโซ่

character n คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร
ความหมายเหมือนกับ: case , eccentric , type

character n คุณลักษณะ
ความหมายเหมือนกับ: fiber , fibre

character n ชื่อเสียงดี
ความหมายเหมือนกับ: good repute , repute , reputation

character n ตัวแสดง
ความหมายเหมือนกับ: fictional character , fictitious character

character adj ที่แสดงบทบาท

character n นิสัย
ความหมายเหมือนกับ: trait

character n บทบาทในละคร
ความหมายเหมือนกับ: part , persona , role , theatrical role

character n ใบรับรองงาน
ความหมายเหมือนกับ: character reference , reference

character n สถานภาพ
ความหมายเหมือนกับ: status

character vt สลักอักษร
ความหมายเหมือนกับ: engrave

character n อักษร
ความหมายเหมือนกับ: grapheme , graphic symbol

characteristic n ลักษณะนิสัย
ความหมายเหมือนกับ: attribute , property , trait

characteristic adj ลักษณะพิเศษ

characteristical adj มีลักษณะพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: specifically , especially

characterize vt ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ

characterize vt แสดงลักษณะพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: qualify , indentify , mark

climacteric n ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: crucial period

climactic adj ที่เกี่ยวกับช่วงสำคัญสุดยอด
ความหมายเหมือนกับ: crucial , critical

coact vi ทำงานร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: interreact , combine , associate

coaction n การกระทำการร่วมกัน

cofactor n ปัจจัยที่เกิดร่วม

compact adj กระชับ

compact n ตลับแป้ง
ความหมายเหมือนกับ: vanity case , makeup case

compact vt ทำให้อัดแน่น

compact adj ที่ใช้เนื้อที่น้อย

compact adj ที่อัดแน่น
ความหมายเหมือนกับ: dense , solid , compressed

compact n รถยนต์เล็กๆ

compact disc n แผ่นดิสก์
ความหมายเหมือนกับ: disk , CD

contact n การติดต่อสื่อสาร
ความหมายเหมือนกับ: link , liaison

contact n การสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: touch , touching

contact n ช่องทางการติดต่อ

contact adj ซึ่งเกิดโดยการสัมผัส

contact vt ติดต่อ
ความหมายเหมือนกับ: communicate , reach

contact adj ที่ใช้ในการติดต่อ

contact n ผู้ที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือได้
ความหมายเหมือนกับ: middleman

contact vt สัมผัส

contact vi สัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: touch

contact lens n เลนส์สัมผัส

contract n การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม

contract n การสัญญา
ความหมายเหมือนกับ: ageement , compact , covenant

contract n ข้อตกลง

contract vt จัดงานแต่งงาน

contract vt ติดโรค
ความหมายเหมือนกับ: get , take

contract vi ทำสัญญา
ความหมายเหมือนกับ: sign , sign up

contract vt ทำให้หดตัว
ความหมายเหมือนกับ: condense , compress
คำตรงข้าม: stretch , expand

contract n นิติกรรมสัญญา

contract vt ย่อ
ความหมายเหมือนกับ: cut , foreshorten , shorten

contract vi หด

contracted adj ที่หดตัว

contractile adj ที่หดตัวได้

contraction n การหดตัว
ความหมายเหมือนกับ: compression , condensation

contraction n คำย่อ

contractor n ผู้ทำสัญญา

contractor n สิ่งที่หดตัว

contractual adj ที่เกี่ยวกับสัญญา

contracture n การหดตัวของกล้ามเนื้อ

counteract vt ลดผลกระทบ
ความหมายเหมือนกับ: neutralize

counteraction n การทำให้ผลกระทบน้อยลง

call something into action idm เรียกร้องให้เริ่มหรือทำบางสิ่ง

catch someone in the act idm จับได้คาหนังคาเขา
ความหมายเหมือนกับ: catch red-handed

contract for phrv ทำสัญญาสร้าง

contract in phrv ทำสัญญาเข้าร่วม

contract out phrv เซ็นสัญญาจ้าง

contract with phrv ทำสัญญา

detract from phrv ทำให้ลดลง (คุณค่า, ความสำคัญ, ผลกระทบ)
ความหมายเหมือนกับ: take away from , take from

distract from phrv หันเหความสนใจจาก
ความหมายเหมือนกับ: deflect from , divert from

exact from phrv บังคับเรียกเก็บจาก
ความหมายเหมือนกับ: exact of

extract from phrv เอามาจาก
ความหมายเหมือนกับ: excerpt from

facts of life idm เรื่องเพศและการสืบพันธ์

de facto adv ซึ่งมีอยู่จริง
ความหมายเหมือนกับ: actually , factually , really , truly , genuinely , veritably

de facto adj ซึ่งมีอยู่จริง
ความหมายเหมือนกับ: actual , factual , true , existent , real , genuine , veritable

detract vt ทำให้เบี่ยนเบน

detract vi ลดค่า
ความหมายเหมือนกับ: degrade , derograte
คำตรงข้าม: appreciate

detraction n การลดค่า
คำตรงข้าม: compliment , praise

detractor n ผู้กล่าวร้าย

didactic adj ซึ่งเกี่ยวกับการสอน (โดยเฉพาะทางด้านศีลธรรม)

didactic adj ซึ่งชอบที่จะสั่งสอนคนอื่นมากกว่าให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: academic , preachy

didactically adv อย่างทำนองสั่งสอน

didactics n การสอน

diffract vt ทำให้ (แสงหรือเสียง) แตกกระจาย (เมื่อผ่านช่องรับแสงหรือสิ่งกีดขวาง)
ความหมายเหมือนกับ: disperse , scatter

diffraction n การกระจายออกของลำแสงหรือเสียงเมื่อผ่านสิ่งที่กีดขวาง เช่น เลนส์
ความหมายเหมือนกับ: dispersion , scattering , separation

dissatisfaction n ความไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: grievance , gripe , grumble
คำตรงข้าม: compliment

distract vt ทำให้ไขว้เขว
ความหมายเหมือนกับ: divert , bewilder , dizzy
คำตรงข้าม: enlighten

distracted adj ไม่มีสมาธิ
ความหมายเหมือนกับ: inattentive , distrait , oblivious
คำตรงข้าม: attentive , mindful , wary

distracting adj ซึ่งน่ารำคาญ
ความหมายเหมือนกับ: off-putting

distractingly adv อย่างน่ารำคาญ

distraction n สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว
ความหมายเหมือนกับ: diversion , confusion , daze

enact vt ออกกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: decree , legislate , ordain

enactment n กฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: law , legislation , regulation

enactment n การประกาศใช้เป็นกฎหมาย

epact n ระยะเวลาประมาณ 11 วันที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างปีทางจันทรคติและปีทางสุริยคติ

exact vt ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: compel , extort , force

exact adj ถูกต้องแม่นยำ
ความหมายเหมือนกับ: accurate , correct

exacting adj ซึ่งต้องการความสนใจมาก
ความหมายเหมือนกับ: demanding

exactitude n ความถูกต้องแม่นยำ
ความหมายเหมือนกับ: accuracy , precision

exactly adv อย่างถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: precisely

exactness n ความถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: preciseness , precision

extract n ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร
ความหมายเหมือนกับ: citation , excerpt , passage

extract vt คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ)
ความหมายเหมือนกับ: cite , excerpt , quote

extract vt ถอนออก
ความหมายเหมือนกับ: pull out

extract vt สกัดออกมา

extraction n การถอน

extraction n การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย

extraction n เชื้อสาย
ความหมายเหมือนกับ: ancestry , descent

fact n ความจริง

fact n ส่วนของข้อมูล

fact-finding adj เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง

faction n ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย

faction n ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: dissension

factional adj เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง

factitious adj ไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: artificial

factitive adj เกี่ยวกับคำกริยาที่ต้องการทั้งกรรมตรงและส่วนขยาย

factor n ปัจจัย
ความหมายเหมือนกับ: constituent , determinant , portion

factor n ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)

factor n ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: agent

factory n โรงงาน
ความหมายเหมือนกับ: plant , manufactory , industry

factotum n ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง

fact-sheet n ใบแสดงความคิดเห็น

factual adj เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: actual , exact , true , real , evidential

fraction n เลขเศษส่วน

fraction n จำนวนเล็กน้อย

fraction n ชิ้นส่วน
ความหมายเหมือนกับ: element , part , portion

fraction n การตกผลึกเป็นชิ้นเล็กๆ (เคมี)

fractious adj เจ้าอารมณ์
ความหมายเหมือนกับ: cross , irritable , peevish

fracture n การแตก (โดยเฉพาะกระดูก)

fracture n รอยแตก
ความหมายเหมือนกับ: break , crack

fracture vi แตก

fracture vt ทำให้แตก

go out of action idm หยุดทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: put out

have an attraction for idm ดึงดูดใจ

interact with phrv มีปฏิกิริยากับ

galactic adj เกี่ยวกับกาแล็กซี่
ความหมายเหมือนกับ: cosmic , universal , extraterrestial

galactose n น้ำตาลกาแล็กโตส

general practitioner n แพทย์รักษาโรคทั่วไป
ความหมายเหมือนกับ: family doctor

highest common factor n ตัวหารร่วมมาก
ความหมายเหมือนกับ: greatest common divisor

in character idm เป็นลักษณะปกติ (ของบางคน)

in practice idm ในทางปฏิบัติ

matter-of-fact idm เป็นงานเป็นการ

on active duty idm พร้อมรบ (ทางทหาร)

out of character idm ไมได้มีพฤติกรรมเหมือนบางคน

out of practice idm แสดงไม่ดีเพราะขาดการฝึกฝน

piece of the action idm มีส่วนร่วมในโครงการ

Practice makes perfect. idm ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้

practise what you preach idm ทำอย่างที่มักสอนคนอื่นๆ

read someone to Riot Act idm ด่าอย่างรุนแรง

sharp practice idm ความคดโกง

tough act to follow idm การแสดงหรือการพูดที่ยากที่จะทำตาม

impact n การอัด
ความหมายเหมือนกับ: collision , crash , smash

impact n ผลกระทบ
ความหมายเหมือนกับ: effect , influence

impact vt ส่งผลกระทบ
ความหมายเหมือนกับ: affect , influence

impact vi ส่งผลกระทบ
ความหมายเหมือนกับ: affect , influence

impacted adj ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)

impacted adj ซึ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้

impaction n การชน

impaction n การอัดแน่น

impracticable adj ซึ่งไม่เหมาะสม (ที่จะใช้)
ความหมายเหมือนกับ: infeasible , unusuable
คำตรงข้าม: feasible , usable

impracticable adj ที่ไม่สามารถทำได้
ความหมายเหมือนกับ: impossible
คำตรงข้าม: possible , practicable

impractical adj ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง
ความหมายเหมือนกับ: unrealistic , unworkable
คำตรงข้าม: practical , realible , workable

improper fraction n เศษเกิน

in fact adv โดยแท้จริงแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: factually

inaction n ความเฉื่อยชา
ความหมายเหมือนกับ: idleness , inertness
คำตรงข้าม: action

inactivate vt ทำให้เฉื่อยชา
คำตรงข้าม: activate

inactive adj เกียจคร้าน
ความหมายเหมือนกับ: idle , lazy , sluggish
คำตรงข้าม: active

inactive adj ซึ่งไม่ได้ใช้งาน
คำตรงข้าม: active

inexact adj ซึ่งคลาดเคลื่อน
ความหมายเหมือนกับ: inaccurate , imprecise

inexact adj ไม่ละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: approximate , unclear , indefinite
คำตรงข้าม: precise , definite

infract vt กระทำผิดกฎหมาย

infraction n การกระทำผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: infringement , violation , transgression

intact adj ซึ่งไม่เสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: entire , sound , unimpaired
คำตรงข้าม: damaged , impaired

interact vi มีปฏิกิริยาต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: coact , socialize

interaction n ปฏิกิริยา
ความหมายเหมือนกับ: collaboration , interplay , synergy

interactive adj ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน

intractable adj ซึ่งยากที่จะรักษา

intractable adj ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: stubborn , obstinate , perverse
คำตรงข้าม: docile , tractable

lactate vi ให้น้ำนม

lactation n การให้น้ำนม

lactic adj เกี่ยวกับน้ำนม

lactic acid n กรดแล็กติก

lactose n น้ำตาลชนิดหนึ่งที่ได้จากนม

malefaction n คนกระทำผิด
ความหมายเหมือนกับ: fault , guilt

malefactor n ผู้กระทำความผิด (ทางกฏหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: criminal , crook , wrongdoer

malpractice n การประพฤติผิดต่อหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: negligence , misbehavior , neglect

malpractitioner n ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง

manufactory n โรงงาน (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: factory , works

manufacture vt ผลิตด้วยเครื่องจักร
ความหมายเหมือนกับ: make , produce
คำตรงข้าม: destroy , demolish

manufacture vi ผลิตด้วยเครื่องจักร

manufacture vt ผลิตสารเคมี (ทางชีวเคมี)

manufacture n ผลผลิต

manufacture n การผลิตด้วยเครื่องจักร
ความหมายเหมือนกับ: production , development , making

manufacturer n ผู้ผลิต
ความหมายเหมือนกับ: builder , constructor , maker

manufacturers n ผู้ผลิต

manufacturing n อุตสาหกรรมการผลิต

matter-of-fact n ข้อเท็จจริง

matter-of-factly adv ด้วยข้อเท็จจริง

matter-of-factness n การเป็นข้อเท็จจริง

matters of fact n ข้อเท็จจริง

nuclear reactor n เตาแยกปฎิกรณ์ปรมาณู

nurse practitioner n พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์

olfaction n กลิ่น
ความหมายเหมือนกับ: smell , scent

olfaction n การดมกลิ่น

olfactory adj เกี่ยวกับการดมกลิ่น

opposites attract n ความดึงดูดเพศตรงข้าม

optical character recognition n การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)

overact vi ออกท่าทางมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: act , overdo

overact vt ออกท่าทางมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: act , overdo

overreact vi มีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: exaggerate , overcompensate

overreaction n การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป

overt act n การแสดงออกอย่างชัดแจ้ง

pact n ข้อสัญญา
ความหมายเหมือนกับ: accord , treaty , settlement , compact

pertrifaction n การกลายเป็นหิน

petrifaction n การกลายเป็นหิน
ความหมายเหมือนกับ: fossilization , solidification , firmness , ossification

playact vi แสดงละคร
ความหมายเหมือนกับ: perform

playact vi เสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: pretend

playact vt ดัดแปลงเป็นบทละคร
ความหมายเหมือนกับ: dramatise

play-act vi แสดงละคร
ความหมายเหมือนกับ: perform

play-act vi เสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: pretend

play-act vt ดัดแปลงเป็นบทละคร
ความหมายเหมือนกับ: dramatise

practicable adj ที่สามารถปฏิบัติได้
ความหมายเหมือนกับ: possible , conceivable , viable
คำตรงข้าม: impossible , unworkable

practical adj ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: pragmatic , wise , savvy
คำตรงข้าม: foolish , impractical

practical joke n เรื่องที่ใช้แกล้งคน
ความหมายเหมือนกับ: joke , mischief , monkey business , trick

practical nurse n ผู้ช่วยพยาบาล

practically adv เกือบ
ความหมายเหมือนกับ: almost , approximately , roughly

practically adv อย่างใช้ได้จริง
ความหมายเหมือนกับ: actually , realistically
คำตรงข้าม: impractically

practice vi ฝึกซ้อม
ความหมายเหมือนกับ: drill , exercise , review , train

practice vt ฝึกซ้อม
ความหมายเหมือนกับ: drill , exercise , review , train

practice vt ทำตามหลักทางศาสนา

practice n การฝึกซ้อม
ความหมายเหมือนกับ: drill , exercise , rehearsal

practice n การกระทำตามหลักศาสนา

practice n วิธีปฏิบัติ

practice n กิจวัตร

practiced adj ชำนาญ
ความหมายเหมือนกับ: skilled , handy , talented , expert , experienced
คำตรงข้าม: inexperienced , unadept , clumsy

practise vi ฝึกซ้อม
ความหมายเหมือนกับ: drill , exercise , review , train

practise vt ฝึกซ้อม
ความหมายเหมือนกับ: drill , exercise , review , train

practise vt ทำตามหลักทางศาสนา

practise n การฝึกซ้อม
ความหมายเหมือนกับ: drill , exercise , rehearsal

practise n การกระทำตามหลักศาสนา

practise n วิธีปฏิบัติ

practise n กิจวัตร

practitioner n ผู้ฝึกหัด

private practice n การทำธุรกิจส่วนตัว

proactive adj ซึ่งเข้าควบคุมสถานการณ์
ความหมายเหมือนกับ: aggressive

proper fraction n เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน

prophylactic adj ที่ป้องกันโรค
ความหมายเหมือนกับ: protective , preventive

prophylactic n การป้องกันโรค

prophylactic n ถุงยางอนามัย
ความหมายเหมือนกับ: condom

protract vt ยืดออกไป
ความหมายเหมือนกับ: extend , procrastinate , delay , postpone

protracted adj ซึ่งยืดเยื้อ
ความหมายเหมือนกับ: chronic , extensive

protractile adj ซึ่งยืดออกไปอีก

protraction n การยืดออก

protractor n คนหรือสิ่งที่ยืดออกไป

protractor n ไม้โปรแทรคเตอร์ สำหรับวัดมุมทางเรขาคณิต

putrefaction n การเน่าเปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: decay , filth

radioactive adj เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

react vi ตอบสนอง
ความหมายเหมือนกับ: answer , respond

react vi เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
ความหมายเหมือนกับ: counteract , rebel

react vi เกิดปฏิกิริยาทางเคมี

reactance n ความต้านทานกระแสไฟฟ้า

reactant n ผู้ตอบสนอง

reaction n การตอบสนอง
ความหมายเหมือนกับ: answer , response

reaction n ปฏิกิริยาตอบกลับ
ความหมายเหมือนกับ: backlash , counteraction

reaction n ปฏิกิริยาเคมี

reactionary adj เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา
ความหมายเหมือนกับ: conservative , right-wing

reactionary adj สมาชิกฝ่ายขวา
ความหมายเหมือนกับ: conservative , die-hard

reactivate vi กระชุ่มกระชวย
ความหมายเหมือนกับ: revive , strengthen

reactivate vt ทำให้กระชุ่มกระชวย
ความหมายเหมือนกับ: revive , strengthen

reactive adj ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยา

reactor n คนหรือสิ่งที่แสดงการตอบสนอง

reactor n เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

redact vt แก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: amend , edit , revise

redact vt ร่าง
ความหมายเหมือนกับ: compose , draft

reenact vt ทำซ้ำอีก

reenactment n การทำซ้ำอีกครั้ง

refract vt ทำให้หักเห
ความหมายเหมือนกับ: reflect

refraction n การหักเหของแสง

refractor n คนหรือสิ่งที่หักเห

refractory adj ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: disobedient , recalcitrant

refractory adj ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ความหมายเหมือนกับ: unresponsive to treatment

refractory adj ซึ่งทนความร้อน
ความหมายเหมือนกับ: heat-resistant

refractory adj วัตถุทนความร้อนสูง
ความหมายเหมือนกับ: heat-resistant

retract vt หด
ความหมายเหมือนกับ: draw in , pull back , sheathe

retract vt ถอนคำพูด
ความหมายเหมือนกับ: deny , disclaim , withdraw

retractability n การหวนรำลึกถึง

retractable adj ซึ่งย้อนกลับไป

retractor n ผู้หวนรำลึกถึง

retroact vi โต้ตอบ

retroactive adj ซึ่งมีผลย้อนหลัง
ความหมายเหมือนกับ: retrospective , reverted

react against phrv ต่อต้าน

react to phrv ตอบสนองต่อ
ความหมายเหมือนกับ: respond to

bone factory sl ป่าช้า

cactus juice sl เหล้าแรง (ของเม็กซิโก)

Dutch act sl ฆ่าตัวตาย

extracting the urine sl ฉี่

trouser action sl กิจกรรมทางเพศ

satisfaction n ความพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: retaliation , counterattack

satisfaction n การชดเชย

satisfactorily adv อย่างน่าพอใจ

satisfactorily adv อย่างพอใจ

satisfactoriness n ความพอใจ

satisfactory adj น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: gratifying , rewarding , satisfying , useful
คำตรงข้าม: dissatisfactory

satisfactory adj เพียงพอ
ความหมายเหมือนกับ: adequate , enough , sufficient

secondary sex characteristics n ลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศเมื่อเติบโตขึ้น

self-acting adj อัตโนมัติ
ความหมายเหมือนกับ: automated , automatic , self-propellent , mechanical

self-satisfaction n ความพึงพอใจในตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: self-complacency , pride , vanity

sex act n การร่วมประเวณี
ความหมายเหมือนกับ: copulation

simple fraction n อัตราส่วนสองจำนวน

simple fracture n กระดูกหัก

stalactiform adj เกี่ยวกับหินย้อย

stalactite n หินย้อย

stalactitic adj เกี่ยวกับหินย้อย

subcontract n สัญญารับช่วง

subcontract vi ทำสัญญารับช่วง

subcontract vi รับเหมา

subtract vt คำนวณด้วยการลบ
ความหมายเหมือนกับ: deduct , omit , take away

subtract vi ลบออกไป
ความหมายเหมือนกับ: deduct , omit , take away

subtracter n ผู้หักออก

subtraction n การหักออก
ความหมายเหมือนกับ: deduction , diminution , reduction

subtractive adj เป็นการลบ
ความหมายเหมือนกับ: deducted , subtracted

subtractive adj ซึ่งมีเครื่องหมายลบ

subtractive adj ซึ่งเป็นสีที่เหลืออยู่หลังจากที่สีอื่นถูกดูดกลืนไปหมด (ทางฟิสิกส์)

syntactic adj เกี่ยวกับการสร้างประโยค
ความหมายเหมือนกับ: of syntax , grammatical

syntactical adj เกี่ยวกับการสร้างประโยค

syntactics n การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของภาษาและระบบสัญลักษณ์

stay in contact with idm ยังติดต่อกับ
ความหมายเหมือนกับ: keep in , remain in , put in

subtract from phrv ลบออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: take away , take away from , take from

tact n ประสาทสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: perception , sense , discernment

tactful adj ซึ่งมีไหวพริบดี
ความหมายเหมือนกับ: diplomatic , considerate , perceptive

tactic n ยุทธวิธี

tactical adj เกี่ยวกับยุทธวิธี

tactician n นักกลยุทธ์
ความหมายเหมือนกับ: strategist , planner

tactics n การทหาร

tactics n ชั้นเชิง
ความหมายเหมือนกับ: strategy , maneuvering , generalship , stratagem

tactile adj ซึ่งรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: physical , palpable , tactual , sensory

tactless adj ซึ่งไม่มีไหวพริบ
ความหมายเหมือนกับ: undiplomatic , unthoughtful

tactual adj เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: sensory , tactile , touchable

tract n พื้นที่

tract n ระบบ

tract n ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

tract n หนังสือเล่มเล็กๆ

tractable adj ดัดแปลงได้ง่าย

tractable adj ควบคุมได้ง่าย

tractile adj ซึ่งดึงออกเป็นเส้นตามยาวได้

traction n การลาก

traction n แรงลาก

tractive adj เกี่ยวกับการลากดึง

tractor n แทรกเตอร์

tractor truck n รถฉุดลาก

tractor-trailer n รถลากที่เป็นรถพ่วง

transact vt ดำเนินการ

transact vt เจรจา

transaction n การติดต่อทางธุรกิจ

transaction n การดำเนินการ

transaction n ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

transactional adj เกี่ยวกับการดำเนินการ

transactions n รายงานการประชุม

unattractive adj ซึ่งไม่ดึงดูดใจ
ความหมายเหมือนกับ: ugly , unpleasing
คำตรงข้าม: handsome , nice-looking

underact vt แสดงบทบาทไม่เต็มที่

underact vi แสดงบทบาทไม่เต็มที่

unpracticed adj ซึ่งไม่ชำนาญ
ความหมายเหมือนกับ: inexperienced , unfit

unsatisfactory adj ซึ่งไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: disappointing , inadequate , displeasing , undesirable
คำตรงข้าม: excellent , satisfactory , gratifying

ventifact n หินที่เกิดจากการทับถมของทรายที่พัดมากับลม

wind-chill factor n ผลกระทบที่เกิดจากความหนาวเย็นและแรงปะทะของลม

characters n ตัวอักษร
ความหมายเหมือนกับ: letters , syllabary

exact opposite n สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน

arms factory n คลังแสง
ความหมายเหมือนกับ: munitions plant

manufactured adj ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: man-made

be attractive vi มีความน่าสนใจ

retraction n การยกเลิกข้อเรียกร้อง

unattractive woman n หญิงไร้เสน่ห์

factory farm n ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด

radioactive dating n การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: carbon-14 dating , carbon-14 method

chemical reactor n ตัวเร่งปฎิกิริยา
ความหมายเหมือนกับ: accelerator

fictional character n ตัวแสดง
ความหมายเหมือนกับ: fictitious character

fictitious character n ตัวแสดง
ความหมายเหมือนกับ: fictional character

character reference n ใบรับรองงาน
ความหมายเหมือนกับ: reference

characteristic weather n สภาพอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: atmospheric condition

interreact vi ทำงานร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: combine , associate

exaction n การออกคำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: direction , dictation , rule , charge , regulation , bidding , domination , dominion , coercion , compulsion , constraint , hold , supervision , government

coactive adj ที่เกิดขึ้นด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: accompanying

fractured adj ร้าว
ความหมายเหมือนกับ: broken

creative activity n การสร้าง

exact of phrv บังคับเรียกเก็บจาก

facts n ข้อมูล
ความหมายเหมือนกับ: information

factually adv ซึ่งมีอยู่จริง
ความหมายเหมือนกับ: actually , really , truly , genuinely , veritably

business transaction n การซื้อขาย
ความหมายเหมือนกับ: agreement , bargain , trade , business agreement

the act of dying n การตาย
ความหมายเหมือนกับ: decease , demise , departure , dying , expiration , passing , the end of life , loss of life
คำตรงข้าม: birth , life

radioactive decay n การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์)
ความหมายเหมือนกับ: disintegration , degeneration

attract by deceptive means vt ล่อลวง
ความหมายเหมือนกับ: allure , bait , entice , lure , entrap , deceive

quilty act n ความผิดที่กระทำต่อผู้อื่น (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: misdeed , offense

dental practitionist n ทันตแพทย์
ความหมายเหมือนกับ: dental specialist

extracting n ทันตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: crowning , filling

bactericide n สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค
ความหมายเหมือนกับ: sterilizer , antiseptic
คำตรงข้าม: pollutant , infectant , contaminator

characterized adj มีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: labeled , marked , famous

characterless adj ซึ่งไม่น่าสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: blank , null

delaying tactic n การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา
ความหมายเหมือนกับ: hindrance , interference

compactness n ความแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: firmness , solidity

factually adv โดยแท้จริงแล้ว

attact n การจู่โจม
ความหมายเหมือนกับ: raid

manufactures n อุตสาหกรรม
ความหมายเหมือนกับ: capital

inactivity n ความเฉื่อย
ความหมายเหมือนกับ: immobility , apathy
คำตรงข้าม: activity , movement

inactively adv อย่างเชื่องช้า
ความหมายเหมือนกับ: slowly

facts n ข่าวสาร
ความหมายเหมือนกับ: data , knowledge , intelligence , news

distinctive characteristics n ลักษณะเฉพาะ

not compact adj ไม่อัดแน่น

manufactured adj ซึ่งทำเทียม
ความหมายเหมือนกับ: unnatural , counterfeit

chiropractor n พนักงานนวดชาย
ความหมายเหมือนกับ: osteopath , masseuse

manufactured adj ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: commercial

practioner n แพทย์
ความหมายเหมือนกับ: physician , doctor

bacteriam n จุลินทรีย์
ความหมายเหมือนกับ: bacillus , bacteria

bacterium n พืชหรือสัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ความหมายเหมือนกับ: microbe , germ

factors adj ซึ่งช่วยลดหย่อน
ความหมายเหมือนกับ: circumstances

take action vi ดำเนินการ

limiting factor n ตัวแปร

factionist n พรรคพวก

practice chicanery vi โต้เถียงเรื่องเล็กน้อย

bodily character n เรือนร่าง
ความหมายเหมือนกับ: structure , physical nature

caught in the act adj ซึ่งจับได้คาหนังคาเขา
ความหมายเหมือนกับ: bloodstained

extracted adj ซึ่งห่างไกล
ความหมายเหมือนกับ: eliminated , withdrawn
คำตรงข้าม: left , ignored

reacting adj ซึ่งตอบสนอง
ความหมายเหมือนกับ: receptive , responding

unpractised adj ขาดการฝึกฝน
ความหมายเหมือนกับ: stale , unskillful

fractional adj เป็นตอนๆ
ความหมายเหมือนกับ: partial , separated
คำตรงข้าม: whole , united

attracting adj ซึ่งยั่วยวน
ความหมายเหมือนกับ: alluring , provocative , tempting

fractionize vt แยกเป็นส่วน
ความหมายเหมือนกับ: fragment , divide , segment

putrefactive adj ซึ่งติดเชื้อในร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: toxic

sexual attraction n ความรู้สึกทางเพศ
ความหมายเหมือนกับ: sex appeal

leisure-time activity n งานพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: avocation , hobby , pastime
คำตรงข้าม: vocation , work

attracting adj เป็นที่ดึงดูดความสนใจ

itinerant actor n นักแสดงเร่ (คำโบราณ)

stupefaction n อาการมึนงง
ความหมายเหมือนกับ: daze , dullness

fractionalize vi แบ่งละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: divide , segment

fractionalize vt แบ่งละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: divide , segment

subtracted adj เป็นการลบ
ความหมายเหมือนกับ: deducted

nonactive adj ระงับอยู่ชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: inoperative , discontinued
คำตรงข้าม: continued

characteristics n ลักษณะเชิงซ้อนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพใดสภาพหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: complex

climatic characteristic n อุณหภูมิ

compactness n ความหนา
ความหมายเหมือนกับ: density , solidity
คำตรงข้าม: thinness , slimness

inactivity n ความเฉื่อยชา
ความหมายเหมือนกับ: latency , stupor , dullness , sluggishness

extracted adj ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น
คำตรงข้าม: distilled

unpractised adj ไม่สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: awkward , unskillful , graceless , ungraceful , uncoordinated , bumbling , clumsy
คำตรงข้าม: graceful , coordinated , adept , adroit , skillful

rarefaction n สุญญากาศ
ความหมายเหมือนกับ: blankness , emptiness

redaction n บทแปล
ความหมายเหมือนกับ: paraphrase , translation

exactly the same adv เหมือนกัน

manufactured adj ซึ่งสร้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: created , formed , worked

tooth extraction n การถอนฟัน

extraction forceps n คีมถอนฟันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top