ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*suffer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suffer, -suffer-

*suffer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insufferable (adj.) ซึ่งไม่สามารถจะทนได้ See also: ซึ่งเกินกว่าจะทนไหว Syn. unbearable, intolerable Ops. bearable, endurable, tolerable
insufferably (adv.) อย่างเหลือทน See also: อย่างไม่อาจทนไหว, อย่างไม่อาจทนได้ Syn. unbearably, intolerably Ops. endurably, tolerably
long-suffering (n.) การอดทนเป็นเวลานาน
long-suffering (adj.) ซึ่งทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนาน
suffer (vi.) ทนทุกข์ทรมาน See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์ Syn. ache, hurt, undergo
suffer (vt.) ทนทุกข์ทรมาน See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์ Syn. ache, hurt, undergo
suffer (vi.) อดทน See also: ทนทาน Syn. bear, endure, sustain
suffer (vt.) อดทน See also: ทนทาน Syn. bear, endure, sustain
suffer from (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. suffer with, complain of
suffer with (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. complain of
sufferable (adj.) ซึ่งอดทนได้ Syn. bearable, tolerable
sufferance (n.) ความอดทน Syn. endurance, patience, toleration
sufferer (n.) ผู้ที่ได้รับความทุกข์ See also: ผู้ประสบความทุกข์
suffering (n.) การได้รับความทุกข์ทรมาน See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering (n.) ความเจ็บปวด See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, in difficulties, pained
English-Thai: HOPE Dictionary
suffer(ซัฟ'เฟอะ) vt.,vi. ประสบ,ได้รับ,ได้ผ่าน,ทน,อดทน,ยอม,ประสบ,อนุญาต., See also: sufferable adj. ableness n. sufferably adv. sufferer n., Syn. bear,feel,undergo
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
English-Thai: Nontri Dictionary
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
suffer(vi) เจ็บปวด,ตกทุกข์,ประสบ,ทนทุกข์,อดทน
insufferable(adj) ทนไม่ได้,เหลืออด,กลั้นไม่ไหว
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sufferance bondใบค้ำประกันอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัวสันหลังขาด (n.) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience See also: person who feels frightened with a guilty conscience
วัวสันหลังหวะ (n.) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience See also: person who feels frightened with a guilty conscience Syn. วัวสันหลังขาด
สารทุกข์สุกดิบ (n.) all sufferings and happiness Syn. ทุกข์สุข, สุขทุกข์
หนังหน้าไฟ (n.) one who suffers before others See also: first line of defense, one who bears the brunt of an attack
กองทุกข์ (n.) sufferings See also: slough of despond
การดับทุกข์ (n.) end of the suffering See also: sorrow extinguishment Syn. การสิ้นทุกข์, การหมดทุกข์
การสิ้นทุกข์ (n.) end of the suffering See also: sorrow extinguishment Syn. การหมดทุกข์
การหมดทุกข์ (n.) end of the suffering See also: sorrow extinguishment Syn. การสิ้นทุกข์
ขัดหนัก (v.) suffer from a constipation Syn. ท้องผูก
ความทุกข์ทรมาน (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความทุกข์ระทม (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความทุกข์ระทม (n.) suffering See also: sorrow, grief, misery, disconsolation Syn. ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความระทมทุกข์ (n.) suffering See also: sorrow, grief, misery, disconsolation Syn. ความทุกข์, ความทุกข์ระทม Ops. ความสุข
ความอาดูร (n.) suffering See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness
งอม (v.) suffer See also: be very uncomfortable
ตายทั้งเป็น (v.) live with suffering See also: endure, torture Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม
ทนทุกข์ (v.) suffer See also: endure suffering Syn. ทนทุกข์ทรมาน
ทนทุกข์ทรมาน (v.) suffer See also: endure suffering Syn. ทนทุกข์
ทรมานใจ (v.) live with suffering See also: endure, torture Syn. ทุกข์ทรมาน, ทุกข์ระทม
ทุกขนิโรธ (n.) extinction of suffering
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
Don't suffer aloneอย่าเอาแต่ทนทุกข์ตามลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน
Did you suffer much?คุณไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมาก?
May they and their children prosper and find relief... from life's suffering in this great highway, Freedom Road.{\cHFFFFFF}May they and their children prosper and find relief... {\cHFFFFFF}from life's suffering in this great highway, Freedom Road.
You look as if you're suffering from bottle fatigue.คุณดูราวกับว่าคุณกำลังทุกข์ ทรมาน ความเมื่อยล้าจากขวด
Let them suffer, then, as she suffers.ปล่อยให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานแล้วขณะที่เธอทนทุกข์ทรมาน
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก
Then business will have to suffer. Do me a favor.แล้วธุรกิจจะต้องทนทุกข์ ทำฉันหน่อย
How can you permit all the suffering that goes on in the world?ทำไมท่านถึงทำสิ่งที่ทรมาน ที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่าง
I don't permit the suffering. You do. Free will.ผมไม่ทำสิ่งที่ทรมาน คุณทำเองตามต้องการ
They can cause suffering, sickness and even the death...พวกมันทำให้เกิดการเจ็บป่วยทรมาน, แม้กระทั่งความตาย...

*suffer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse
破财[pò cái, ㄆㄛˋ ㄘㄞˊ, 破财 / 破財] bankrupt; to suffer financial loss
两败俱伤[liǎng bài jū shāng, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˋ ㄐㄩ ㄕㄤ, 两败俱伤 / 兩敗俱傷] both sides suffer (成语 saw); neither side wins
落马[luò mǎ, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 落马 / 落馬] lit. to fall from a horse; fig. to suffer a setback; to come a cropper
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, 不可一世] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, 受制] controlled (by sb); to suffer under a yoke
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
失利[shī lì, ㄕ ㄌㄧˋ, 失利] to lose; to suffer defeat
打败[dǎ bài, ㄉㄚˇ ㄅㄞˋ, 打败 / 打敗] to defeat; to overpower; to beat; to suffer a defeat; to be defeated
败北[bài běi, ㄅㄞˋ ㄅㄟˇ, 败北 / 敗北] to suffer defeat; to lose (a battle, an election); the loser
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, 实女 / 實女] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect)
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, 吃亏 / 吃虧] suffer losses; come to grief; get the worst of it
[lí, ㄌㄧˊ, 罹] happen to; sorrow; suffer from
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 悲声载道 / 悲聲載道] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
[ái, ㄞˊ, 挨] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time
中风[zhòng fēng, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ, 中风 / 中風] suffer a paralyzing stroke
二茬罪[èr chá zuì, ㄦˋ ㄔㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 二茬罪] suffer second persecution
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ, 冤苦] suffering from injustice
受难者[shòu nàn zhě, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 受难者 / 受難者] sufferer; a victim of a calamity; a person in distress
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, 忧患 / 憂患] suffering; misery; hardship
熬煎[áo jiān, ㄠˊ ㄐㄧㄢ, 熬煎] suffering; torture
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
自找[zì zhǎo, ㄗˋ ㄓㄠˇ, 自找] to suffer as a consequence of one's own actions; you asked for it; to bring it on oneself (sth unpleasant)
创巨痛深[chuàng jù tòng shēn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥˋ ㄕㄣ, 创巨痛深 / 創巨痛深] untold pain and suffering (成语 saw); deeply scarred for life
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
[zhāo, ㄓㄠ, 着 / 著] catch; receive; suffer
[ái, ㄞˊ, 捱] dawdle; suffer
亏负[kuī fù, ㄎㄨㄟ ㄈㄨˋ, 亏负 / 虧負] deficient; to let sb down; to cause sb suffering
漫漫长夜[màn màn cháng yè, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ, 漫漫长夜 / 漫漫長夜] endless night (成语 saw); fig. long suffering
长夜漫漫[cháng yè màn màn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, 长夜漫漫 / 長夜漫漫] endless night (成语 saw); fig. long suffering
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
患者[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, 患者] patient; sufferer
吃苦头[chī kǔ tou, ㄔ ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, 吃苦头 / 吃苦頭] suffer
惨遭[cǎn zāo, ㄘㄢˇ ㄗㄠ, 惨遭 / 慘遭] suffer
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, 苦难 / 苦難] suffering
苦头[kǔ tou, ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, 苦头 / 苦頭] sufferings

*suffer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
パンチドランカー[, panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self)
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
十二因縁[じゅうにいんねん, juuniinnen] (n) {Buddh} the twelve nidanas (continuum of twelve phases that lead to suffering)
取りこぼす;取り零す;取零す[とりこぼす, torikobosu] (v5s,vi) (1) {comp} to lose an easy game; to suffer an unexpected defeat; (2) to lose information (computers)
受難[じゅなん, junan] (n,vs) suffering; agony; passion; (P)
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer
喫す[きっす, kissu] (v5s,vt) (1) (See 喫する) to eat; to drink; to smoke; (2) to suffer (e.g. defeat); to receive (e.g. a blow)
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P)
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P)
悲嘆に暮れる;悲嘆にくれる[ひたんにくれる, hitannikureru] (exp,v1) to suffer heartache
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent)
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
暑さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 暑気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
暑気中り;暑気あたり[しょきあたり, shokiatari] (n) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
死苦[しく, shiku] (n) (1) {Buddh} (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
泣かされる[なかされる, nakasareru] (v1,vi) (1) to be moved to tears; (2) to suffer greatly (from)
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)
滅諦[めったい, mettai] (n) {Buddh} (See 四諦) truth of the cessation of suffering
無間地獄[むげんじごく;むけんじごく, mugenjigoku ; mukenjigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism; Buddhist hell of uninterrupted suffering
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P)
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering
目にあう;目に遭う;めに遭う;目に会う(iK)[めにあう, meniau] (exp,v5u) (See 目を見る) to go through; to suffer; to experience (something unpleasant)
罹災[りさい, risai] (n,vs) suffering (from a calamity); affliction
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp,adj-na,n,adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering)
苦しがる[くるしがる, kurushigaru] (v5r) to suffer; to complain of a pain
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P)
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P)
苦になる[くになる, kuninaru] (exp,v5r) to be bothered (by something); to suffer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
被る[こうむる, koumuru] Thai: รับเคราะห์ English: suffer

*suffer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อาดูร[adj.] (ādūn) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR: souffrance [f]
อาดุระ[adj.] (ādura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
อาตุระ[adj.] (ātura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāi rap bāt) EN: be injured ; suffer injuries FR: se blesser ; être victime d'une blessure
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency FR: gonflé ; enflé
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai) EN: have poor digestion ; suffer indigestion FR: avoir une indigestion
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress FR:
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บช้ำน้ำใจ[v.] (jepchamnāmj) EN: be hurt ; suffer ; have mental pain FR:
จุก[v.] (juk) EN: have colicky pain ; suffer from colic FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
กายิกทุกข์[n.] (kāyikathuk) EN: physical pain ; bodily pain ; physical suffering FR:
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
เข้าเลือด ; เข้าเลือดเข้าเนื้อ[v.] (khaoleūat ;) EN: lose ; suffer a loss ; be affected FR:
เข้าเนื้อ[v.] (khaoneūa) EN: lose ; take a loss ; suffer a loss ; be affected (by) ; get worse off FR:
ขัดเบา[v.] (khatbao) EN: suffer retention of urine ; be unable to urine FR:
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
เข็ดฟัน[v.] (khetfan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth ; set one's teeth on edge FR:
ขี้ไม่ออก[n. exp.] (khī mai øk) EN: suffer from constipation FR: souffrir de constipation
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress ; alleviate distress ; relieve suffering FR: se relever ; se remettre
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppū) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness FR: douleur [f] ; souffrance [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppū) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering FR: souffrance [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความปวดร้าวใจ[n.] (khwām pūatr) EN: distress ; agony ; suffering FR:
ความระทมทุกข์[n. exp.] (khwām ratho) EN: suffering FR: misère [f]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ทรมาน[n.] (khwām thuk ) EN: suffering ; pain ; distress FR:
ก้มหน้าทนทุกข์[v. exp.] (komnā thon ) EN: resign oneself to sufferings FR:
ลำเค็ญ[v.] (lamkhen) EN: suffer severe hardships FR:
เหลือเข็ญ[X] (leūakhen) EN: exceedingly difficult ; suffering severe hardships FR:
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
ลงท้อง[v.] (longthøng) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea ; have loose bowels FR: avoir la diarrhée
ลดลงต่ำสุด ; ลดลงต่ำที่สุด[v. exp.] (lot long ta) EN: suffer one's worst fall FR: subir la pire baisse

*suffer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerzensgeld {n}compensation for personal suffering; smart-money [Am.]
Schicksalsgefährte {m}fellow sufferer
Märtyrium {n} | ein Märtyrium durchleidenmartyrdom | to suffer a martyrdom
Seelenleiden {n}mental suffering
allergikergeeignet {adj}suitable for allergy sufferers
Leiden {n}suffering
wurmkrank {adj}suffering from worms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *suffer*
Back to top