ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endurable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endurable*, -endurable-

endurable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endurable (adj.) สามารถทนได้ See also: อดทน Syn. sufferable, bearable
English-Thai: HOPE Dictionary
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable
English-Thai: Nontri Dictionary
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh. Would've been unendurable.เรื่องแบบนี้ ฉันทนไม่ได้หรอก

endurable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable

endurable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dauerhaft; haltbar; unverwüstlich {adj} | dauerhafter; haltbarer; unverwüstlicher | am dauerhaftesten; am haltbarsten; am unverwüstlichstendurable | more durable | most durable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endurable
Back to top