ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patience*, -patience-

patience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patience (n.) ความอดทน See also: ความอดกลั้น, ขันติ, การหักห้ามใจ Syn. forbearance, endurance Ops. frailty, weakness
patience (n.) การถอดไพ่ Syn. solitaire
English-Thai: HOPE Dictionary
patience(เพ'เวินซฺ) n. ความอดทน
English-Thai: Nontri Dictionary
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patienceขันติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันติ (n.) patience See also: forbearance, endurance Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน
ขันตี (n.) patience See also: forbearance Syn. ขันติ, ความอดทน, ความอดกลั้น
ความกระวนกระวาย (n.) impatience See also: anxiety, agitation, restlessness Syn. ความรุ่มร้อน, ความร้อนรุ่ม
ความท้อถอย (n.) impatience See also: depression, discouragement, disheartenment Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ
ความท้อใจ (n.) impatience See also: depression, discouragement, disheartenment Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความร้อนรน (n.) impatience See also: anxiety, agitation, restlessness Syn. ความรุ่มร้อน, ความกระวนกระวาย, ความร้อนรุ่ม
ความร้อนรุ่ม (n.) impatience See also: anxiety, agitation, restlessness Syn. ความรุ่มร้อน, ความกระวนกระวาย
ความร้อนรุ่ม (n.) impatience Syn. ความรุ่มร้อน
ความรุ่มร้อน (n.) impatience See also: anxiety, agitation, restlessness Syn. ความกระวนกระวาย, ความร้อนรุ่ม
ความรุ่มร้อน (n.) impatience Syn. ความร้อนรุ่ม
ความเร่าร้อน (n.) impatience Syn. ความรุ่มร้อน, ความร้อนรุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
I have very little patience with itฉันมีความอดทนน้อยนิดมากกับมัน
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
You need to learn patienceคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I expect you to show as much patience as I am now.ผมหวังที่จะเห็นคุณมีความอดทน อย่างที่ผมมีอยู่ตอนนี้
You've tried my patience long enough.ฉันอดทนกับแกมามากพอแล้ว
I am a little short on patience these days.วันนี้ความอดทนผมไม่ค่อยมีซะด้วย
The Tibetans say an enemy is the greatest teacher... because only an enemy can help develop patience and compassion.ชาวทิเบตบอกว่าศัตรู คือครูที่ดีที่สุด เพราะมีแต่ศัตรูเท่านั้นที่ทำให้เรา เรียนรู้ความอดทนและเห็นอกเห็นใจ
Ladies and gentlemen... thank you for your patience and understanding.ท่นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับ... ขอขอบคุณต่อความอดทนและความเข้าใจ
I must ask for your patience while I take the necessary time to make a determination of this extremely delicate matter.ขอให้คุณอดทนรอ ระหว่างที่เราใช้เวลาหาข้อยุติ... ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนี้
My patience has a limit.ความอดทนของฉันก็มีขีคจำกัด
It means "Don't try the patience of a Buddha") Stupid!แล้วนี่ โดเมียวจิซังค่ะ
My patience is about to run out.ความอดทนของฉันกำลังจะหมดแล้ว.
A gate attendant will help you. Thank you for your patience throughout this flight.เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพร้อมให้ข้อมูลแก่ท่านแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับความกรุณา
There are several people I wish to thank, but first and most important, my family, my son, Eric, and my wife, Dr. Eve McClaren, for her patience as I travel around the world on these expeditions,แต่ที่สำคัญที่สุด ขอบคุณครอบครัวของผม ลูกชายผม เอริค และภรรยาของผม ดร.อีฟ แมคแคลเรน สำหรับความอดทน ที่ผม เอาแต่ท่องโลกกว้างกับคณะเดินทาง
There's a limit to my patience too.ความอดทนของฉันมีจำกัดเหมือนกันนะ

patience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不耐烦[bù nài fán, ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ, 不耐烦 / 不耐煩] impatience; impatient
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 冒昧] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but...
忍耐力[rěn nài lì, ㄖㄣˇ ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, 忍耐力] patience; fortitude
耐性[nài xìng, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐性] patience; endurance

patience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
成らぬ堪忍するが堪忍[ならぬかんにんするがかんにん, naranukanninsurugakannin] (exp) (id) True patience lies in bearing the unbearable
根負け[こんまけ, konmake] (n,vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience
運根鈍[うんこんどん, unkondon] (n) luck, steadfastness and patience (the three keys to achieving success)
隠忍自重[いんにんじちょう, inninjichou] (n,vs) (behaving with) patience and prudence; putting up with something
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
地団駄を踏む;じだんだを踏む[じだんだをふむ, jidandawofumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
地団駄踏む[じだんだふむ, jidandafumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp,v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P)
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P)
焦躁[しょうそう, shousou] (n,vs) fretfulness; impatience
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja

patience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon ; patience ; tolerance FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; have patience ; be patient ; put up with ; tolerate FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
ต้องอาศัยความอดทน[v. exp.] (tǿng āsai k) EN: require patience FR: requérir de la patience
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: dominoes ; dominoes card game ; solitaire ; patience FR: dominos [mpl]
อาศัยความอดทน[v. exp.] (āsai khwām ) EN: FR: requérir de la patince patience
ความไม่อดทน[n. exp.] (khwām mai o) EN: FR: impatience [f]
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience

patience ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patience {f} | Patiencen legenpatience | to play patience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patience
Back to top