ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tolerable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tolerable*, -tolerable-

tolerable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tolerable (adj.) สามารถทนได้ See also: อดทน Syn. endurable, sufferable, bearable
tolerable (adj.) ค่อนข้างดี Syn. fairly good, adequate, average
English-Thai: HOPE Dictionary
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre
English-Thai: Nontri Dictionary
tolerable(adj) พอทนได้,พอประมาณ,ไม่เลว,อดทนได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It cycled down to a tolerable level at about 3:19.สนามแม่เหล็กจะอ่อนลงจนพอทนได้ประมาณตอน 15: 19
Service to others is the only thing that keeps the self-loathing... to a tolerable level.การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น เป็นการรักษาการเกลียดตัวเอง... เป็นเครื่องวัดของความอดทน
One less high school bitch making the lives of the less fortunate more tolerable is, in my opinion, a public service.ทำให้พวกมัน โชคดีน้อยลง ทนต่อความคิดมากขึ้น บริการสาธารณะ
Bill Staton was a tolerable worker.บิลล์ สเตตันเป็นคนงานที่พอใช้ได้
Then I came to my senses and I realized the only way this place would be tolerable is if I get to be here with you.แล้วพ่อก็ได้สติรู้ตัวว่า เรื่องเดียวที่ทำให้พ่อทนที่นี่ได้ ก็เพราะพ่อมาที่นี่เพื่ออยู่กับลูก
A lot like most teenagers... unbearably romantic, profoundly narcissistic, tolerable really only to other teenagers.เหมือนพวกวัยรุ่นทั่วไป.. โรแมนติคเหลือนจะทน หลงตัวเองอย่างสุดซึ้ง ทนได้เฉพาะกับพวกเดียวกัน
I find they become tolerable around 35.ผมพอทนพวกเขาได้ตอนอายุ 35
This is intolerable!นี่.. มันสุดที่จะทนได้!
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน...
Her teeth are tolerable, I suppose, but nothing out of the common way.ฉันคิดว่าฟันของหล่อนก็พอดูได้ แต่ไม่มีอะไรที่จะดูเป็นปกติเลย
And in her air there is a self-sufficiency without fashion, which I find intolerable.แล้วท่าทางของหล่อนก็แค่นั้น ไม่มีสมัยนิยมซึ่งฉันคิดว่ามันเหลือทนจริงๆ
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ

tolerable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法忍受[wú fǎ rěn shòu, ˊ ㄈㄚˇ ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, 无法忍受 / 無法忍受] intolerable
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 要不得] intolerable; unacceptable
可容忍[kě róng rěn, ㄎㄜˇ ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, 可容忍] tolerable

tolerable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
耐容1日摂取量;耐容一日摂取量[たいよういちにちせっしゅりょう, taiyouichinichisesshuryou] (n) tolerable daily intake; TDI
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P)
先ず先ず[まずまず, mazumazu] (adj-no,adj-na,adv) (See まあまあ) tolerable; passable; adequate; so-so
[か, ka] (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P)
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence
忍び難い[しのびがたい, shinobigatai] (adj-i) intolerable; unbearable
為ん方無い;詮方無い(ateji)[せんかたない, senkatanai] (adj-i) (1) (See どうしようもない) it cannot be helped; there is no way; (2) (arch) intolerable; unbearable
目に余る[めにあまる, meniamaru] (exp,v5r) to be intolerable or unpardonable
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable
許し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable
鼻持ちならない[はなもちならない, hanamochinaranai] (adj-i) stink; intolerable
鼻持ちならぬ[はなもちならぬ, hanamochinaranu] (exp) intolerable; disgusting

tolerable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offensive ; intolerable FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[v.] (khap-okkhap) EN: feel distressed ; find something intolerable FR:
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
มันจะมากไปแล้ว[xp] (man ja māk ) EN: that's going too far ; be intolerable FR: cela va trop loin
อดทนได้[adj.] (otthon dāi) EN: FR: supportable ; tolérable
ย่ำแย่[adj.] (yamyaē) EN: unbearable ; intolerable ; beyond toleration FR:

tolerable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erträglich; tolerierbar {adj} | erträglicher; tolerierbarer | am erträglichsten; am tolerierbastentolerable | more tolerable | most tolerable
unerträglich; intolerierbar {adj} | unerträglicher | am unerträglichstenintolerable | more intolerable | most intolerable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tolerable
Back to top