ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undergo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undergo*, -undergo-

undergo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undergo (vt.) ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ) See also: ตรากตรำ, ผ่านประสบการณ, เผชิญกับ Syn. experience, bear, tolerate, endure
English-Thai: HOPE Dictionary
undergo(อันเดอะโก') vt. ประสบ,ผ่าน,ได้รับ,อดทน,อดกลั้น,ทนทุกข์., See also: undergoer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
undergo(vt) ได้รับ,ทน,ประสบ,ผ่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสบทุกข์ (v.) undergo suffering See also: suffer adversity Ops. เสวยสุข
เสวยทุกข์ (v.) undergo suffering See also: suffer adversity Syn. ประสบทุกข์ Ops. เสวยสุข
ลำบาก (v.) undergo trouble See also: be inconvenient, have difficulty Syn. ยุ่งยาก, ยาก
ลำบากลำบน (v.) undergo trouble See also: be inconvenient, have difficulty Syn. ลำบาก, ยุ่งยาก, ยาก
underwent (vt.) กริยาช่อง 2 ของ undergo Syn. go through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They undergo psychiatric evaluations, especially those in Security.พวกเขาผ่านการประเมินมาแล้ว, โดยเฉพาะพวกที่ดูแลรักษาความปลอดภัย.
We will both undergo change, but there is nothing for either of us to lose.เราทั้งคู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง, แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย.
Nobody can undergo a procedure like this without an anesthetic!ไม่มีใครสามารถผ่าน ขั้นตอนการกระทำแบบนี้ โดยไม่มียาชา!
See, tap water has to undergo much more stringent testing for bacteria.น้ำก๊อกน่ะ ต้องผ่านการทดสอบแบคทีเรียมาอย่างเข้มงวดกว่ามากๆ
The faster they undergo change the more violent the explosion.ที่มีเร็วกว่าที่เป็นตัวแปรเปลี่ยนแปลงพวกมัน การระเบิดรุนแรงมากขึ้นไปอีก
If you want to undergo this, we're gonna have to go about this very delicately.ถ้าคุณต้องการแบบนั้น เราก็จำเป็นต้องทำเแบบละมุนละมอม
Your brain may undergo another change.สมองของคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีก
The three of you will undergo decontamination right away.พวกนาย3คนจะต้องไปทำการขจัดสิ่งปนเปื้อนซะ
She'll undergo a psych evaluation.เดี๋ยวเขาก็ได้รับการรักษาทางจิต
My staff has to undergo immediate mandatory testing for tuberculosis?คนของแันต้องเข้ารับการทดสอบ วัณโรค?
He's got a list of people willing to undergo a drug experiment.เขามีรายชื่อของคน ที่พร้อมจะทดลองยา
U.S. Army Sgt. Donald White, who fought bravely with the creature, and lost an arm in the process, is now undergoing treatment at a U.S. Army hospital.พลทหารของอเมริกา โดนัล ไวท์, ผู้ที่ได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างกล้าหาญ, และได้สูญเสียแขนไปนั้น, ตอนนี้ได้อยู่ภายใต้การรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลทหารสหรัฐ.

undergo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割礼を受ける[かつれいをうける, katsureiwoukeru] (exp,v1) to undergo circumcision; to be circumcised
受洗[じゅせん, jusen] (n,vs) (See 洗礼) being baptized; undergoing baptism
小冠者[こかんじゃ, kokanja] (n) (arch) (See 元服) young man (who has recently undergone his manhood ceremony)
式叉摩那[しきしゃまな, shikishamana] (n) probationary nun (undergoing a two-year probationary period before receiving ordainment) (san
櫛風浴雨[しっぷうよくう, shippuuyokuu] (n) struggling through wind and rain; undergoing hardships
見舞われる[みまわれる, mimawareru] (v1,vi) to experience; to witness; to undergo; to suffer
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)

undergo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
เคี่ยวกรำ[v. exp.] (khīo kram) EN: undergo harsh training ; make someone undergo severe training FR:
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam ) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty FR:
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
เผชิญกับ[v. exp.] (phachoēn ka) EN: undergo ; suffer from ; face FR: faire face à ; aller au devant de ; affronter
ผ่านประสบการณ์[v. exp.] (phān prasop) EN: undergo FR:
ประสบ[v.] (prasop) EN: face ; encounter ; meet ; find ; face ; confront ; come up against ; run up against ; suffer ; undergo FR: rencontrer ; faire face à ; subir ; éprouver ; essuyer
รับการรักษา[v. exp.] (rap kān rak) EN: undergo treatment FR: suivre un traitement
รด.[n. exp.] (rødø.) EN: student-based army reserve force ; territorial defence students ; students who undergo territorial defence training ; ror dor FR:
เสวยทุกข์[v. exp.] (sawoēi thuk) EN: undergo suffering ; suffer adversity FR:
ถูก[v.] (thūk) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into FR:
คำกร่อน[n. exp.] (kham krǿn) EN: colloquial abbreviation ; [word that has undergone vowel reduction] FR:

undergo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operation {f} [med.] | sich einer Operation unterziehen | operiert werden müssensurgery | to undergo surgery | to need surgery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undergo
Back to top