ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sustain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sustain*, -sustain-

sustain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sustain (vt.) รักษาไว้ See also: ดำรง, จรรโลง, ทำให้มีต่อไป Syn. maintain, continue, prolong
sustain (vt.) ประสบ See also: ได้ผ่าน, ทนทุกข์ Syn. experience, suffer, undergo
sustain (vt.) สนับสนุน See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ Syn. assist, nourish, support, uphold
sustain in (phrv.) ทำให้รักษา (บางสิ่ง) ไว้ See also: ช่วยประคอง (บางสิ่ง) ให้อยู่ได้
sustainable (adj.) ซึ่งสนับสนุน Syn. bearable
sustained (adj.) ซึ่งรักษาไว้ Syn. kept, retained
sustainer (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ค้ำจุน, สิ่งที่ค้ำจุน Syn. sponsor, supporter
English-Thai: HOPE Dictionary
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sustainยืนตาม, เห็นชอบด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sustainable agricultureเกษตรกรรมแบบยั่งยืน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรรโลง (v.) sustain See also: maintain, support Syn. ส่งเสริม Ops. ทำลาย
ทรง (v.) sustain See also: support, bear Syn. รองรับ
ประคองตัว (v.) sustain oneself See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll sustain the bail at $25,000.เป็นอะไรมั้ยอ่ะ จะไปไหนเนี่ย
He had lost the will to sustain his existence.สูญเสียกำลังใจในการมีชีวิต
Unicorn blood can sustain me but it cannot give me a body of my own.เลือดยูนิคอร์นช่วยชูแรงให้ แต่ไม่อาจช่วยให้ฉันมีร่างของตัวเอง
After the moon fell from the sky, the Earth could no longer sustain the species.หลังจากที่ดวงจันทร์ ตกลงมาจากฟากฟ้า สิ่งมีชีวิต ก็ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกไม่ได้
The Mojave area will sustain significant nuclear fallout.เขตโมฮาวีอยู่ในรัศมีของละอองปรมาณู
Our ways cannot sustain us.วิธีการของเราไม่สามารถช่วยเราได้
FROM MULTIPLE DIVORCES TO SUSTAIN US.จากการหย่าหลายต่อหลายครั้งมาเลี้ยงชีพนี่
Find me anything that can sustain heavy rpgs and small arms.หาอะไรก็ได้ที่สนับสนุนแรงของ อาร์พีจีกับอาวุธได้
Is it when cells sustain themselves... and reproduce... to form a separate organism?ถ้าเซลล์ของมนุษย์สามารถ คืนสภาพได้... จากการแตกขยาย?
I wanted to get more sustain out of things.ผมอยากได้เสียงแบบที่ค้างยาวมากขึ้น
I had this record at home of a guitar that had a lot of sustain on it.ที่บ้านผมมีเพลงนี้ เสียงกีตาร์มันค้างยาวมาก
You ladies are lucky you didn't sustain more serious injuries.พวกคุณโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมาก

sustain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 可持续发展 / 可持續發展] sustainable development

sustain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サステイン[, sasutein] (n) sustain
蹴込む[けこむ, kekomu] (v5m,vt) to kick in(to); to sustain a loss
サステイナビリティ;サステナビリティ[, sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability
サステイナブル[, sasuteinaburu] (adj-f) sustainable
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
サセプロ[, sasepuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
地球に優しい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] (adj-na) sustainable
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] (n) {comp} sustainable cell rate
持続可能な開発[じぞくかのうなかいはつ, jizokukanounakaihatsu] (exp,n) sustainable development
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P)
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] (n) {comp} sustainable cell rate; SCR
Japanese-English: COMDICT Dictionary
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR)

sustain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
ค้ำชู[v.] (khamchū) EN: support ; sustain FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
ปะทะปะทัง[v.] (pathapathan) EN: sustain ; prop ; bear ; keep going FR:
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tū) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet FR:
ประทัง[v.] (prathang) EN: keep ; maintain ; sustain ; support FR: garder ; préserver
ประทังชีวิต[v. exp.] (prathang ch) EN: sustain life FR: survivre
สงวนพันธุ์[v. exp.] (sa-ngūan ph) EN: conserve ; preserve ; reserve ; save ; sustain FR:
ต่อเนื่อง[v. exp.] (tø neūang) EN: continue ; succeed ; maintain ; persist ; sustain ; carry on ; go on ; keep on FR:
ตระอร[v.] (tra-øn) EN: support ; sustain FR:
ตู๊[v.] (tū) EN: sustain ; maintain FR:
ยัน[v.] (yan) EN: support ; sustain ; prop (up) ; brace ; push (against) ; lean sth against sth for support FR: étayer ; soutenir ; s'appuyer sur
ยังชีพ[v. exp.] (yang chīp) EN: support life ; sustain ; maintain ; keep up ; preserve ; live on FR: subsister
แบบยั่งยืน[adj.] (baēp yangye) EN: sustainable FR: durable ; soutenable
ดำเนินต่อไป[adj.] (damnoēn tøp) EN: sustainable FR:
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: sustainable growth FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development ; sustainability FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān thǿngth) EN: sustainable tourism FR: tourisme durable [m]
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān thǿngth) EN: sustainable tourism FR: tourisme durable [m]
การเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān toēptō ) EN: sustainable growth FR: croissance durable [f]
ความยั่งยืน[n.] (khwām yangy) EN: sustainability ; permanence FR: durabilité [f]
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khwām yangy) EN: environmental sustainability FR: développement durable [m]
ความยั่งยืนทางการคลัง[n. exp.] (khwām yangy) EN: fiscal sustainability FR:
มิช้ามินาน[X] (mi chā mi n) EN: long ; a long time ; sustained ; lasting FR:
นาน[adv.] (nān) EN: long ; for a long time ; extensively ; a long period ; sustained ; lasting FR: longtemps ; un long moment
ต่อเนื่อง[adj.] (tø neūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular ; constant ; succeeding ; successive ; incessant ; unending ; serial ; unabated ; straight FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant ; soutenu
อย่างต่อเนื่อง[adj.] (yāng tø neū) EN: sustainable ; continuing ; ongoing ; continuous ; sustained ; persistant FR: soutenu ; persistant
อย่างยั่งยืน [adj.] (yāng yangye) EN: sustainable FR: durable
ยั่งยืน[adj.] (yangyeūn) EN: sustainable FR: durable
อยู่ท้อง[adj.] (yūthøng) EN: sustaining ; substantial ; filling FR:

sustain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erneuerbar {adj}sustainable
Stütze {f}sustainer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sustain
Back to top