ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aching*, -aching-

aching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aching (adj.) เจ็บปวด See also: เจ็บแสบ, ระบม Syn. injurious, damaging, sore Ops. healthy, comfortable, well
aching (adj.) เจ็บปวด Syn. painful, hurtful
aching (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. in difficulties, pained
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
TA (abbr.) ครูช่วยสอน (คำย่อของ Teaching Assistant) See also: นักศึกษาผู้ช่วยครูอาจารย์ในการสอน
การฝึกสอน (n.) practice of teaching
การอบรม (n.) teaching See also: instructing, tutoring Syn. การอบรมสั่งสอน, การอบรมเลี้ยงดู
การอบรมสั่งสอน (n.) teaching See also: instructing, tutoring Syn. การอบรมเลี้ยงดู
การอบรมเลี้ยงดู (n.) teaching See also: instructing, tutoring Syn. การอบรมสั่งสอน
การเข้าสู่ (n.) approaching
คำสอน (n.) teaching See also: doctrine, instruction Syn. ตำรา, คำสั่งสอน, คำอบรม
คำอบรม (n.) teaching See also: doctrine, instruction Syn. ตำรา, คำสั่งสอน
งานสอน (n.) teaching task See also: instructional job/work Syn. งานสอนหนังสือ
งานสอนหนังสือ (n.) teaching task See also: instructional job/work
ตู่พุทธพจน์ (v.) refer mistakenly the Buddha´s teaching See also: to express the Buddha´s words incorrectly
บำเพ็ญพรต (v.) practise Buddhist teaching
ประพจน์ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, ปาวจนะ, พุทธวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา
ปาพจน์ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาวจนะ, พุทธวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา
ปาวจนะ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, พุทธวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา
ฝึกสอน (v.) practise teaching Syn. สอน
พระธรรม (n.) Buddha´s teaching See also: Buddhist doctrine
พระธรรมคำสอน (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, ปาวจนะ, พุทธวจนะ, เทศนา
พระรัตนไตร (n.) Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk) See also: Triple Gem, Three Jewels (Buddha, Law, Order)
พุทธวจนะ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, ปาวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
We will be reaching there in 5 minutesพวกเราจะถึงที่นั่นในอีก 5 นาที
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
I have no real teaching experienceฉันไม่มีประสบการณ์การสอนจริง

aching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, 临终 / 臨終] approaching one's end; with one foot in the grave
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
脱色剂[tuō sè jì, ㄊㄨㄛ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 脱色剂 / 脫色劑] bleaching agent; decolorant
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
满堂灌[mǎn táng guàn, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄍㄨㄢˋ, 满堂灌 / 滿堂灌] cramming (as a teaching method); rote learning
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, 佛法] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, 达摩 / 達摩] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
填鸭式[tián yā shì, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄕˋ, 填鸭式 / 填鴨式] force feeding (as a teaching method)
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, 未来 / 未來] future; tomorrow; approaching; coming; pending
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, 一步登天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ, 教案] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing)
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
濒于[bīn yú, ㄅㄧㄣ ㄩˊ, 濒于 / 瀕於] near to; approaching (collapse)
孔道[kǒng dào, ㄎㄨㄥˇ ㄉㄠˋ, 孔道] opening providing access; the teaching of Confucius
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 理学 / 理學] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 教] religion; teaching
风声[fēng shēng, ㄈㄥ ㄕㄥ, 风声 / 風聲] rumor; talk; news; information; sound of the wind; teaching
传习[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传习 / 傳習] teaching and learning; to study and impart
助教[zhù jiào, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, 助教] teaching assistant
教学楼[jiào xué lóu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄡˊ, 教学楼 / 教學樓] teaching block; school building
教材[jiào cái, ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, 教材] teaching material
教研室[jiào yán shì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 教研室] teaching and research section
教职员[jiào zhí yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ, 教职员 / 教職員] teaching and administrative staff
教职员工[jiào zhí yuán gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, 教职员工 / 教職員工] teaching and administrative staff
教职工[jiào zhí gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ, 教职工 / 教職工] teaching and administrative staff
施教[shī jiào, ㄕ ㄐㄧㄠˋ, 施教] teaching
讲义[jiǎng yì, ㄐㄧㄤˇ ㄧˋ, 讲义 / 講義] teaching materials
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 昽 / 曨] twilight; approaching light of dawn; dim
词汇[cí huì, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, 词汇 / 詞彙] vocabulary; list of words (e.g. for language teaching purposes)
说法[shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ, 说法 / 說法] way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching
卵黄囊[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, 卵黄囊 / 卵黃囊] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta)

aching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーネット[, o-ba-netto] (n) reaching over the net (volleyball, etc.) (wasei
がちんがちん[, gachingachin] (n) tick-tock; chipping (sound)
キャッシング[, kyasshingu] (n) (1) caching; (2) cashing; (3) taking out small loans; (P)
コーチング[, ko-chingu] (n) (1) coaching; (2) (See コーチングステッチ) couching
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P)
ピアキャッシュ[, piakyasshu] (n) {comp} peer-caching
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ブローチ盤[ブローチばん, buro-chi ban] (n) broaching machine
プロアクティブキャッシュ[, puroakuteibukyasshu] (n) {comp} proactive caching
リゾルバキャッシュ[, rizorubakyasshu] (n) {comp} caching resolver
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment)
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion
一段落[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n,vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P)
下げ止まり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot
中年増[ちゅうどしま, chuudoshima] (n) woman approaching middle age
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n,n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P)
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
借株[かりかぶ, karikabu] (n) rented sumo coaching stock
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects
到頭[とうとう, toutou] (adv) (uk) finally; at last; reaching a head; (P)
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal
取り外し;取外し[とりはずし, torihazushi] (n) removal; dismantling; detaching
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container
口開け[くちあけ, kuchiake] (n) opening; broaching; beginning; first sale
古医方[こいほう, koihou] (n) (See 後世方) Edo-period school of Chinese medicine based on pre-Jin and Yuan teachings
[しっ, shitsu] (int) (1) (uk) shh! (used to silence someone); sh!; (2) shoo! (used to drive off an approaching animal, etc.)
[じゅく, juku] (n) coaching school; cramming school; juku; (P)
大宝[たいほう;だいほう, taihou ; daihou] (n) (1) great treasure; (2) Taihou era (701.3.21-704.5.10); Daihou era; (3) (obsc) {Buddh} great treasure (used to refer to bodhisattvas, esoteric teachings, etc.); (4) (obsc) {Buddh} (See 護摩壇) homa-mandala (fire altar)
孔孟の教え[こうもうのおしえ, koumounooshie] (n) the teachings of Confucius and Mencius
宏遠;弘遠;広遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) vast and far-reaching
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャッシング[きゃっしんぐ, kyasshingu] caching
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching

aching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว[v. exp.] (meūay neūa ) EN: have pains and aches ; aching all over FR:
ฝึกสอน[v.] (feuksøn) EN: practise teaching ; teach FR:
แจง[X] (jaēng) EN: preaching or chanting on the account of the First Council of Buddhism FR:
จวนถึง[X] (jūan theung) EN: approaching FR: presque arrivé
กะชิง[n.] (kaching) EN: long-handled umbrella FR:
กะชิง[n.] (kaching) EN: Licuala FR: Licuala
การบุเรียน[n.] (kānburīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
การชะละลาย[n. exp.] (kān cha lal) EN: leaching FR:
การช่วงชิงแรงงาน [n. exp.] (kān chūangc) EN: poaching employees FR:
การฟังเทศน์[n. exp.] (kān fang th) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching FR:
การฝึกสอน[n.] (kān feuksøn) EN: practice of teaching FR:
การฟอกสี[n.] (kān føksī) EN: whitening ; bleaching FR:
การฟอกสีฟัน[n. exp.] (kān føksī f) EN: dental bleaching ; tooth whitening FR:
การเข้าสู่[n.] (kān khaosū) EN: approaching ; access ; approach FR: accès [m]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
การอบรมสั่งสอน[n. exp.] (kān oprom s) EN: teaching FR: instruction [f]
การเปรียญ[n.] (kānparīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
การเรียนการสอน[n.] (kānrīenkāns) EN: educational ; teaching ; pedagogical FR: instruction [f]
การสอน[n.] (kān søn) EN: teaching FR: enseignement [m]
การสอนงาน[n. exp.] (kān søn ngā) EN: coaching ; job instruction FR:
การสอนภาษาไทย [n. exp.] (kān søn phā) EN: teaching Thai FR: enseignement du thaï [m]
คำสั่งสอน[n. exp.] (khamsang sø) EN: doctrine ; teaching ; instruction FR:
คำสอน[n. exp.] (kham søn) EN: teaching ; doctrine FR: enseignement [m] ; doctrine [f]
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]
เข้าวัดเข้าวา[v.] (khaowatkhao) EN: go to the temple (to practice Buddhist teaching) FR:
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement FR:
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
ใกล้จะถึง[adj.] (klai ja the) EN: close at hand ; approaching ; imminent FR: à portée
กระฉิ่ง[n.] (kraching) EN: long-handled umbrella FR:
กระชิง[n.] (kraching) EN: long-handled umbrella FR:
เล่นการสอน[v. exp.] (len kān søn) EN: specialize in teaching methodology FR:
มุขบาฐ[n.] (mukkhabāt) EN: method of teaching in the ancient time (in which knowledge is passed on by oral account) FR:
งานสอน[n. exp.] (ngān søn) EN: teaching task FR:
งานสอนหนังสือ[n. exp.] (ngān søn na) EN: teaching task FR:
นิเทศการสอน[v. exp.] (nithēt kān ) EN: supervise teaching ; oversee teaching FR:
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
โอวาทปาติโมกข์[n.] (ōwāthapātim) EN: the fundamental teaching of the Buddha FR:
ปาพจน์[n.] (pāphot) EN: Buddha's teachings FR:
ปาวจนะ[n.] (pāwajana) EN: Buddha's teachings FR:

aching ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching
Caching {n}; Aufnehmen im Zischenspeicher [comp.]caching
Schnellbleiche {f}chemical bleaching
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons
Fernunterricht {m}correspondence courses; correspondence tution; distance teaching
Bleichgrad {m}degree of bleaching
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education
Springen {n} (eines Wals) [zool.]breaching (of a whale)
Stranden {n}stranding; beaching
Lehrberuf {m}teaching profession
Schichtunterricht {m}teaching in shifts
Unterrichtsmethode {f}teaching method
Unterrichtsmittel {pl} | audiovisuelle Unterrichtsmittelteaching aids | audiovisual aids

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aching
Back to top