ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pain*, -pain-

pain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pain (n.) ความเจ็บปวด See also: ความปวดแสบ Syn. tingle
pain (n.) ความเจ็บปวด See also: ความเจ็บ, ความปวด Syn. ache, discomfort, hurt
pain (n.) ความทุกข์ See also: ความเศร้า, ความเสียใจมาก Syn. suffering, sorrow Ops. pleasure, joy
pain (vt.) ทำให้เสียใจ See also: ทำให้ปวดร้าว Syn. distress, agonize
pain (vi.) รู้สึกเจ็บ See also: เจ็บ Syn. hurt
pain (vt.) ทำให้เจ็บปวด Syn. burn, hurt Ops. soothe, assuge
pain in the neck (idm.) คน (หรือสิ่ง) น่ารำคาญ See also: สิ่งรบกวน
pain the town red (idm.) เข้าไปฉลองในเมืองให้สุดเหวี่ยง See also: ออกไปฉลองอย่างเต็มที่
pained (adj.) บอบช้ำ See also: เจ็บปวด Syn. hurt, tortured, distressed
painful (adj.) เจ็บปวด See also: เจ็บแสบ, ระบม Syn. injurious, damaging, sore, aching Ops. healthy, comfortable, well
painful (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant, worrying
painful (adj.) ยาก See also: ลำบาก, ใช้แรงงานมาก
painfully (adv.) อย่างเจ็บปวด See also: อย่างปวดร้าว, อย่างทุกข์ทรมาน Syn. distressingly
painfulness (n.) ความเจ็บปวด See also: ความรวดร้าว Syn. distress Ops. pleasure
painkiller (n.) ยาแก้ปวด See also: ยาบรรเทาปวด, สิ่งระงับปวด Syn. analgesic, moderator
painkiller (sl.) เหล้า See also: สุรา
painless (adj.) ซึ่งไม่เจ็บปวด See also: ปราศจากความเจ็บ Syn. harmless
painlessly (adv.) อย่างเจ็บปวด
pains (n.) ความยากลำบาก (ในการทำงาน) See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ Syn. trouble, effort
pains (n.) การเจ็บท้อง (คลอดลูก) See also: ปวดท้อง
painstaking (adj.) อุตสาหะ See also: เพียรพยายาม Syn. thorough, labored
painstaking (n.) ความอุตสาหะ See also: ความเพียร, ความพยายาม
paint (n.) สี See also: สีสำหรับทาหรือเขียน, สีย้อม Syn. chroma, undercoat
paint (n.) การทาสี See also: การเคลือบสี, การระบายสี
paint (n.) สีแต่งหน้า See also: เครื่องสำอาง Syn. cosmetics, tint
paint (vi.) ทาสี See also: ป้ายสี, ลงสี
paint (vt.) ทาสี See also: ป้ายสี, ลงสี
paint (vi.) วาดรูป Syn. draw, picture, sketch, portray
paint (vt.) วาดรูป Syn. draw, picture, sketch, portray
paint in (phrv.) ทาเพิ่ม See also: ทาสีเพิ่ม
paint on (phrv.) ทาต่อเนื่อง See also: ทาต่อไป
paint on (phrv.) ทาสีบน See also: ทาบน, ป้ายบน
paint out (phrv.) ทาทับ See also: ทาสีทับ
paint over (phrv.) ทาด้านบนของ See also: ทาเหนือ Syn. paper over, plaster over
paint remover (sl.) เหล้าวิสกี้ See also: เหล้าแรง
paint stripper (n.) น้ำยาขัดสีเก่าออก
paintable (n.) เกี่ยวกับจิตรกรหรือภาพวาด Syn. artistic
paintbrush (n.) พู่กัน See also: แปรงทาสี Syn. palette
painted (adj.) ซึ่งมีลายสลับสี (โดยเฉพาะสีดำและขาว) Syn. multicolor, multicolored, particolored
painted (adj.) ลายพร้อย See also: ลาย, ซึ่งมีหลายสี Syn. multicolored, particolored
English-Thai: HOPE Dictionary
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
pained(เพนด) adj. เจ็บปวด,บอบช้ำ
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
painless(เพน'เลส) adj. ไม่เจ็บปวด,ไม่ยาก
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ,ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)
paint(เพนท) n. สี,สีทา vt.,vi. ทาส', See also: painting n.
paintbrush(เพน'ทบรัช) n. แปรงทาสี
painted(เพน'ทิด) adj. ทาสี,ไม่แท้,ของปลอม,
painted womanหญิงโสเภณี,หญิงแพศยา
painter(เพน'เทอะ) n. ช่างทาสี,ช่างสี,จิตรกร,ชือกหัวเรือ
painter's colicn. อาการพิษตะกั่วที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ลำไส้
painterly(เพน'เทอลี) adj. เกี่ยวกับช่างสี
painting(เพน'ทิง) n. การทาสี,การวาดภาพสี,ภาพวาด
painty(เพน'ที่) adj. ถูกสี,เปื้อนสี,มีสีมากเกินไป, See also: paintiness adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
paint(n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี
painter(n) จิตรกร,ช่างเขียน,ช่างทาสี
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pain๑. อาการเจ็บปวด๒. ความเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, intermenstrual; pain, middleอาการปวดช่วงว่างระดู, อาการปวดเหตุตกไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, lightning; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, wanderingอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paint filmความหนาของสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paint removerน้ำยาลอกสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
painterlyเชิงฝีแปรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Painความเจ็บปวด [TU Subject Heading]
Paintสีและการทาสี [TU Subject Heading]
Paint industry and tradeอุตสาหกรรมสี [TU Subject Heading]
Paint removersน้ำยาลอกสี [TU Subject Heading]
Paintersจิตรกร [TU Subject Heading]
Paintingจิตรกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปวด (n.) pain See also: ache, sore Syn. ความเจ็บปวด
ความเจ็บ (n.) pain See also: ache, agony, sore Syn. ความเจ็บปวด Ops. ความสบาย
เจ็บปวด (v.) pain See also: ache, sore, suffer, hurt Syn. ปวด, เจ็บ
ความเจ็บปวด (n.) painful See also: bitter, pain, ache, sore Syn. ความเจ็บ
อี๋ (adv.) painfully
แปลบ (adv.) painfully See also: piercingly, cuttingly Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด
แปล๊บ (adv.) painfully See also: piercingly, cuttingly
ยาแก้ปวด (n.) painkiller (medicine) See also: analgesic, anesthetic
ทา (v.) paint See also: coat Syn. ฉาบ, ลูบ, ไล้, ป้าย
ทาสี (v.) paint Syn. ป้ายสี, ลงสี
ป้าย (v.) paint See also: coat, smear Syn. ทา
ระบาย (v.) paint
ระบายสี (v.) paint See also: colour, daub
ลงสี (v.) paint Syn. ป้ายสี
วาดรูป (v.) paint See also: sketch, draw Syn. วาดภาพ
แต้มสี (v.) paint See also: tinge Syn. ทาสี Ops. ล้างสี
พู่กัน (n.) paintbrush
ลายเขียนสี (n.) painted design
นกฝักบัว (n.) painted stork
ฝักบัว (n.) painted stork Syn. นกฝักบัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've got a pain in my backฉันปวดหลัง
He had a pain in his chestเขาเจ็บหน้าอก
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
I've got a pain stomachฉันปวดท้อง
I will bring pain to him and to youฉันจะทำให้คุณและเขาเจ็บตัวแน่
You painted them yourself?คุณวาดมันด้วยตนเองหรือ
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
Are you painting a picture?คุณกำลังวาดภาพอยู่หรือ?
Would you like to look for paintings?คุณอยากไปดูภาพวาดไหม?
It's too painfulมันเจ็บปวดมาก
He looks like he is in painเขาดูเหมือนเขาจะป่วย
They had very painful experiencesพวกเขามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก
That's the same painting you just showed meนี่เป็นภาพเดียวกับที่คุณเพิ่งจะโชว์ให้ฉันดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา
And through our pain we will make them see their injustice.ความเจ็บปวดของเรา จะทำให้เขาเห็น ความอยุติธรรมของตัวเอง
The khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา...
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป
You know, you're really a pain in the ass, you know that?คุณรู้ว่าคุณเจ็บปวดในลาจริงๆคุณรู้ว่า?
Kaneda, you've always been a pain in the ass.คาเนดะ แกชอบพูดจาถากถางแบบนี้เสมอเลย
Kaori's pain is coming into me...!ความเจ็บปวดของ คาโอริ กำลังเข้ามาหาฉัน... !
Is there any pain when you breathe? Any pain there? Any pain when I lift your arm up like this?เวลาหายใจเจ็บมั้ย เวลายกแขนแบบนี้
I know whose pain I'm supposed to ease.ผมรู้แล้วว่าความทุกข์ของใคร ที่ผมควรบรรเทา
What? I know whose pain I'm supposed to ease.ผมรู้แล้วว่าความทุกข์ของใคร ที่ผมควรบรรเทา
I have no more pain left for any of you.ฉันไม่มีความเจ็บปวด เหลือไว้ให้พวกนายแล้ว
Class is Pain 101. Your instructor is Casey Jones.ชั้นเป็นความเจ็บปวดที่ 101 อาจารย์ของคุณคือเคซี่ย์โจนส์

pain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇痛[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, 镇痛 / 鎮痛] analgesic; pain killer
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, 阿鼻] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 阿鼻地狱 / 阿鼻地獄] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, 讨嫌 / 討嫌] disagreeable; hateful; a pain in the neck
哎哟[āi yō, ㄞ ㄧㄛ, 哎哟 / 哎喲] hey; ow; ouch; interjection of pain or surprise
痹证[bì zhèng, ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, 痹证 / 痹證] localized pain disorder (in Chinese medicine); arthralgia syndrome; bi disorder
创痛[chuāng tòng, ㄔㄨㄤ ㄊㄨㄥˋ, 创痛 / 創痛] pain from a wound
创巨痛深[chuàng jù tòng shēn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥˋ ㄕㄣ, 创巨痛深 / 創巨痛深] untold pain and suffering (成语 saw); deeply scarred for life
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, 痛] ache; pain; sorrow
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, 折笔 / 折筆] against the bristles (brush movement in painting)
[chá, ㄔㄚˊ, 搽] apply (ointment, powder); smear; paint on
刻意求工[kè yì qiú gōng, ㄎㄜˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ, 刻意求工] assiduous and painstaking
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 刻苦努力] assiduous; taking great pains
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
腹痛[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, 腹痛] belly-ache; stomach pain
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, 惨痛 / 慘痛] bitter; painful; deeply distressed
[kǔ, ㄎㄨˇ, 苦] bitter; intensely; miserable; painful
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, 苦涩 / 苦澀] bitter and astringent; pained; agonized
比斯开[Bǐ sī kāi, ㄅㄧˇ ㄙ ㄎㄞ, 比斯开 / 比斯開] Bizkaia or Vizcaya, Spain
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, 横笔 / 橫筆] bristles lying down (brush movement in painting)
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, 笔触 / 筆觸] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing
加的斯[Jiā dì sī, ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄙ, 加的斯] Cádiz, Spain
彩画[cǎi huà, ㄘㄞˇ ㄏㄨㄚˋ, 彩画 / 彩畫] color painting
彩蚌[cǎi bàng, ㄘㄞˇ ㄅㄤˋ, 彩蚌] painted shell; painting on shell
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 坎塔布连 / 坎塔布連] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
画布[huà bù, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 画布 / 畫布] canvas (artist's painting surface)
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
胸闷[xiōng mēn, ㄒㄩㄥ ㄇㄣ, 胸闷 / 胸悶] chest pain; chest distress
科尔多瓦[Kē ěr duō wǎ, ㄎㄜ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄚˇ, 科尔多瓦 / 科爾多瓦] Córdoba, Spain
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, 惨淡 / 慘淡] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, 细致 / 細緻] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
勤谨[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, 勤谨 / 勤謹] diligent and painstaking
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 多那太罗 / 多那太羅] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor
[tuō, ㄊㄨㄛ, 拖] dragging (brush stroke in painting); to drag along
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 绘画 / 繪畫] drawing; painting
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, 巨幅] extremely large (of paintings, photographs etc)

pain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
ペインクリニック[, peinkurinikku] (n) pain clinic; (P)
五陰盛苦[ごおんじょうく, goonjouku] (n) {Buddh} (See 五陰) the pain brought on by the five skandha
四十肩[しじゅうかた, shijuukata] (n) shoulder pain (at about age forty)
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain
局部的[きょくぶてき, kyokubuteki] (adj-na) local; localized (as in pain or anesthesia); regional
怨憎会苦[おんぞうえく, onzoueku] (n) {Buddh} the pain of meeting people one dislikes
愛別離苦[あいべつりく, aibetsuriku] (n) {Buddh} the pain of separation from loved ones
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
排卵痛[はいらんつう, hairantsuu] (n) ovulation pain
歯を食いしばる;歯を食い縛る;歯を食縛る[はをくいしばる, hawokuishibaru] (exp,v5r) to bear up in tragedy; to stand pain well; to hold one's temper
生理痛[せいりつう, seiritsuu] (n) menstrual pain; period pain
痛がる[いたがる, itagaru] (v5r,vi) (See がる,痛い) to be in pain (referring to others); to complain of pain
痛痒;痛癢[つうよう, tsuuyou] (n) (1) pain and itching; (2) mental anguish; unhealthy emotions
痛苦[つうく, tsuuku] (n) anguish; (great) pain
苦しがる[くるしがる, kurushigaru] (v5r) to suffer; to complain of a pain
苦痛を和らげる[くつうをやわらげる, kutsuuwoyawarageru] (exp,v1) to relieve a person's pain
関節痛[かんせつつう, kansetsutsuu] (n) arthralgia; joint pain
雪腹[ゆきばら, yukibara] (n) back pain due to the cold accompanying a snowfall
頭痛の種[ずつうのたね, zutsuunotane] (exp) cause of headaches; pain in the neck
アクションペインティング[, akushonpeinteingu] (n) action painting
アクリルペインティング[, akurirupeinteingu] (n) acrylic painting
アクリル絵の具;アクリル絵具[アクリルえのぐ, akuriru enogu] (n) acrylic paint
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
アルパイン[, arupain] (n) alpine; (P)
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter
エナメルペイント[, enamerupeinto] (n) enamel paint
エマルジョン塗料[エマルジョンとりょう, emarujon toryou] (n) emulsion paint
オイルペインティング[, oirupeinteingu] (n) oil painting
オイルペイント[, oirupeinto] (n) oil paint
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
オレゴンパイン[, oregonpain] (n) (See 米松) Oregon pine (another term for the common Douglas fir, Pseudotsuga menziesii)
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint
カラーフィールドペインティング[, kara-fi-rudopeinteingu] (n) colorfield painting
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ペイントプログラム[ぺいんとぷろぐらむ, peintopuroguramu] paint program
ペイント系プログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program
中塗り[なかぬり, nakanuri] paint (vs)
塗りつぶ[ぬりつぶ, nuritsubu] to paint
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain

pain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการปวดหลัง[n. exp.] (ākān pūat l) EN: lower back pain ; back pain FR: mal de dos [m]
อันนะปานะ[n. exp.] (anna pāna) EN: bread and water FR: du pain et de l'eau
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanom) EN: slice of bread FR: tranche de pain [f]
ได้อย่างเสียอย่าง[xp] (dai yāng sī) EN: You can't make an omelette without breaking eggs. ; You need to sacrifice in order to achieve something. ; No pain no gain. FR: On n'a rien sans rien.
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay kh) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony FR: se tordre de douleur
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บช้ำน้ำใจ[v.] (jepchamnāmj) EN: be hurt ; suffer ; have mental pain FR:
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé
เจตสิกทุกข์[n. exp.] (jētasik thu) EN: mental pain FR:
จุก[v.] (juk) EN: have colicky pain ; suffer from colic FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
แก้ปวด[v. exp.] (kaē pūat) EN: alleviate pain ; relief pain FR: soulager la douleur
กายิกทุกข์[n.] (kāyikathuk) EN: physical pain ; bodily pain ; physical suffering FR:
ขนมปัง[n.] (khanompang) EN: bread FR: pain [m]
ขนมปังขึ้นรา[n. exp.] (khanompang ) EN: mouldy bread ; moldy bread (Am.) FR: pain moisi [m]
ขนมปังก้อนหนึ่ง[n. exp.] (khanompang ) EN: piece of bread ; loaf of bread ; bread rolls FR: morceau de pain [m] ; miche de pain [f]
ขนมปังแผ่น[n. exp.] (khanompang ) EN: slice of bread FR: tranche de pain [f]
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ) EN: toast FR: pain grillé [m] ; toast [m]
ขนมรสขิง[n. exp.] (khanom rot ) EN: gingerbread FR: pain d'épice [m]
ขัดยอก[n.] (khatyøk) EN: muscular pain ; sore muscles ; sprain FR:
เครื่องตัดขนมปัง[n. exp.] (khreūang ta) EN: bread slicer FR: machine à couper le pain [f] ; trancheuse à pain [f]
ความเจ็บ[n.] (khwām jep) EN: pain ; ache ; agony ; sore FR: mal [m] ; maladie [f]
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppū) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness FR: douleur [f] ; souffrance [f]
ความปวด[n.] (khwām pūat) EN: pain ; ache ; sore FR: douleur [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatr) EN: ache ; pain , sore FR: souffrance [f]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ทรมาน[n.] (khwām thuk ) EN: suffering ; pain ; distress FR:
กลัวเจ็บ[v. exp.] (klūa jep) EN: be afraid something is going to hurt ; be afraid of the pain FR:
กระเหนียด[v.] (kranīet) EN: feel a sharp pain FR:
มนัสดาป[n.] (manatsadap) EN: mental pain FR:
หน้านิ่ว[adj.] (nā niu ) EN: face contorted with pain ; scowling FR:
หนุบ ๆ = หนุบๆ[X] (nup-nup) EN: nibbling ; throbbing pain FR:
ปัง[n.] (pang) EN: bread FR: pain [m]
แผ่นขนมปัง[n. exp.] (phaen khano) EN: FR: tranche de pain [f]
เปลือกขนมปัง[n. exp.] (pleūak khan) EN: bread crust FR: croûte de pain [f]
ปวด[v.] (pūat) EN: ache ; hurt ; be painful ; be in pain FR: avoir mal à ; souffrir de
ปวดระดู[n. exp.] (pūat radū) EN: period pain FR: règles douloureuses [fpl] ; dysménorrhée [f]
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:
โรคกลัวเจ็บ[n. exp.] (rōk klūa je) EN: algophobia ; fear of pain FR:
รู้สึกเจ็บปวด[v. exp.] (rūseuk jepp) EN: feel hurt ; pain FR:
รู้สึกปวดบ้าง[v. exp.] (rūseuk pūat) EN: feel some pain FR: ressentir une douleur

pain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerzfreiheit {f} [med.]freedom from pain
Schmerzgrenze {f}pain barrier; pain threshold
Schmerzensschrei {m}shout of pain
aquarelliert {adj}painted in watercolors
Buntstorch {m} [ornith.]Painted Stork
Buntwachtel {f} [ornith.]Painted Quail
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail
Porzellanaufglasurfarbe {f}china paint
Farbanstrich {m}coat of paint
Lackschaden {m}damage to the paintwork
Schutzanstrich {m} [naut.]dazzle paint
Dispersionsfarbe {f}emulsion paint
Emulsionsfarbe {f}emulsion paint
Gemäldeausstellung {f}exhibition of paintings
Farbe {f}paint
schmerzfrei {adj} | schmerzend; Schmerzen habend; weh tuend | schmerzt | schmerztefree of pain; painless; pain-free | ailing | ails | ailed
Glasmalerei {f}glass painting
Granthonigfresser {m} [ornith.]Painted Honeyeater
Anstrichfarbe {f}paint
Anstreicher {m}house painter
Geburtswehen {pl}labour pains
Lackfarbe {f}varnish (paint)
Lackierer {m}varnisher; painter
Landschaftsbild {n}landscape (painting)
Magenschmerz {m}pain in the stomach
Malerarbeiten {pl}paint work
Malerei {f}painting; art of painting
Malkasten {m}paintbox
Malpinsel {m}paintbrush
Wandgemälde {n}mural painting
Nervensäge {f} [übtr.]pain in the neck [fig.]
Ölfarbe {f}oil paint
Schmerzlinderung {f}pain relief
Trennungsschmerz {m}pain of separation
Lackiererei {f}paint shop
Lacküberzug {m}paint coat
Farbengoben {pl}painted slips
Tropfenfrankolin {m} [ornith.]Painted Partridge
Graubrustfrankolin {m} [ornith.]Painted Francolin
Perlspornhuhn {n} [ornith.]Painted Spurfowl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pain
Back to top