ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bearable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bearable*, -bearable-

bearable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bearable (adj.) ทนได้ See also: รับไหว Syn. tolerable
English-Thai: HOPE Dictionary
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้,สามารถให้ผล,ซึ่งทนได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดจะทน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน
เต็มกลืน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน, สุดจะทน
เหลือทน (v.) be unbearable See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In all our searching all we've found that makes the emptiness bearable is each other.ในทุกการค้นหาของเรา ทั้งหมดที่เราได้พบความว่าง เปล่าที่ทำให้สามารถรับไว้ได้ เป็นของกันและกัน
The pain is bearable if I'm close by, right?ถ้าหากว่าฉันอยู่กับเธอ เธอก็จะไม่เป็นไรใฃ่ไหม?
You're finally bearable now.ในที่สุดเธอก็ถอดผ้าออกซักที
♪ Just like the white winged dove ♪ but what had made the loss of Manhattan just a bit more bearable was my relationship with Sebastian Kydd.#ดั่งหงส์ปีกขาว# แต่อะไรที่ทำให้เสียแมนฮัตตันไป กับได้ผลพลอยได้นิดหน่อย นั่นก็คือความสัมพันธ์ของฉัน
I must say, she has made navigating the choppy briny of citizenship a far more bearable undertaking.ผมต้องบอกเลย เธอทำให้เส้นทาง การฝ่าฟันเพื่อเป็นพลเมือง ดูทรมานน้อยลงมาก
When the window's open, the train noise is almost unbearable.เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ
This is unbearable. The company must stop this.แบบนี้ทนไม่ได้ บริษัทต้องหยุดมัน
But whatever it was, it could not have been as unbearable... as a woman waiting' with no end in sight, wondering' if she's remembered or forgotten by the man she loves....มันก็ยังดีกว่า... ...ให้ผู้หญิงรออย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้... ...กังขาว่าผู้ชายที่เธอรัก ยังคิดถึงอยู่หรือลืมเธอไปแล้ว
But it becomes unbearable when I wake up.แต่มันก็ทรมาณเหลือเกิน
It's unbearable to even watch the King's increasing violenceเป็นความจริงรึเปล่า ความเผด็จการของพระราชาองค์นี้ นับวันจะยิ่งร้ายกาจจนสุดจะเปรียบ
It's said to be nearly unbearable to witness, but I'll do my best....มันทำให้พยานทนไม่ได้ แต่ฉันจะทำให้เต็มที่
This smell is unbearable, Dad.กลิ่นน้ำเหม็นสุดๆเลย

bearable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不堪入目[bù kān rù mù, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ, 不堪入目] unbearable to look at; an eyesore
不堪忍受[bù kān rěn shòu, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, 不堪忍受] unbearable
受不了[shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 受不了] unbearable; unable to endure; can't stand
臭不可闻[chòu bù kě wén, ㄔㄡˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄣˊ, 臭不可闻 / 臭不可聞] unbearable stink; fig. notorious

bearable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P)
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
忍び難い[しのびがたい, shinobigatai] (adj-i) intolerable; unbearable
成らぬ堪忍するが堪忍[ならぬかんにんするがかんにん, naranukanninsurugakannin] (exp) (id) True patience lies in bearing the unbearable
敵わない;適わない[かなわない, kanawanai] (adj-i) (1) no match for; (2) unbearable; (3) unable; can't do; beyond one's power; (P)
為ん方無い;詮方無い(ateji)[せんかたない, senkatanai] (adj-i) (1) (See どうしようもない) it cannot be helped; there is no way; (2) (arch) intolerable; unbearable
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable

bearable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เหลือบ่ากว่าแรง[X] (mai leūabāk) EN: bearable ; not beyond ; not too much FR: supportable
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
ไม่สามารถทนได้[adj.] (mai sāmāt t) EN: unbearable FR: insupportable
เต็มกลั้น[adj.] (tem klan) EN: unbearable FR:
เต็มกลืน[v. exp.] (tem kleūn) EN: be unbearable ; be fed up ; hard to accept FR: ne pas être buvable (fam.) ; être imbuvable (fig. - fam.)
ทนไม่ไหว[adj.] (thon mai wa) EN: unbearable FR: insupportable
ย่ำแย่[adj.] (yamyaē) EN: unbearable ; intolerable ; beyond toleration FR:

bearable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerträglich; untragbar {adj} | unerträglicher; untragbarer | am unerträglichsten; am untragbarstenunbearable | unbearablier | unbearabliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bearable
Back to top