ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbearable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbearable*, -unbearable-

unbearable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbearable (adj.) ซึ่งเหลือทน See also: ซึ่งไม่สามารถทนได้, ซึ่งทนไม่ไหว, ซึ่งเหลืออด Syn. intolerable, distressful Ops. tolerable
English-Thai: HOPE Dictionary
unbearable(อันแบ'ระเบิล) adj. ทนไม่ได้,ไม่สามารถอดทนได้,รับไม่ได้,อึดอัดใจ, See also: unbearableness n. unbearably adv., Syn. insufferable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดจะทน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน
เต็มกลืน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน, สุดจะทน
เหลือทน (v.) be unbearable See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it becomes unbearable when I wake up.แต่มันก็ทรมาณเหลือเกิน
It's unbearable to even watch the King's increasing violenceเป็นความจริงรึเปล่า ความเผด็จการของพระราชาองค์นี้ นับวันจะยิ่งร้ายกาจจนสุดจะเปรียบ
It's said to be nearly unbearable to witness, but I'll do my best....มันทำให้พยานทนไม่ได้ แต่ฉันจะทำให้เต็มที่
Don't make it more unbearable for us.อย่าทำให้มัน ทนไม่ได้สำหรับเรา
And so they can end their life whenever life becomes too unbearable by not taking the next breath.เธอหดหู่มากๆ ผมรู้สึกได้ ผมเห็น เธอฆ่าตัวตายในแขนของผม
My friend was also heavily bullied and he dropped out of school, we can say that because of the unbearable stress of the entrance exams, but they have no hardship whatsoever don't you think so?เพื่อนผมโดนรังแกอย่างรุนแรง และเขาต้องออกจากโรงเรียน พวกเราพูดได้ว่าเป็นเพราะไม่สามารถทนความกดดันจากการสอบเข้าได้ แต่ว่าพวกเขาไม่เห็นจะมีอะไรที่น่ายากลำบาก
With an unbearable emptiness.ด้วยความว่างเปล่า อย่างเหลือทน
I will find a way to come back and kill your precious Viking and your brooding Mr. Compton and his unbearable progeny and anyone you ever cared about and all because you didn't use your fucking power!ฉันจะหาทางกลับมา และฉันจะฆ่าแกไอ้ไวกิ้ง และไอ้ลูกไก่คอมพ์ตัน ฆ่าลูกหลานแก และทุกๆคนที่แกรัก
And unbearable sadnessและความเศร้าโศกที่เหลืออด
You, making me say this, just standing here with you is unbearable but I'll let it go.เธอทำให้ฉันต้องพูดเองนะ แค่ยืนอยู่ตรงนี้กับเธอฉันก็ทนไม่ได้แล้ว แต่ฉันจะปล่อยมันไป
The unbearable pain.ความเจ็บปวดไม่สามารถต้านทานได้
"my false imprisonment and our unbearable separation."การถูกจำคุกที่ไม่ถูกต้อง และการที่เราต้องแยกกัน ซึ่งพ่อแทบทนไม่ได้

unbearable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不堪入目[bù kān rù mù, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ, 不堪入目] unbearable to look at; an eyesore
臭不可闻[chòu bù kě wén, ㄔㄡˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄣˊ, 臭不可闻 / 臭不可聞] unbearable stink; fig. notorious
不堪忍受[bù kān rěn shòu, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, 不堪忍受] unbearable
受不了[shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 受不了] unbearable; unable to endure; can't stand

unbearable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忍び難い[しのびがたい, shinobigatai] (adj-i) intolerable; unbearable
成らぬ堪忍するが堪忍[ならぬかんにんするがかんにん, naranukanninsurugakannin] (exp) (id) True patience lies in bearing the unbearable
為ん方無い;詮方無い(ateji)[せんかたない, senkatanai] (adj-i) (1) (See どうしようもない) it cannot be helped; there is no way; (2) (arch) intolerable; unbearable
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P)
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
敵わない;適わない[かなわない, kanawanai] (adj-i) (1) no match for; (2) unbearable; (3) unable; can't do; beyond one's power; (P)
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable

unbearable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
ไม่สามารถทนได้[adj.] (mai sāmāt t) EN: unbearable FR: insupportable
เต็มกลั้น[adj.] (tem klan) EN: unbearable FR:
เต็มกลืน[v. exp.] (tem kleūn) EN: be unbearable ; be fed up ; hard to accept FR: ne pas être buvable (fam.) ; être imbuvable (fig. - fam.)
ทนไม่ไหว[adj.] (thon mai wa) EN: unbearable FR: insupportable
ย่ำแย่[adj.] (yamyaē) EN: unbearable ; intolerable ; beyond toleration FR:

unbearable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerträglich; untragbar {adj} | unerträglicher; untragbarer | am unerträglichsten; am untragbarstenunbearable | unbearablier | unbearabliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbearable
Back to top