ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endurance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endurance*, -endurance-

endurance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endurance (n.) ความอดกลั้น See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ Syn. fortitude, patience, perserverance
English-Thai: HOPE Dictionary
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
English-Thai: Nontri Dictionary
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enduranceความคงทน,ความอดทน,ความคงทนในการทำงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคงทนถาวร (n.) endurance See also: bearableness, steadfastness Syn. ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
ความยืนยง (n.) endurance See also: bearableness, steadfastness Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
เหลืออด (v.) be beyond endurance See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
เหลืออด (adv.) beyond endurance See also: unbearably, intolerably Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
เหลืออดเหลือทน (adv.) beyond endurance See also: beyond all bearing Syn. เหลืออด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด
All of the greatest religions... speak of the soul's endurance beyond the end of life.ศาสนายิ่งใหญ่ทั้งหลาย... กล่าวถึงวิญญาณที่ยังคงอยู่ต่อจากชีวิตที่สิ้นไป
I guess I don't have the endurance that you all have.ฉันคิดว่าฉันไม่มีความอดทน เหมือนกับคุณ
Until we get navigation back, the Endurance is a fat, easy target.จนกว่าระบบนำร่องจะใช้การได้ เอ็นดูแรนซ์จะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย
That's either adrenaline or an extremely high endurance level.ถ้าไม่ใช่เพราะอดรีนาลีน ก็มีพลังล้นเหลือ
A fighter would have the endurance it takes to commit this kind of overkill on this many people with a pipe or with his hands.ทำการฆ่าเกินความจำเป็น กับคนพวกนี้ได้ ด้วยท่อเหล็ก หรือด้วยมือเขา
I'm sure it would fascinate him, the niggers' endurance for pain.ฉันมั่นใจว่า เขาจะต้องประทับใจ ที่เห็นความอดทนของทาสพวกนี้
The Dakar rally is an endurance car race.เดกเกอร์แรลลี่คือการแข่งรถวิบาก
We're gonna focus on your endurance and your speed so you get so fast, he's gonna crawl right back up into his mama's vagina.เพื่อให้คุณได้อย่างรวดเร็วเช่นนั้นเขาก็จะรวบรวมข้อมูล ขวากลับขึ้นเข้าไปในช่องคลอดแม่ของเขา
Instead of taking the Endurance into orbit around Miller's planet... which would conserve fuel, but we would lose a lot of time... what if we take a wider orbit around Gargantua, parallel with Miller's planet outside of this time shift, to here?ประหยัดเชื้อเพลงแต่เสียเวลากว่าเยอะ แต่ถ้า เราโคจรให้กว้างขึ้นรอบ การ์แกนทัว โค้งไปตามดาวมิลเลอร์
TARS kept the Endurance right where we needed her.ทาร์สเก็บยานเอ็นดูแรนซ์ไว้แล้วอย่างดีเลย
He doesn't know the Endurance docking procedure.เขาไม่รู้ขั้นตอนที่ต่อยานเอ็นดูแรนซ์ -แต่ออโต้ไพลอตรู้

endurance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, 续航 / 續航] endurance; long term continuous travel or use
耐力[nài lì, ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, 耐力] endurance
耐性[nài xìng, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐性] patience; endurance

endurance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance
根比べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint
忍苦[にんく, ninku] (n,vs) endurance; stoicism
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)
持久[じきゅう, jikyuu] (n,vs) endurance; persistence; (P)
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P)

endurance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ความอึด[n.] (khwām eut) EN: FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankh) EN: stability ; durability ; endurance ; security FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]
ความทนทาน[n.] (khwām thont) EN: durability ; stability ; endurance FR: durabilité [f] ; résistance [f]
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance FR:
น้ำอดน้ำทน[n.] (nām-otnāmth) EN: endurance ; stamina FR:

endurance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funktionserhaltkabel {n}functional endurance cable
Reifendauerhaftigkeit {f}tyre endurance
Ausdauertraining {n}endurance training
Dauerhaftigkeitsprüfung {f}endurance test
Dauerversuch {m}endurance test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endurance
Back to top