ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toleration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toleration*, -toleration-

toleration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toleration (n.) เสรีภาพในการนับถือศาสนา
toleration (n.) ความอดทน Syn. tolerance, susceptibility
English-Thai: HOPE Dictionary
toleration(ทอล'เลอเร'เชิน) n. ความอดทน,ความทนทาน,การมีรัฐบาลยอมให้มีการนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ., See also: tolerationism n. tolerationist n., Syn. tolerance
English-Thai: Nontri Dictionary
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toleration; toleranceความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tolerationความอดกลั้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันติธรรม (n.) toleration Syn. ความอดกลั้น, ขันติ

toleration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
包容[ほうよう, houyou] (n,vs) implication; toleration; magnanimity; comprehension
黙認[もくにん, mokunin] (n,vs,adj-no) connivance; tacit consent; toleration; (P)

toleration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aph) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration FR: pardon [m]
ขันติธรรม[n.] (khantī tham) EN: toleration ; tolerance FR:
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance FR:
ย่ำแย่[adj.] (yamyaē) EN: unbearable ; intolerable ; beyond toleration FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toleration
Back to top