ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardship*, -hardship-

hardship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardship (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน Syn. adversity, difficulty
English-Thai: HOPE Dictionary
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
English-Thai: Nontri Dictionary
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ยาก (n.) hardship See also: distress, trouble, difficulty, rigor Syn. ความลำบาก, ความลำเค็ญ Ops. ความสบาย, ความสุข
ความลำเค็ญ (n.) hardship See also: distress, trouble, difficulty, rigor Syn. ความลำบาก Ops. ความสบาย, ความสุข
ทรกรรม (n.) hardship See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction Syn. ทรมาทรกรรม
ทรมาทรกรรม (n.) hardship See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction
ลำบาก (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ Ops. สุขสบาย
ลำบากยากเข็ญ (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ลำบาก, ยากแค้น Ops. สุขสบาย
ลำเค็ญ (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ Ops. สุขสบาย
สมบุกสมบัน (v.) go through all kind of hardships and difficulties See also: be able to bear, endure, put up with
สมบุกสมบัน (v.) go through all kind of hardships and difficulties See also: be able to bear, endure, put up with
เอาเป็นเอาตาย (adv.) seriously (without concern of hardship)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Longevity is a big hardship in Continuous Hell"อายุยืนยาวทุกข์ทรมานในนรกไม่สิ้นสุด
Thanks. He's grown up in poverty and hardship and his only way out is his skill with the ball.เขาโตมาอย่างแร้นแค้น
I respected the fact that she was coping with the hardship so well.ฉันชื่นชม ที่หล่อนสู่กับความลำบาก โดยไม่ท้อ
As a friend, I can listen to your hardship if you want.แบบเพื่อน,ฉันสามารถฟังความทุกข์ของนายได้ถ้านายต้องการ
What hardship a few more days?ลำบากหน่อยจะเป็นอะไรไป?
The Tsuru who was smiling so happily then would be facing such hardship nowซึรุคนที่ยิ้มอย่างมีความสุขตอนนั้น กำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ในตอนนี้
The country was plagued by constant war while its people suffered from hardship and famineประชาชนอดอยากและแร้นแค้นจากภัยสงคราม
Rather than forcing such pain and hardship on her... she should choose a path she likes.มากกว่าจะไปกดดันเธอ เธอควรจะเลือกหนทางที่เธอปรารถนา
My friend was also heavily bullied and he dropped out of school, we can say that because of the unbearable stress of the entrance exams, but they have no hardship whatsoever don't you think so?เพื่อนผมโดนรังแกอย่างรุนแรง และเขาต้องออกจากโรงเรียน พวกเราพูดได้ว่าเป็นเพราะไม่สามารถทนความกดดันจากการสอบเข้าได้ แต่ว่าพวกเขาไม่เห็นจะมีอะไรที่น่ายากลำบาก
Eun Sung didn't experience hardship when she was growing up.ตั้งแต่โตมา อึนซองไม่เคยพบกับความลำบาก.
Seeing you experiencing hardship outside makes me worried.เห็นคุณผจญความลำบากอยู่ ข้างนอกอย่างนี้ทำให้ฉันเป็นห่วง.
There is a storm on the horizon. A time of hardship and pain.มีพายุบนเส้นขอบฟ้า มันคือเวลาแห่งความเจ็บปวด

hardship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
留军壁邺[liú jūn bì yè, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, 留军壁邺 / 留軍壁鄴] troops remaining stationed in Ye; fig. a hardship posting
含辛茹苦[hán xīn rú kǔ, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ, 含辛茹苦] bitter hardship; to bear one's cross
颠沛[diān pèi, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ, 颠沛 / 顛沛] destitute; difficulty; hardship; trouble
[jiān, ㄐㄧㄢ, 艰 / 艱] difficult; hard; hardship
艰险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 艰险 / 艱險] difficult and dangerous; hardships and perils
艰辛[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 艰辛 / 艱辛] hardships; arduous; difficult
耐劳[nài láo, ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, 耐劳 / 耐勞] hardy; able to resist hardship
不辞辛苦[bù cí xīn kǔ, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 不辞辛苦 / 不辭辛苦] make nothing of hardships
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, 同甘共苦] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, 忧患 / 憂患] suffering; misery; hardship
千辛万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, 千辛万苦 / 千辛萬苦] untold hardships (set phrase)

hardship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
勤苦[きんく, kinku] (n,vs) toil and hardship
困苦[こんく, konku] (n,vs) privation; hardship
苦厄[くやく, kuyaku] (n) {Buddh} hardship and misfortune
難行苦行[なんぎょうくぎょう, nangyoukugyou] (n,vs) penance; hardship
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
困苦欠乏[こんくけつぼう, konkuketsubou] (n) hardships and privations
困苦窮乏[こんくきゅうぼう, konkukyuubou] (n) hardships and privations
時艱[じかん, jikan] (n) problems that affect a period of time; hardships peculiar to an age; hard problems of the times
櫛風浴雨[しっぷうよくう, shippuuyokuu] (n) struggling through wind and rain; undergoing hardships
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering)
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P)
苦労(P);苦勞(oK)[くろう, kurou] (adj-na,n,vs) troubles; hardships; (P)
苦労し抜く[くろうしぬく, kuroushinuku] (v5k) to go through all sorts of hardships
苦心談[くしんだん, kushindan] (n) account of the hardships one has encountered
苦難[くなん, kunan] (n) suffering; distress; hardship; trial; (P)
辛酸[しんさん, shinsan] (n) hardships; privation; (P)
辛酸甘苦[しんさんかんく, shinsankanku] (n) hardships and joys; tasting the sweets and bitters of life; (having seen much of life) being well-versed in the ways of the world
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering
風雪[ふうせつ, fuusetsu] (n) wind and snow; snowstorm; hardships

hardship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันดาร[adj.] (kandān) EN: deprived ; hardship ; arid ; barren ; remote FR:
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūat) EN: trouble ; vexation ; torment ; hardship ; distress FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
ความลำบาก[n.] (khwām lambā) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความลำเค็ญ[n.] (khwām lamkh) EN: hardship FR: misère [f]
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk ) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery FR:
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction FR:
ทรมาทรกรรม[n.] (thøramāthør) EN: trial ; unending torment ; hardship FR:
ตรากตรำ[v.] (trāktram) EN: suffer ; go through ; endure hardship FR: endurer ; souffrir
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
วิบาก[n.] (wibāk) EN: hardship ; suffering ; misery ; pain ; consequence of one's actions ; tribulation FR:
วิปฏิสาร[n.] (wippatisān) EN: hardship ; trouble ; difficulty FR:
วิประติสาร[n.] (wipratisān) EN: hardship ; trouble ; difficulty FR:
แย่[v.] (yaē) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red FR: avoir des ennuis
ยากลำบาก[adj.] (yāk lambāk) EN: difficult ; hardship ; tough FR: difficile
ลำเค็ญ[v.] (lamkhen) EN: suffer severe hardships FR:
เหลือเข็ญ[X] (leūakhen) EN: exceedingly difficult ; suffering severe hardships FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardship
Back to top