ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pained*, -pained-

pained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pained (adj.) บอบช้ำ See also: เจ็บปวด Syn. hurt, tortured, distressed
English-Thai: HOPE Dictionary
pained(เพนด) adj. เจ็บปวด,บอบช้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ็บ (v.) be pained See also: hurt, ache, be sore, feel painful Syn. ปวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not being in your lives has pained me more than you could ever imagine.ช่วงเวลาที่แม่ไม่ได้อยู่ ในชีวิตลูกทำให้แม่เจ็บปวด มากกว่าที่ลูกจะคิดได้
So I told the big, black stud cop that Danni was a damaged little girl and how much it pained me to see her this way.ดังนั้นผมจึงบอกใหญ สตั๊ดสีดำตำรวจ ที่ Danni คือ สาวน้อยเสียหาย และเท่าใดก็เจ็บปวดฉัน จะเห็นเธอด้วยวิธีนี้.
And then I was-- [crying] [gunshots] [pained whimpers]และผมก็-- [ร้องไห้] [ยิงปืน]
[breathing unsteadily] [pained groan] [gasps][หายใจไม่สม่ำเสมอ] [เสียงร้องเจ็บ] [เสียงฮึดฮัด]
[I pained, gradually weakening roars]ฉันวาด, ค่อยๆอ่อนตัวลง
(pained groaning)(pained groaning) (phone chimes)
It's more how it felt, which is old and pained, as if it once had great power but lost it.แต่ความรู้สึกของมันมากกว่า ซึ่งก็คือเก่าแก่และเจ็บปวด เหมือนมันเคยมีพลังมากแต่เสียไป

pained ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, 苦涩 / 苦澀] bitter and astringent; pained; agonized
[chóu, ㄔㄡˊ, 懤] grieved, pained
痛心[tòng xīn, ㄊㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, 痛心] grieved; pained

pained ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
青息[あおいき, aoiki] (n) anxious or pained sigh

pained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pained
Back to top