ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tolerably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tolerably*, -tolerably-

tolerably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tolerably (adv.) อย่างสามารถทนได้ Syn. adequately, moderately, enough
tolerably (adv.) ดีพอใช้ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือทน (adv.) intolerably See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน

tolerably ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欺人太甚[qī rén tài shèn, ㄑㄧ ㄖㄣˊ ㄊㄞˋ ㄕㄣˋ, 欺人太甚] to bully intolerably (成语 saw)

tolerably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)

tolerably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tolerably
Back to top