ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endurably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endurably*, -endurably-

endurably ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทนทรหด (adv.) endurably See also: bearably, continuously
ทนทายาด (adv.) endurably See also: bearably, continuously Syn. ทนทรหด

endurably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทนทายาด[adv.] (thon thāyāt) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endurably
Back to top