ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intolerable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intolerable*, -intolerable-

intolerable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intolerable (adj.) ซึ่งสุดที่จะทนได้ See also: เหลือที่จะทน Syn. unbearable, unendurable Ops. tolerable, bearable
English-Thai: HOPE Dictionary
intolerable(อินทอล'เลอระเบิล) adj. เหลือที่จะทนได้,สุดที่จะทนได้,เกินไป,มากเกินไป., See also: intolerability n. intolerably adv., Syn. unendurable
English-Thai: Nontri Dictionary
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last year, we had some intolerable incidents so, I want to make this easy for you.ปีที่แล้ว เรามีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น อาจารย์อยากจะช่วยพวกเราซักหน่อย
And losing is intolerable to me.และความพ่ายแพ้คือสิ่งที่ฉันทนไม่ได้
The idea of losing is just intolerable to him.แค่คิดว่าแพ้\เขาก็ทนไม่ได้แล้ว
That is an intolerable risk.นั่นสำหรับ ความเสี่ยงที่รับไม่ได้แล้ว
They said I'm an intolerable egomaniac.พวกเขาหาว่าฉันมันหลงตัวเองสังคมรังเกียจ
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ
This is intolerable!นี่.. มันสุดที่จะทนได้!
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน...
And in her air there is a self-sufficiency without fashion, which I find intolerable.แล้วท่าทางของหล่อนก็แค่นั้น ไม่มีสมัยนิยมซึ่งฉันคิดว่ามันเหลือทนจริงๆ
Seriously, this is intolerable.จริงๆนะ นี่มันเหลือทนแล้วนะ
Losing at charades to susan meyer... that is just flat-out intolerable.แพ้เกมใบ้คำให้กับ ซูซานเมเยอร์เนี่ยนะ มันเป็นอะไรที่เกินจะทน
What you're doing is only making your pain intolerable.สิ่งที่คุณกำลังทำมีแต่ จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้น

intolerable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法忍受[wú fǎ rěn shòu, ˊ ㄈㄚˇ ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, 无法忍受 / 無法忍受] intolerable
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 要不得] intolerable; unacceptable

intolerable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence
目に余る[めにあまる, meniamaru] (exp,v5r) to be intolerable or unpardonable
鼻持ちならない[はなもちならない, hanamochinaranai] (adj-i) stink; intolerable
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P)
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
忍び難い[しのびがたい, shinobigatai] (adj-i) intolerable; unbearable
為ん方無い;詮方無い(ateji)[せんかたない, senkatanai] (adj-i) (1) (See どうしようもない) it cannot be helped; there is no way; (2) (arch) intolerable; unbearable
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable
許し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable
鼻持ちならぬ[はなもちならぬ, hanamochinaranu] (exp) intolerable; disgusting

intolerable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offensive ; intolerable FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[v.] (khap-okkhap) EN: feel distressed ; find something intolerable FR:
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
มันจะมากไปแล้ว[xp] (man ja māk ) EN: that's going too far ; be intolerable FR: cela va trop loin
ย่ำแย่[adj.] (yamyaē) EN: unbearable ; intolerable ; beyond toleration FR:

intolerable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerträglich; intolerierbar {adj} | unerträglicher | am unerträglichstenintolerable | more intolerable | most intolerable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intolerable
Back to top