ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sad*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sad, -sad-

*sad* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agent ambassador (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. representative
ambassador (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. representative, agent
ambassador (n.) เอกอัครราชทูต See also: ทูต, นักการทูต, ราชทูต
crusade (n.) สงครามศาสนา Syn. holy war
crusade against (phrv.) รณรงค์ต้าน See also: หาเสียงเพื่อต่อต้าน Syn. campaign for
crusade for (phrv.) รณรงค์เพื่อ See also: หาเสียงเพื่อ Syn. campaign for
disadvantage (n.) ข้อเสีย See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค Syn. annoyance, difficulty, disruption Ops. advantage
disadvantage (vt.) ทำให้เสียเปรียบ See also: ทำให้เสียประโยชน์ Syn. penalize, harm, hurt
disadvantaged (adj.) ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน See also: ไม่ได้สิทธิเพราะด้อยโอกาส Syn. deprived
disadvantageous (adj.) ซึ่งเป็นข้อเสียหาย
misadventure (n.) ความโชคร้าย See also: โชคร้าย, เหตุร้าย, อุบัติเหตุ Syn. disaster, accident, crisis Ops. blessing, good forture
palisade (n.) รั้วไม้ Syn. picket, stake
palisade (vt.) กั้นรั้วไม้ See also: ใช้รั้วล้อมรอบ
palisades (n.) หน้าผา (ที่เป็นแนวตามแหล่งน้ำ) See also: แนวผาสูงชัน
sad (adj.) เศร้า See also: ทุกข์, เสียใจ Syn. unhappy, sorry, sorrowful
sad (adj.) (สี) ทึม See also: หม่น, มอๆ
sadden (vi.) เสียใจ Syn. depress
sadden (vt.) ทำให้เสียใจ Syn. oppress, discourage, depress
saddle (n.) อานม้า See also: อาน, อานจักรยาน Syn. seat, montura
saddle (n.) เนื้อส่วนสันหลัง
saddle (vt.) ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)
saddle (vi.) ขี่บนหลังสัตว์ (เช่น ขี่ม้า)
saddle horn (n.) ปุ่มที่อานม้า
saddle on (phrv.) ทำให้ยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการ See also: บังคับให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำ Syn. land on, lumber with, saddle with, thrust on
saddle up (phrv.) ใส่อานม้า See also: ใส่อานให้พร้อม
saddle with (phrv.) บังคับให้ยอมรับหรือทำ Syn. land with
sadhu (n.) พราหมณ์หรือพระ (ในศาสนาฮินดู)
sadism (n.) การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์ See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ Syn. perversion, cruelty, malice Ops. masochism
sadist (n.) ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น See also: คนซาดิสม์ Syn. brute, monster, fiend
sadistic (adj.) ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically (adv.) โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadly (adv.) อย่างเศร้าใจ
sadly (adv.) อย่างเสียใจ See also: อย่างเศร้าสร้อย
sadly sussed (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสิ่งนั้นผิดพลาด
sadness (n.) ความเศร้า See also: ความโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความเศร้าหมอง, ความเศร้าใจ Syn. unhappiness, misery, sorrow, depression
unsaddle (vi.) เอาอานลงจากม้า
unsaddle (vt.) เอาอานลงจากม้า
English-Thai: HOPE Dictionary
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
glissade(กลิซาด') n.,vt. (การ) เคลื่อนไถลบนหิมะหรือน้ำแข็งลงเขา,จังหวะเคลื่อนไถล.
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap,misfortune
packsaddlen. อานม้าสำหรับใส่สัมภาระบนหลังม้า
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา
passado(พะซา'โด) n. การทิ่มดาบไปข้างหน้าโดยสืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่ง
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
sadden(แซด'เดิน) vt.,vi. ทำให้เสียใจ,กลายเป็นเสียใจ., See also: saddeningly adv.
saddle(แซด'เดิล) n. อาน,สันเขา,สันหนังสือ,ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt.,vi. ใส่อาน,บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ)
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
unsaddle(อันแซด'เดิล) vt. เอาอานม้าออก,ทำให้ลงจากหลังม้า,ทำให้ตกจากอานม้า. vi. เอาอานม้าออก
English-Thai: Nontri Dictionary
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด
sad(adj) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,ตรอมใจ
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
saddle(n) อานรถ,อานม้า,สันหนังสือ,สันเขา,สันหลัง
sadist(n) คนซาดิสซ์
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ambassadorเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misadventureอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palisadeแพลิเซด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
saddle๑. อานม้า๒. อวัยวะรูปอานม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sadismการกระทำทารุณทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swayback nose; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambassadorเอกอัครราชทูต
Crusadesสงครามครูเสด [TU Subject Heading]
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาละห้อย (adv.) with sad eyes See also: with melancholy eyes
เป็นเบี้ยล่าง (v.) be in a disadvantageous position See also: be at a disadvantage Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง Ops. ได้เปรียบ
การเป็นรอง (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
การแพ้เปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง Ops. ความได้เปรียบ
ข้อด้อย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อตำหนิ (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง Ops. ข้อดี
ข้อเสีย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: bad point, drawback, weakness Ops. ข้อได้เปรียบ
ความสลด (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่
ความสลดหดหู่ (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความเศร้าเสียใจ
ความเศร้า (n.) sadness See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า
ความเศร้าเสียใจ (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความสลดหดหู่
ความเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
ความโศกเศร้า (n.) sadness See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency Syn. ความเสียใจ, ความเศร้า
จุดบกพร่อง (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ซาดิสม์ (adj.) sadist See also: extremely cruel
ซาดิสม์ (n.) sadism
ซึมเศร้า (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. เซื่องซึม, เศร้าหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
ต่าง (n.) pack-saddle
ทูต (n.) ambassador See also: diplomat, envoy, representative, minister Syn. นักการทูต, ราชทูต, ทูตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
But you sound so sadแต่คุณฟังดูเศร้ามาก
Why do you look so sad?ทำไมคุณถึงดูเศร้าจัง?
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where's-a my ambassador? Hello, Spook.ไหนล่ะทูตของฉัน สวัสดี ไอ้เปรต
Which do you ride, sidesaddle or astride?เเล้วคุณขี่ท่าไหนล่ะ เเบบนั่งข้างหรือนั่งคร่อม
My wife was reading all about it. A very sad case.ภรรยาผมตามอ่านข่าวนี้เป็นคดีที่น่าสะเทือนใจ
Gentlemen, that's a very sad thing - to mean nothing.สุภาพบุรุษที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามาก - จะไม่มีความหมายอะไร
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส
Mr. Ambassador, I understand what you want.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตผมเข้าใจในสิ่งที่ คุณต้องการ.
We should wait till the new ambassador comes.{\cHFFFFFF}เราควรจะรอจนกว่า ทูตใหม่มา
Mr. MacWhite, we are glad to have you say... why you think we should act favorably on your nomination as ambassador to Sarkhan.{\cHFFFFFF}นาย MacWhite เรามี ดีใจที่มีคุณพูดว่า ... {\cHFFFFFF}ทำไมคุณคิดว่าเราควรจะทำหน้าที่ในเกณฑ์ดี รับการเสนอชื่อของคุณเป็นทูต Sarkhan
No more than all ambassadors are qualified to be reporters.{\cHFFFFFF}ไม่เกินทูตทั้งหมด มีคุณสมบัติในการเป็นผู้สื่อข่าว
But... a new American ambassador is coming tomorrow,{\cHFFFFFF}แต่... {\cHFFFFFF}ทูตอเมริกันใหม่ จะมาในวันพรุ่งนี้
I'm Ambassador MacWhite. I've met the chiefs of section.{\cHFFFFFF}ฉันเอกอัครราชทูต MacWhite ฉันได้พบหัวหน้าส่วน

*sad* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
背债[bēi zhài, ㄅㄟ ㄓㄞˋ, 背债 / 揹債] be in debt; be saddled with debts
十字军[shí zì jūn, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ, 十字军 / 十字軍] crusaders; army of crusaders; the Crusades
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, 维尔容 / 維爾容] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan)
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
哀伤[āi shāng, ㄞ ㄕㄤ, 哀伤 / 哀傷] grieved; sad; distressed
[chōng, ㄔㄨㄥ, 忡] grieved; distressed; sad; uneasy
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 悴] haggard; sad; downcast; distressed
尚慕杰[shàng mù jié, ㄕㄤˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 尚慕杰 / 尚慕傑] James Sasser (US Ambassador to China)
加拉罕[Jiā lā hǎn, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 加拉罕] Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 怆 / 愴] mournful; sad; grieved; sorry
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 黯然销魂 / 黯然銷魂] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting
甘巴里[Gān bā lǐ, ㄍㄢ ㄅㄚ ㄌㄧˇ, 甘巴里 / 甘巴裡] Professor Ibrahim Gambari (1944-), Nigerian scholar and diplomat, ambassador to UN 1990-1999, UN envoy to Burma from 2007
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, 辛酸] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, 薄瑞光] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006
凄厉[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ, 凄厉 / 凄厲] sad and shrill
凄楚[qī chǔ, ㄑㄧ ㄔㄨˇ, 凄楚] sad; wretched; miserable
哀怨[āi yuàn, ㄞ ㄩㄢˋ, 哀怨] sad; plaintive
哀愁[āi chóu, ㄞ ㄔㄡˊ, 哀愁] sad; sorrowful
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 怲] sad; mournful
[bēi, ㄅㄟ, 悲] sad; sadness; sorrow; grief
悲伤[bēi shāng, ㄅㄟ ㄕㄤ, 悲伤 / 悲傷] sad; sorrowful
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, 感伤 / 感傷] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy
[zhòu, ㄓㄡˋ, 纣 / 紂] saddle crupper (harness strap on horse's back)
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
[jiān, ㄐㄧㄢ, 鞯 / 韉] saddle blanket
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, 悲鸣 / 悲鳴] utter sad calls; lament
大使级[dà shǐ jí, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄐㄧˊ, 大使级 / 大使級] ambassadorial
[juān, ㄐㄩㄢ, 悁] angry; sad
[cǎo, ㄘㄠˇ, 懆] anxious; sad
[yōu, ㄧㄡ, 悠] at ease; long (in time); sad
哭秋风[kū qiū fēng, ㄎㄨ ㄑㄧㄡ ㄈㄥ, 哭秋风 / 哭秋風] autumnal sadness
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 慬] brave; cautious; sad

*sad* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus)
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica
アンバサダー[, anbasada-] (n) ambassador
エスエム[, esuemu] (n) sado-masochism
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus)
クラカケザメ[, kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan)
グリセード[, gurise-do] (n) glissade
クルーセーダー[, kuru-se-da-] (n) (obsc) crusader
クルーセード[, kuru-se-do] (n) (obsc) (See 十字軍) Crusade
ケサディーヤ;ケサディージャ[, kesadei-ya ; kesadei-ja] (n) quesadilla (spa
サドカイ派[サドカイは, sadokai ha] (n) the Sadducees
サドマゾ[, sadomazo] (n,adj-no) (abbr) sadomasochism
サドマゾヒスト[, sadomazohisuto] (n) sadomasochist
サドマゾヒズム[, sadomazohizumu] (n) sadomasochism
サドル[, sadoru] (n) saddle; (P)
サドルシューズ[, sadorushu-zu] (n) saddle shoes
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey)
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P)
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers
ドツボ;どつぼ[, dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness
ハナキンチャクフグ[, hanakinchakufugu] (n) crowned puffer (Canthigaster coronata); crown toby; saddle-back puffer
ヘキサデカン[, hekisadekan] (n) hexadecane
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage
モサド[, mosado] (n) Mossad (Israeli secret service); (P)
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error)
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
誤作動[ごさどう, gosadou] malfunction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
定める[さだめる, sadameru] Thai: กำหนด
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad

*sad* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตเอกอัครราชทูต[n. exp.] (adīt ēk-akk) EN: former ambassador FR: ex-ambassadeur [m]
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak) EN: convenience food FR:
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด[n. prop.] (Ākhān Sadaē) EN: Bueng Boraphet Aquarium FR:
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อาน[n.] (ān) EN: saddle FR: selle [f] ; siège [m]
อเนจอนาถ[v.] (anēt-anāt) EN: be very sad FR:
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle FR: selle de cheval [f] ; selle [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle FR: siège [m] ; selle [f]
เอาแต่สะดวก[v. exp.] (ao tāe sadū) EN: do things the easy way FR:
อัษฎะ[num.] (atsada) EN: eight FR: huit
อัษฎ-[pref.] (atsada-) EN: eight FR: huit
อัษฎมะ[adj.] (atsadama) EN: eighth FR: huitième
อัสดม[v.] (atsadom) EN: set ; go down FR:
อัสดร[n.] (atsadøn) EN: excellent horse FR:
อัสดง[n.] (atsadong) EN: Astilbe rivularis FR: Astilbe rivularis
อัสดง[v.] (atsadong) EN: set ; go down FR:
อัสดงคต[adj.] (atsadongkho) EN: west ; western ; occidental FR: occidental
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng) EN: FR: extrait de casier judiciaire [m]
ใบแสดงหลักฐาน[n. exp.] (bai sadaēng) EN: certificate FR:
ใบแสดงผลการเรียน[n. exp.] (bai sadaēng) EN: certificate FR:
ใบแสดงผลการศึกษา[n. exp.] (bai sadaēng) EN: transcript FR:
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī f) EN: ladder; steel sadder FR: échelle métallique [f]
บัชชาร์ อัลอะซัด[n. prop.] (Batchā An-a) EN: Bashar al-Assad FR: Bashar al-Assad
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: rural talent ; disadvantaged prodigy FR:
ชีววัสดุ[n.] (chīwawatsad) EN: biomaterial FR:
ดำเนินสะดวก ; อำเภอดำเนินสะดวก = อ.ดำเนินสะดวก[n. prop.] (Damnoēn Sad) EN: Damnoen Saduak ; Damnoen Saduak District FR: Damnoen Saduak ; district de Damnoen Saduak
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksad) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread FR: abondant ; luxuriant
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged FR:
โดยพิสดาร[X] (dōi phitsad) EN: in detail ; comprehensive FR:
โดยเสด็จ[v.] (dōisadet) EN: attend a royalty ; accompany a prince FR:
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet ph) EN: contribute to a charity fund started by the king FR:
โดยสะดวก[adv.] (dōi sadūak) EN: conveniently ; confortably FR:
ดุษฎี[n.] (dutsadī) EN: pleasure ; joy ; exultation FR:
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadīband) EN: doctor ; holder of a doctor's degree FR: docteur [m]
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (dutsadīband) EN: honorary doctorate FR: docteur honoraire [m]
ดุษฎีมาลา[n.] (dutsadīmālā) EN: Thai medal [given for academic distinction] FR:

*sad* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
Basisregister {n}; Basisadressregister
Kreuzzug {m} [hist.] | einen Kreuzzug führencrusade | to crusade
Damensattel {m}side saddle
tieftraurig {adj}deeply sad; desolate
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous
Giebeldach {n}gable roof [Am.]; saddleback roof [Br.]
Schlittenführung {f} [techn.]saddle slideways
Palisade {f} | Palisaden
Palisadenzaun {m}; Palisade
traurig; betrübt (über) {adj} | trauriger | am traurigstensad (at; about) | sadder | saddest
Jamaikatyrann {m} [ornith.]Sad Flycatcher
Satteldach {n} [arch.]saddle roof; gable roof
Sattelpunkt {m} [math.]saddle point
Sattelfleck {m} (eines Schwertwals)saddle patch (of an orca)
Sonderbotschafter {m}ambassador at large
Botschafterin {f}ambassadress
Idiot {m}saddo
Packsattel {m}packsaddle
Palisadenabsperrung {f}palisaded
Palisadenzaun {m}palisade trench
Rutschpartie {f}glissade
Sadismus {m}sadism
Sadist {m}sadist
Sadomasochismus {m}sadomasochism
Sadomasochist {m}sadomasochist
bedauerlicherweise {adv}sad to say
sadistisch {adj}sadistic
sadistisch {adv}sadistically
sadomasochistisch {adj}sadomasochistic
Hohlkeil {m}saddle key
Rohrband {n}saddle clip
Satteldecke {f}saddle cloth
Sattelgurt {m}saddle girth
Sattelpferd {n}saddle horse
Satteltasche {f}saddle bag

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sad*
Back to top