ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sad-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sad, *sad*,

-sad- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาละห้อย (adv.) with sad eyes See also: with melancholy eyes
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My wife was reading all about it. A very sad case.ภรรยาผมตามอ่านข่าวนี้เป็นคดีที่น่าสะเทือนใจ
Gentlemen, that's a very sad thing - to mean nothing.สุภาพบุรุษที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามาก - จะไม่มีความหมายอะไร
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา
The name of the cemetery is Sad Hill!ชื่อของสุสานคือ... ...แซดฮิลล์ ตอนนี้ตานายล่ะ ชื่อบนหลุมศพคือ...
It's almost painless, and it can send you scooting out of this sad slum and sailing into the sweet, sunny, splendiferous sky.มันแทบจะไม่เจ็บปวดเลย และมันก็ส่งเธอไปจากที่ห่วย ๆ นี่ได้ แล้วก็ล่องลอยไป ในท้องฟ้าที่สว่างสดใสสวยงาม
There's nothing sad about old shells, is there?ไม่มีอะไรเศร้าเกี่ยวกับ กระดองเก่า ๆใช่มั้ย
I feel a little sad insideผมรู้สึกเศร้าอยู่ข้างในเล็กน้อย
"and the sad memory""และความทรงจำที่น่าเศร้า"
The sad day has come when we have to say good-bye to Dragisha.วันเศร้าได้มาเมื่- อเราต้องบอกลาก่อน... Dragisha.
There's such a sad loveช่างเป็นรักที่น่าเศร้า
I'm still sad about your getting remarriedฉันยังเศร้าเกี่ยวกับการแต่งงานใหม่
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย.

-sad- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
凄厉[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ, 凄厉 / 凄厲] sad and shrill
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, 悲鸣 / 悲鳴] utter sad calls; lament

-sad- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
佗歌[わびうた, wabiuta] (n) sad song; singing in a lonesome tone
哀別[あいべつ, aibetsu] (n,vs) sad parting
哀歌[あいか, aika] (n,adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible)
季節性情動障害[きせつせいじょうどうしょうがい, kisetsuseijoudoushougai] (n) Seasonal Affective Disorder; SAD
悲しい歌;哀しい歌[かなしいうた, kanashiiuta] (n) doleful song; sad song
悲境;悲況[ひきょう, hikyou] (n) adversity; sad circumstances
悲曲[ひきょく, hikyoku] (n) elegy; sad tune; plaintive melody
悲運[ひうん, hiun] (n) sad fate; tragic doom; ill fate
憂わしい[うれわしい, urewashii] (adj-i) wretched; sad
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner
薄幸;薄倖[はっこう, hakkou] (adj-na,n,adj-no) unhappiness; sad fate; misfortune
青菜に塩[あおなにしお, aonanishio] (exp) feeling sad or downhearted; down in the dumps

-sad- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อเนจอนาถ[v.] (anēt-anāt) EN: be very sad FR:
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
กำสรด[adj.] (kamsot) EN: sad ; sorrowful ; unhappy ; saddened FR:
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: night-flowering jasmine ; night-blooming jasmine ; night jasmine ; coral jasmine ; sad tree ; parijat ; Nyctanthes arbor-tristis FR: Nyctanthes arbor-tristis
กินน้ำตา[v. (loc.)] (kinnāmtā) EN: cry ; be sad FR: pleurer
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:
ลันทวย[adj.] (lanthūay) EN: sad FR:
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sullied ; sombre ; glomy ; sad ; clouded FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste ; souillé ; sali
หมองคล้ำ[v. exp.] (møng khlam) EN: look sad FR:
หม่นหมอง[adj.] (monmøng) EN: glum ; gloomy ; dismal ; sad ; melancholy FR: triste
น่าสังเวช[adj.] (nā sangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor FR:
น่าเศร้า[adj.] (nā sao) EN: sad FR: triste
หน้าเศร้า[v.] (nāsao) EN: look sad FR:
รันทด[adj.] (ranthot) EN: sad ; depressed ; dismayed ; saddened ; sorrow FR:
ระทด[v.] (rathot) EN: be sad ; be dismayed FR:
ระทด[adj.] (rathot) EN: sad FR:
เรื่องราวที่น่าสลดใจ[n. exp.] (reūangrāo t) EN: heartbreaking story ; sad story FR: histoire bouleversante [f] ; histoire triste [f]
เรื่องเศร้า[n. exp.] (reūang sao) EN: sad story FR: histoire triste [f]
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking FR: attristé ; affligé
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าใจ[adj.] (saojai) EN: sad FR: morose ; sombre ; mélancolique ; abattu
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
เศร้าโศกมาก[adj.] (saosōk māk) EN: tragic ; very sad FR: tragique ; dramatique
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste
เสียใจ[adj.] (sīajai) EN: sad ; sorry ; upset FR: déçu ; désolé ; sorry (anglic.)
โศจนียะ[adj.] (sōjanīya) EN: sad FR:
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
โศกเศร้า[adj.] (sōk sao) EN: sad ; sorrowful ; woeful ; grieving ; sorrowing FR: pénible ; attristant
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
ตาปรอย[adj.] (tā prøi) EN: sad ; downcast ; woebegone ; down in the mouth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sad-
Back to top