ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monster*, -monster-

monster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monster (n.) สัตว์ประหลาด See also: อสูรกาย Syn. beast, giant, jumbo
monster (n.) คนโหดร้าย See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน Syn. beast, demon, devil
monster (adj.) ใหญ่โตมาก See also: มหึมา, มโหฬาร Syn. huge, enormous, gigantic
English-Thai: HOPE Dictionary
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
English-Thai: Nontri Dictionary
monster(n) สัตว์ประหลาด,อสุรกาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monster; terasทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monstersสัตว์ประหลาด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระราหู (n.) a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon See also: name of monster who is supposed to cause eclipse by taking the sun or the moon in his mouth
ภรณีภู (n.) a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon See also: name of monster who is supposed to cause eclipse by taking the sun or the moon in his mouth Syn. พระราหู
ตัวประหลาด (n.) monster Syn. อสูรกาย
ทานพ (n.) monster See also: class of demons Syn. ทานา
ทานา (n.) monster See also: class of demons
สัตว์ประหลาด (n.) monster Syn. ตัวประหลาด, อสูรกาย
อสูรกาย (n.) monster Syn. ตัวประหลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา!
If the monster doesn't wake up soon, I--หากมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ตื่น ขึ้นมาเร็ว ๆ นี้ฉัน
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
You know, I think we've got a monster on our hands.คุณจะรู้ว่าฉันคิดว่าเรามีมอน สเตอร์บน
She's here with the monster and Sir Didymus and the dwarf who works for you.หล่อน กับเจ้าปิศสาจนั่น และ เซอร์ ดิดีมุส กับ เจ้าคนแคระที่ทำงานให้กับท่าน
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล
We're going to a place called Monster Joe's Truck and Tow.เรากำลังจะไปยังสถานที่ที่เรียกว่ามอนสเตอร์ของโจรถบรรทุกและรถพ่วง
And this was the monster fuck of my young life.เป็นการฟาดฟันถึงกึ๋นของฉันเลย
You stole the boar's woods and made a monster of him.คุณขโมยได้ตรวจหมูป่า ; S ป่าและทำให้มอนสเตอร์ของเขา
Just help out , you monster Marimo.อ๋อ เพราะงั้นเราจึงเป็นเป้าหมาย
There's a monster outside my room.มีสัตว์ประหลาดอยู่ในห้องหนู
The monster had killed somebody, Ron. What would any of us have done?สัตว์ร้ายฆ่าคนไป ถ้าหากเป็นพวกเราทำล่ะ

monster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
凶神恶煞[xiōng shén è shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ ㄜˋ ㄕㄚˋ, 凶神恶煞 / 兇神惡煞] fiends (成语 saw); devils and monsters
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon
庞然大物[páng rán dà wù, ㄆㄤˊ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ˋ, 庞然大物 / 龐然大物] huge monster
妖怪[yāo guài, ㄧㄠ ㄍㄨㄞˋ, 妖怪] monster; devil
妖物[yāo wù, ㄧㄠ ˋ, 妖物] monster
怪物[guài wu, ㄍㄨㄞˋ ˙, 怪物] monster; freak; eccentric person
魍魉[wǎng liǎng, ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ, 魍魉 / 魍魎] sprites and goblins; monsters and demons

monster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum)
イッシー[, isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda)
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan)
クッシー[, kusshi-] (n) Kusshi (lake monster said to be living in Hokkaido's Lake Kussharo)
デジタルモンスター[, dejitarumonsuta-] (n) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
デジモン[, dejimon] (n) (abbr) (See デジタルモンスター) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
ポケットモンスター[, pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ポケモン[, pokemon] (n) (abbr) (See ポケットモンスター) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ラスボス;ラストボス[, rasubosu ; rasutobosu] (n) (See ボス) last boss; final boss; end-stage monster
一つ目小僧[ひとつめこぞう, hitotsumekozou] (n) one-eyed goblin; one-eyed monster
入道[にゅうどう, nyuudou] (n) (1) {Buddh} entering the priesthood; priest; monk; (2) man with a shaven head; (3) bald-headed monster
化け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers
怪猫[かいびょう, kaibyou] (n) monster cat; cat with magical powers
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard)
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P)
グルー[, guru-] (n) (1) (See 接着剤) glue; (2) grue (fictional monster); (P)
ネッシー[, nesshi-] (n) Nessie (i.e. the Loch Ness monster)
化け物(P);化物[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P)
呪禁[じゅごん, jugon] (n) (arch) vanquishing monsters, spirits, etc. with charms
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P)
大入道[おおにゅうどう, oonyuudou] (n) large, bald-headed monster; a giant
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P)
幻妖[げんよう, genyou] (n,vs) (1) confusing people; (2) magic; (3) ghost, monster, etc., the true identity of which is unknown
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
海坊主[うみぼうず, umibouzu] (n) sea monster; green turtle
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight
鬼魅[きび, kibi] (n) demon; monster; apparition

monster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุมภัณฑ์[n.] (kumphan) EN: devil ; monster ; demon ; giant FR: géant [m]
ภูต[n.] (phūt) EN: spirit ; demon ; monster ; goblin ; ghost ; jinn ; genie ; ghoul FR: démon [m] ; monstre [m]
ปิศาจ[n.] (pisāt) EN: devil ; ghost ; monster ; demon ; evil spirit ; phantom FR: esprit [m] ; démon [m] ; diable [m] ; fantôme [m]
สัตว์ประหลาด[n.] (sat pralāt) EN: monster FR: monstre [m]
ทานพ[n.] (thānop) EN: monster ; class of demons FR:
ตัวประหลาด[n. exp.] (tūa pralāt) EN: monster FR:

monster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krümelmonster {n}cookie monster
Monster {n}monster
Monsterjagd {f}monster hunt
Untier {n}monster; beast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monster
Back to top