ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handicap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handicap*, -handicap-

handicap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handicap (n.) ความพิการ
handicap (vt.) เป็นอุปสรรคแก่ See also: เป็นเครื่องกีดขวาง
handicap (n.) อุปสรรค See also: ข้อเสียเปรียบ Syn. disadvantage, hindrance, impediment Ops. advantage, benefit
handicapped (n.) คนพิการ See also: คนไม่สมประกอบ
handicapped (adj.) ซึ่งพิการ See also: ซึ่งไม่สมประกอบ Syn. crippled, disabled Ops. able-bodied
English-Thai: HOPE Dictionary
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
handicapความเสียเปรียบ, ความด้อยสมรรถภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต้มต่อ (n.) handicap
พิการ (adj.) handicapped See also: defective Syn. ทุพพลภาพ Ops. ปกติ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (n.) Foundation for Handicapped Children See also: FHC
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If house thought this would handicap us,he wouldn't have taken the case.ถ้าเฮาส์รู้ว่าเราโดนจำกัด เค้าคงไม่รับงานนี้มาทำหรอก
This will be my handicap for you.นี่แหละพิการสำหรับนาย
Only because you wanted to keep everyone's handicap higher to sandbag the other teams.แค่ให้คนอื่นๆมีแฮนดี้แคปสูงขึ้น เพื่อจะเป็นกระสอบทรายให้ทีมอื่น
Which also means she has a handicap placard.และยังหมายความว่าเธอคงมีบัตรคนพิการ
So handicap spots count on saturdays?แบบนี้แปลว่าจอดรถตรงที่จอดของคนพิการ วันเสาร์ก็ไม่ได้สินะ?
And tell him to leave his handicap parking pass here as well.ให้ไอ้เป๋ทิ้งบัตรที่จอดรถคนพิการไว้ด้วย
Don't even have the decency to make the front door handicap accessible.รวมถึงที่คุณควรจะทำประตูทางเข้าร้าน ให้เหมาะสมกับคนพิการด้วย
Well, I am definitely going to the mall to enjoy the last few hours of my handicap placard.ฉันจะไปห้างอย่างแน่นอน เพื่อดื่มด่ำกับป้ายคนพิการของฉันในอีกไม่กี่ชม.สุดท้าย
Perhaps you're not familiar with New Jersey handicap ordinances.บางทีคุณอาจยังไม่ค่อยคุ้น แนวปฏิบัติของคนพิการในนิวเจอร์ซี
How was I supposed to know it was a handicap space?ฉันจะไปรู้ได้ไงว่านั่นคือ ที่จอดรถคนพิการ?
A membership at a country club and a low handicap make you above the law?ครันทรี่คลับกับฝีมือห่วยๆ ก็ได้อยู่เหนือกฎหมายแล้วเหรอ
That's 'cause he doesn't believe in it, which is a real handicap when you're trying to deal with it.เพราะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ และจะเป็นจุดอ่อน ถ้าเราต้องรับมือกับมัน

handicap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残废[cán fèi, ㄘㄢˊ ㄈㄟˋ, 残废 / 殘廢] deformity; handicapped
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, 残疾 / 殘疾] disabled; handicapped; deformity on a person or animal
废人[fèi rén, ㄈㄟˋ ㄖㄣˊ, 废人 / 廢人] handicapped person; useless person
残障[cán zhàng, ㄘㄢˊ ㄓㄤˋ, 残障 / 殘障] handicapped
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, 智障] learning difficulties (handicap); retarded

handicap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフィシャルハンデ[, ofisharuhande] (n) official handicap (golf)
シングル[, shinguru] (n,adj-no) (1) single; (2) (abbr) single-digit handicap (e.g. golf); (P)
ハンデ[, hande] (n) (abbr) handicap
ハンディキャップレース[, handeikyappure-su] (n) handicap race
駒落ち[こまおち, komaochi] (n) handicap (in shogi)
キャップハンディ[, kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei
シルバーシート[, shiruba-shi-to] (n) seat for seniors and handicapped (wasei
ハンディ(P);ハンディー[, handei (P); handei-] (adj-na) (1) handy; (n) (2) (abbr) (See ハンディキャップ) handicap; (P)
ハンディキャップ[, handeikyappu] (n) handicap; (P)
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P)
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) healthy person; non-handicapped person; (P)
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
心身障害児[しんしんしょうがいじ, shinshinshougaiji] (n) disabled child; physically handicapped child
特殊学校[とくしゅがっこう, tokushugakkou] (n) special school for handicapped children
特殊教育学校[とくしゅきょういくがっこう, tokushukyouikugakkou] (n) special school for handicapped children
精神薄弱児[せいしんはくじゃくじ, seishinhakujakuji] (n) mentally-handicapped (retarded) child; weak-minded child
精薄児[せいはくじ, seihakuji] (n) (abbr) mentally-handicapped (retarded) child (pejorative); weak-minded child
精薄者[せいはくしゃ, seihakusha] (n) (abbr) mentally-handicapped person (pejorative); retarded person
肢体不自由児[したいふじゆうじ, shitaifujiyuuji] (n) handicapped child
視力障害者[しりょくしょうがいしゃ, shiryokushougaisha] (n) visually handicapped person; visually impaired person; blind person
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)
障害児[しょうがいじ, shougaiji] (n) handicapped child; handicapped children
障害者(P);障碍者;障礙者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) (physically) handicapped person; disabled person; (P)
障害者教育[しょうがいしゃきょういく, shougaishakyouiku] (n) special education; education of the handicapped
障害者職業能力開発校[しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう, shougaishashokugyounouryokukaihatsukou] (n) business skill development school for handicapped people
養護学校[ようごがっこう, yougogakkou] (n) school for the handicapped; special school
養護学級[ようごがっきゅう, yougogakkyuu] (n) school for the handicapped; special school

handicap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกน้ำหนัก[v. exp.] (baēk nāmnak) EN: carry a weight (of) ; have a weight handicap FR:
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīapr) EN: disadvantage ; handicap FR: désavantage [m] ; handicap [m]
แต้มต่อ[n.] (taēmtø) EN: handicap FR: handicap [m]
ถ่วงน้ำหนัก[v. exp.] (thūang nāmn) EN: handicap ; weight FR: handicaper ; lester
ต่อให้[v. exp.] (tø hai) EN: give a handicap (to) FR:
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
คนอัมพาต[n. exp.] (khon ammaph) EN: paraplegic ; quadriplegic FR: personne handicapée [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
แพ้เปรียบ[adj.] (phaēprīep) EN: handicapped ; differently-abled FR: handicapé
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
พิการทางสมอง[n. exp.] (phikān thān) EN: FR: handicapé moteur cérébral [m]
วันคนพิการสากล[n. prop.] (Wan Khon Ph) EN: International Day of People with Disability (IDPwD FR: Journée internationale des personnes handicapées [f]

handicap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behindertengerecht; rollstuhlgängig {adj}handicapped accessible
vorbelastet {adj} (durch)handicapped (by)
sehbehindert {adj}visually handicapped; visually impaired

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handicap
Back to top