ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malice*, -malice-

malice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malice (n.) ความมุ่งร้าย Syn. ill-will, maliciousness, spitefulness
malice (n.) ความอาฆาตพยาบาท Syn. malevolence
malice aforethought (n.) การปองร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maliceเจตนาร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีพิษมีภัย (v.) bear malice (to somebody) See also: do harm (to somebody) Syn. เป็นอันตราย
ความเคียดแค้น (n.) malice See also: malevolence, ill will, resentment, spitefulness Syn. ความแค้น, ความอาฆาต, ความพยาบาท, ความเกลียดชัง Ops. การให้อภัย
ความแค้น (n.) malice See also: malevolence, ill will, resentment, spitefulness Syn. ความอาฆาต, ความพยาบาท, ความเกลียดชัง Ops. การให้อภัย
อกุศลเจตนา (n.) malice See also: sinful intention, evil intention, ill intent, vicious intent
เทวศ (n.) malice See also: evil intention, murder, malevolent, malignant, spite, malignancy
คิดร้าย (v.) have malice See also: have wicked intentions, harbour evil designings, harbour evil thoughts
อาฆาตมาดร้าย (v.) have a great malice Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ
And into this Ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life.เขาบรรจุความโฉดชั่วของตนลงไป ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นจ้าวแห่งทุกชีวิต
However, the fact that you discharged a deadly weapon during the commission of the crime suggests malice to me.อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณพกอาวุธอันตราย ระหว่างก่ออาชญากรรมนั้น แสดงถึงความมุ่งร้าย
Your malice is matched by your stupidity!พวกแกมันเลวพอๆ กับโง่เลย
I've never laid a hand on anyone with malice in my life.ฉันไม่เคยมุ่งร้ายใครเลยในชีวิตของฉัน
Th-there wasn't a-any malice in it...ระ.. เราไม่เคยมีความแค้นต่อกัน...
Let the record reflect that the State has presented sufficient evidence to show that the defendant, Arnold Hollings, committed criminal acts... that there is probable cause to believe he battered, assaulted and killed Amy Bowers with malice of forethoughtจากการพิจารณา หลักฐานนั้นเพียงพอที่จะบอกว่า จำเลย อาร์โนลด์ ฮอล์ลิ่งส์ ได้กระทำการฆาตกรรม... และเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า เขาทำร้ายร่างกาย
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท
♪ Stargate Universe 2x08 ♪ Malice Original Air Date on November 16, 2010 Eli...Stargate Universe Season2 Episode8 "Malice" อีไล...
On or about the 28th day of April, the accused did knowingly and with malice aforethought deny access to the shared bathroom in a time of emergency, to wit, my back teeth were floating.ณ หรือประมาณวันที่ 28 เดือนเมษายน จำเลยได้กระทำด้วยความรู้เห็นและมีเจตนาประทุษร้าย ในการกักกั้นสิทธิ์เข้าถึงห้องน้ำใช้ร่วมกัน
That bull had malice and forethought.เจ้ากระทิงนั่นมันร้าย และมันก็เตรียมใจ
Innocent, beautiful souls, who never knew malice or anger.วิญญาณที่บริสุทธิ์ สวยงาม ที่ไม่เคยรู้ถึงความอาฆาตพยาบาท หรือว่าโกรธแค้น

malice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 包藏祸心 / 包藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
苞藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 苞藏祸心 / 苞藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
蓄意[xù yì, ㄒㄩˋ ㄧˋ, 蓄意] deliberate; premeditated; malice
恶意[è yì, ㄜˋ ㄧˋ, 恶意 / 惡意] malice; evil intention
恶感[è gǎn, ㄜˋ ㄍㄢˇ, 恶感 / 惡感] malice; ill will

malice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
害心[がいしん, gaishin] (n) evil intentions; malice
害意[がいい, gaii] (n) malice; malicious intent; intent to kill
怨念[おんねん, onnen] (n) grudge; malice; hatred
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P)
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P)
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P)
意趣[いしゅ, ishu] (n) grudge; malice; spite
意趣遺恨[いしゅいこん, ishuikon] (n) grudge; spite; malice; rancor
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice

malice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
เจ็บแค้น[v.] (jepkhaēn) EN: bear someone malice ; bear someone a grudge ; rankle FR:
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious FR:
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; harbour a grudge ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle ; be vengeful FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts ; intend to do harm FR: être animé de mauvaises intentions ; penser à mal
ความพยาบาท[n.] (khwām phayā) EN: ill will ; malice ; vindictiveness ; vengefulness FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm ; bear ill will (towards) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malice
Back to top