ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perversion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perversion*, -perversion-

perversion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perversion (n.) พฤติกรรมนอกลู่นอกทาง See also: การเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ Syn. aberration, abnormality, corruption
English-Thai: HOPE Dictionary
perversion(เพอเวอ'เ?ิน,-เชิน) n. พฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทาง,การกระทำที่ผิดปกติ,ความวิปริต,กามวิปริต,การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาต', Syn. deviaion
English-Thai: Nontri Dictionary
perversion(n) ความรั้น,การกระทำผิดปกติ,ความดันทุรัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perversionความวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A perversion of the Immaculate Conception.เป็นเรื่องผิดธรรมชาติของการตั้งครรภ์บริสุทธิ์
Your perversion has awakened something in her that she can't begin to understand.ความวิปริตของคุณมันปลุกบางอย่างในตัวเธอ ซึ่งเธอไม่มีทางที่จะเริ่มเข้าใจ
It's finally come home to him that the worst sexual perversion is chastity.เขารู้แล้วสิว่าพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนที่สุด คือการถือพรหมจรรย์
I've considered making his perversion punishable by death.ข้ากำลังคิดจะประกาศให้ พฤติกรรมเยี่ยงเขา ถือเป็นความผิดถึงขั้นชีวิต
Vampires are nothing more than a disgusting perversion of me.แวมไพร์ไม่ใช่อะไรนอกจาก พวกวิปริตน่าขยะแขยงสำหรับฉัน
On charges of conspiracy and perversion of justice in the Wayne murder case.ข้อหาสมรู้ร่วมคิด และบิดเบือนความยุติธรรม ในคดีฆาตกรรมครอบครัวเวย์น
You will see the perversion... and the corruption of the flesh by all means unnatural.เราจะเห็นความวิปริต และความผิดปกติของเนื้อหนังมังสา อย่างผิดธรรมชาติ
Surrogacy is a perversion.เซอร์โรกาซี่กำลังออกลู่นอกทาง
I hear he's a drunken little lecher, prone to all manner of perversions.ข้าได้ยินว่าเขาเป็น ไอ้ปลิงสูบเลือดขี้เมา ชอบทำพฤติกรรม นอกลู่นอกทาง
Why must you subject an innocent child to your perversions?ทำไมต้องเอาเด็กบริสุทธิ์ มาสนองตัณหาวิปริต
The comic books -- they're just silly perversions.ในการ์ตูน--พวกเขาถูกบิดเบือนภาพ
The Godric you say you saw last night was a perversion.ก็อดริคที่คุณเห็นเมื่อคืน ไม่ใช่ก็อดริคตัวจริง

perversion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変態性[へんたいせい, hentaisei] (n) sexual perversion
変態性欲[へんたいせいよく, hentaiseiyoku] (n,adj-no) abnormal sexuality; sexual perversion
歪曲;わい曲[わいきょく, waikyoku] (n,vs) distortion; falsification; perversion
倒錯[とうさく, tousaku] (n,vs,adj-no) perversion; inversion; (P)
悪用[あくよう, akuyou] (n,vs) abuse; misuse; perversion; (P)

perversion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามวิปริต[n.] (kām wiparit) EN: sexual perversion ; sex inversion FR:
กามวิตถาร[n.] (kāmwitthān) EN: sexual pervert ; abnormal sex ; sex perversion ; masochism FR: perversion sexuelle [f]

perversion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perversion {f}perversion
Rechtsbeugung {f}perversion of justice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perversion
Back to top