ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oppress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oppress*, -oppress-

oppress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oppress (vt.) กดขี่ See also: ปกครองอย่างกดขี่ Syn. depress, tyrannize
oppress (vt.) ทำให้ทุกข์ใจ See also: ทำให้ลำบากใจ Syn. afflict, harass Ops. cheer, encourage
oppressed (adj.) ซึ่งกดขี่ See also: ซึ่งข่มเหง Syn. enslaved, mistreated
oppression (n.) การกดขี่
oppressive (adj.) ที่ปกครองอย่างกดขี่ Syn. tyrannical, cruel, unjust
oppressive (adj.) ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ See also: ซึ่งทำให้สลดใจ Syn. distressing, grievous
oppressive (adj.) (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
oppressively (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely, brutally
oppressor (n.) ผู้กดขี่ Syn. persecutor, tyrant, despot
English-Thai: HOPE Dictionary
oppress(อะเพรส') vi. กดขี่,กด,บีบ,บังคับ,เป็นภาระหนัก,ทำให้หนักใจ,ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์, See also: oppressor n., Syn. crush,afflict
oppression(อะเพรช'เชิน) n. การกดขี่,การบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกกดขี่,ความรู้สึกที่ถูกกดขี่,เผด็จการ, Syn. persecution
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical
English-Thai: Nontri Dictionary
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
oppressor(n) ผู้กดขี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กดขี่ (v.) oppress See also: tyrannize, depress Syn. ข่มขี่, ข่มเหง
กดขี่ข่มเหง (v.) oppress See also: maltreat, abuse Syn. รังแก, ข่มเหงรังแก
ข่ม (v.) oppress See also: bear down on, force, bully, coerce, press
ข่มขี่ (v.) oppress See also: tyrannize, demoralize Syn. กดขี่, บังคับ
ข่มเหงรังแก (v.) oppress See also: maltreat, abuse Syn. รังแก
จิกหัว (v.) oppress See also: bully Syn. กดขี่, ข่มขี่ Ops. ให้เกียรติ
บีบ (v.) oppress See also: press Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบคั้น
บีบคั้น (v.) oppress See also: press Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบ
บีบรัด (v.) oppress See also: tyrannize, press
รังแก (v.) oppress See also: maltreat, abuse Syn. ข่มเหงรังแก
การกดขี่ (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย
การกดขี่ (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย
การทำลาย (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การบด, การกดขี่
การทำลาย (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การบด, การกดขี่
การบด (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การทำลาย, การกดขี่
การบด (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การทำลาย, การกดขี่
การย่ำยี (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การบด, การทำลาย, การกดขี่
การย่ำยี (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การบด, การทำลาย, การกดขี่
มัทนะ (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่
มัทนะ (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our headmistress, Slim, likes to oppress me, 'cause I caught her once with her skirt in her knickers.อาจารย์ใหญ่ สลิม ชอบหาเร่องฉัน เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็น กระโปรงเธอติดที่กางเกงใน
With my mother away, the apartment oppresses me.แม่ไม่อยู่ อพาร์ทเม้นไล่ให้ฉันออก
...must be liberated from religious oppressors."... ต้องปลดปล่อยจากการ กดขี่ทางศาสนา
You're oppressed by your violin. It has you completely enslaved.เธอเป็นทุกข์เพราะไวโอลินของเธอ เธอตกเป็นทาสของมันโดยสิ้นเชิง
The oppressive patriarchal values that dictate our education.เรื่องสังคมที่ถูกผู้ชายกดขี่ โดยการควมคุบการศึกษาระดับม. ปลาย
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี
I was worried about as well climate oppressive regimes human rights the big difference between us wasผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน สภาพอากาศ ระบอบเผด็จการ สิทธิมนุษยชน ความแตกต่างอย่างมากระหว่างเราก็คือ
Are you feeling at all degraded or oppressed?คุณรู้สึก ไม่พอใจ หรือ หนักใจอะไรหรือเปล่า ?
Nah, nah. You wanna listen to music of the oppressor, you go right ahead, man.ไม่ต้องเลย ถ้านายอยากฟังเพลง ของพวกกดขี่ ก็เอาเลย
How in the lunacy of your mind is hip-hop music of the oppressor?ความคิดบ้าๆ ของนายตรงไหน ที่ ฮิปฮอป เป็นเพลงของพวกกดขี่
Cruelty and injustice, intolerance and oppression.คุกคาม ลำเอียง, ปิดกั้น และกดขี่.
The Church has rained oppression and atrocity upon mankind..ที่คริสตจักร กดขี่ข่มเหงและคุกคามมวลมนุษย์

oppress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食人[shí rén, ㄕˊ ㄖㄣˊ, 食人] man-eating (beast); to eat people; fig. to oppress the people
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, 助纣为虐 / 助紂為虐] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
铁蹄[tiě tí, ㄊㄧㄝˇ ㄊㄧˊ, 铁蹄 / 鐵蹄] iron hoof (of the oppressor)
压迫[yā pò, ㄧㄚ ㄆㄛˋ, 压迫 / 壓迫] oppress; oppression
[zhà, ㄓㄚˋ, 搾] oppress; to extract
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, 沉闷 / 沉悶] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy
[nu:è, ㄜˋ, 虐] oppressive; tyrannical
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, 躏 / 躪] trample down, oppress, overrun

oppress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P)
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P)
圧す[へす, hesu] (v5s,vt) (1) (See 圧する) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm
圧する[あっする, assuru] (vs-s) (1) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain
圧迫[あっぱく, appaku] (n,vs) pressure; coercion; oppression; (P)
圧迫感[あっぱくかん, appakukan] (n) feeling of oppression
弾圧[だんあつ, dan'atsu] (n,vs) oppression; suppression; pressure; (P)
息苦しい[いきぐるしい, ikigurushii] (adj-i) choking; oppressive; suffocating
抑圧[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P)
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P)
苛斂[かれん, karen] (n) oppression (e.g. taxation)
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes
茹だる;茹る(io)[うだる;ゆだる, udaru ; yudaru] (v5r,vi) (1) to boil; to seethe; (2) to be oppressed by heat
虐げられた人人;虐げられた人々[しいたげられたひとびと, shiitageraretahitobito] (n) the oppressed; downtrodden people
虐げる[しいたげる, shiitageru] (v1,vt) to oppress; to persecute; to tyrannize; (P)
重たい[おもたい, omotai] (adj-i) heavy; massive; serious; important; severe; oppressed; (P)
重圧感[じゅうあつかん, juuatsukan] (n) feeling of oppression
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] (adj-i) heavy; gloomy; awkward; cumbrous; oppressive; leaden; (P)
風当たり(P);風当り[かぜあたり, kazeatari] (n) wind blowing against; being subject to outside pressures or criticism; oppression; (P)
高圧的[こうあつてき, kouatsuteki] (adj-na) high-handed; oppressive

oppress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute FR: opprimer
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press FR: forcer
บีบคั้น[v.] (bīpkhan) EN: oppress ; force ; press FR:
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize FR: opprimer ; tyranniser
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: oppress ; bully FR:
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press FR: dominer ; soumettre
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkha) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; oppress FR:
ข่มขี่[v.] (khomkhī) EN: oppress ; tyrannize FR: oppresser
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress FR: persécuter ; tyranniser
เกรี้ยวกราด[v.] (krīokrāt) EN: be strict with ; be cruel ; oppress FR:
ปีฬะ ; ปีฬา[v.] (pīla ; pīlā) EN: oppress FR:
ตุ่นต่าน[v.] (tuntān) EN: oppress FR:
ย่ำยี[v.] (yamyī) EN: oppress ; harass ; trample FR:
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny FR: oppression [f]
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
อวิหิงสา[n.] (awihingsā) EN: non-oppressiveness ; non-violence ; non-oppression FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
การกดขี่[n.] (kān kotkhī) EN: oppression ; discrimination FR:
การย่ำยี[n.] (kān yamyī) EN: oppression FR:
คับแค้น[adj.] (khapkhaēn) EN: troubled ; distressed ; in distress ; oppressed ; down FR:
มัทนะ[n.] (matthana) EN: oppression FR:
แน่นหน้าอก[adj.] (naēnnā-ok) EN: having tight chest FR: oppressé

oppress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druck {m}oppressiveness
drückend; bedrückend {adj}oppressive
drückend; schwül {adj}oppressive
drückend {adv}oppressively
repressiv {adj}oppressive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oppress
Back to top