ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dejection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dejection*, -dejection-

dejection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dejection (n.) ความผิดหวัง See also: ความเศร้าใจ, ความหดหู่ใจ Syn. despondency
English-Thai: HOPE Dictionary
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
English-Thai: Nontri Dictionary
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง

dejection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection
消沈;銷沈[しょうちん, shouchin] (n,vs,adj-no) depression; low spirits; dejection
阻喪;沮喪[そそう, sosou] (n,vs) loss of spirit; dejection
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
抑鬱;抑うつ[よくうつ, yokuutsu] (n) dejection; depression
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)

dejection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ช้าง[n. exp.] (khī chāng) EN: elephant dung FR: déjection d'éléphant [f]
ขี้ไถ[n.] (khīthai) EN: animal droppings FR: déjection animale [f]
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
กอดเข่า[v. (loc.)] (køtkhao) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR:
กอดเข่าเจ่าจุก[v. (loc.)] (køtkhaojaoj) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR: replier les jambes
มูลสัตว์[n. exp.] (mūn sat) EN: dung FR: crottte [f] ; bouse de vache [f] ; crottin [m] ; fumier [m] ; déjections animales [fpl]

dejection ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trübsinn {m}mood of dejection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dejection
Back to top