ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deprived

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deprived*, -deprived-

deprived ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deprived (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed, stripped
deprived of life (adj.) ตายแล้ว See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ Syn. deceased, departed, devoid of life, gone, lifeless, no longer living Ops. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดสิทธิ (v.) be deprived of the right Ops. ได้สิทธิ
เสียสิทธิ (v.) be deprived of the right Syn. หมดสิทธิ Ops. ได้สิทธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A coven deprived of its leader is like a headless cobra:กลุ่มแม่มดที่ไร้หัวหน้า ก็เหมือนงูเห่าหัวขาด:
Not long after the Warden deprived us of his company,ไม่นานหลังจากที่คุมปราศจากเราของ บริษัท ของเขา
And from here, the envy, the lies, the disgrace that have deprived her even of a father's trust!ความสวยทำให้เกิดความอิจฉา การโกหก ความอับอาย
Ridiculed, deprived of jobs, income,ถูกถากถาง ลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือน
You are deprived of your crown.เจ้าปราศจากมงกุฏของเจ้า
She was cardio deprived and depressed.เธอถูกพรากความเป็น Cardio ไปและกำลังเครียด
You've deprived me of my freedom and my home my humanity.คุณกีดกันความอิสระของฉัน และบ้านของฉัน ความเป็นมนุษย์ของฉัน
A-A-All I know is that I 'm not going anywhere... and I've chosen a Lady Gaga look that expresses the longing for a childhood I was deprived of.ฉันรู้แต่ว่า ฉันไม่ไปไหน และฉันเลือกชุดนี้ เพื่อแสดงความโหยหา ในช่วงเด็ก
Her brain has been deprived of oxygen too long.สมองของเธอขาดออกซิเจน เป็นเวลานานเกินไป
I'm not going to deprive Hope of Thanksgiving the way you deprived me.- ผมไม่อยากกีดกันโฮป จากวันขอบคุณพระเจ้าเหมือนที่พ่อกีดกันผม
Should the first unit hesitate any longer, he shall be condemned for resisting orders and be deprived of his rank, and slavery shall be forced upon all his men!ถ้าหน่วยแรกยังลังเล เขาจะโดนลงโทษและยึดตำแหน่งคืน และคนของเขาจะถูกถอดเป็นทาสหมด
Many scientists dismiss these experiences as nothing more than hallucinations triggered by a brain undergoing immense physical stress, mostly due to the nerve cells being deprived of oxygen.นักวิทยาศาสตร์หลายคนยกเลิก ประสบการณ์เหล่านี้

deprived ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
役を干される[やくをほされる, yakuwohosareru] (exp,v1) to be deprived of one's role; to have one's livelihood taken away
貧困地域[ひんこんちいき, hinkonchiiki] (n) poor region; deprived area

deprived ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันดาร[adj.] (kandān) EN: deprived ; hardship ; arid ; barren ; remote FR:
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
ปราศ[v.] (prāt) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from FR: être dépourvu de ; être privé de
ปราศจาก[v.] (prātsajāk) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from FR: être dépourvu de ; être privé de

deprived ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(wirtschaftliches) Notstandsgebiet {n}depressed area; deprived area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deprived
Back to top