ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

montura

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *montura*, -montura-

montura ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
montura (n.) อานม้า See also: อาน, อานจักรยาน Syn. seat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า montura
Back to top