ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brute*, -brute-

brute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brute (n.) สัตว์ป่า See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า Syn. beast
brute (adj.) ลักษณะของสัตว์ป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
English-Thai: Nontri Dictionary
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The Brute Squad had their hands full carrying out Humperdinck's orders."เหล่าทหารมีงานล้นมือ ...
Beat it, or I'll call the Brute Squad.ถ้าเคาะอีกข้าจะเรียกทหารรับจ้างแล้วนะ
I'm on the Brute Squad.ข้านี่แหละทหารรับจ้าง
You are the Brute Squad.เจ้าเนี่ยนะทหารรับจ้าง
While I do prize brute force... this approach is, perhaps, more artful.แต่มันน่าจะมีศิลปะมากกว่านั้นหน่อย
I've been doing this 14 years,and most escapes can be attributed to dumb luck or brute force.ฉันทำงานนี้มา 14 ปี นักโทษแหกคุกส่วนมากจะแสดงความบ้าหรือไม่ก็ใช้กำลัง
We don't need a theory.We just need brute force.เราไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎี เราต้องดุร้าย รุนแรง
Even a supercomputer with a brute force attack would take 20 years to do that.ต่อให้เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เปี่ยมด้วยพลังเต็มอัตรา ก็ต้องใช้เวลาถึง 20 ปี
It's his brute strength versus her femininity, her power of seduction.พลังสัตว์ร้ายของเขาได้ ปะทะความเป็นหญิงของเธอ อันเป็นพลังซึ่งเย้ายวน
I guess I'll have to use brute force!แบบนี้คงต้องเอาจริงหน่อยแล้ว!
I've-I've helped almost everyone in our glee club, some by brute force, but...ฉันก็ช่วยทุกคน ในชมรมอยู่แล้ว
I'm trying to brute force an encryption here.ผมพยายามเร่งถอดรหัส และดึงข้อมูลอยู่นี่ไง

brute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛮力[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, 蛮力 / 蠻力] brute force
暴力法[bào lì fǎ, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, 暴力法] violent method; brute force

brute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack
人非人[にんぴにん, ninpinin] (n) (See 人でなし) brute of a man
力押し[ちからおし, chikaraoshi] (n) (sl) brute force approach
小勇[しょうゆう, shouyuu] (n) brute courage
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P)
糞力[くそぢから, kusodikara] (n) extraordinary strength; animal strength; brute force
腕ずく;腕尽く;腕づく;腕尽(io)[うでずく(腕ずく;腕尽く;腕尽);うでづく(腕尽く;腕づく;腕尽), udezuku ( udezuku ; ude kotogotoku ; ude jin ); udeduku ( ude kotogotoku ; ude duku] (n,adj-no) main force; brute force; strong-arm
腕力[わんりょく, wanryoku] (n) physical strength; brute strength; arm strength; (P)
蛮力[ばんりょく, banryoku] (n) brute force
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P)
蛮骨[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness
鬼畜[きちく, kichiku] (n) brute
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P)

brute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute FR:
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel ; boor FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
นรกจกเปรต[n.] (narokjokkap) EN: FR: brute [f]
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute ; creature FR: animal [m] ; bête [f] ; créature [f]
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratch) EN: beast ; brute ; animal FR: bête [f]
ข้อมูลดิบ[n. exp.] (khømūn dip) EN: raw data ; data FR: données brutes [fpl]

brute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brutal {adj} | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute
Brutreaktor {m}; Brüter
Brut {f}; Brüten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brute
Back to top