ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

difficulty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *difficulty*, -difficulty-

difficulty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
difficulty (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
English-Thai: HOPE Dictionary
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
English-Thai: Nontri Dictionary
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยาก (n.) difficulty See also: trouble, hardness
ความยากลำบาก (n.) difficulty See also: hardship, discomfort Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก Ops. ความสบาย, ความสะดวก
ความลำบาก (n.) difficulty See also: hardship, rigor, vicissitude Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ Ops. ความสบาย
ความลำเค็ญ (n.) difficulty See also: hardship, rigor, vicissitude Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก Ops. ความสบาย
ความโหด (n.) difficulty See also: trouble, hardness Syn. ความยาก
อย่างลำบาก (adv.) difficulty See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty Ops. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย
คเณศ (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร, พิฆเนศวร
ชนตอ (v.) have difficulty See also: run into difficulty, be in difficulty
พิฆเนศวร (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร
วิฆเนศ (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. พิฆเนศ, วิฆเนศวร, พิฆเนศวร
วิฆเนศวร (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, พิฆเนศวร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
Are you aware of difficulty?คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง
My steel brains must be damaged because I am having difficulty guessing.สมองโลหะของผม ได้รับความเสียหาย เพราะผมใช้ความคิดมากเกินไป
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ?
He has difficulty getting down the stairs.เขามีความยากลำบาก การลงบันได
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี?
Shame. Difficulty with the breathing again?มีปัญหาเรื่องหายใจอีกเหรอ
By the way, I heard the Japanese have retreated... all the way back to Shanghai so even if you make it to the Chinese border... you may have difficulty catching up with them.ได้ยินว่ากองทัพญี่ปุ่นถอยไป ตั้งหลักที่เซี่ยงไฮ้ ดังนั้นถึงนายจะไปถึงชายแดนจีน ก็คงตามพวกนั้นไปไม่ทันแน่
Father Aramis... His Majesty is experiencing some difficulty with the Jesuits.ท่านอะรามิส เกิดปัญหาพวกเยซูอิต
"dry nose, dry mouth, difficulty urinating.""จมูกแห้ง ปากแห้ง ปัสสาวะติดขัด"
[I...have difficulty in talking...sorry][ฉัน ... ไม่ค่อยสะดวกจะพูดน่ะ ขอโทษนะ]
We appreciate the difficulty that this is causing for passengers in a hurry...เราตระหนักถึงปัญหาที่รถไฟขบวนนี้ก่อให้กับผู้โดยสารที่เร่งรีบทุกท่าน...

difficulty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 痚] asthma; difficulty in breathing
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 蹇涩 / 蹇澁] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
颠沛[diān pèi, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ, 颠沛 / 顛沛] destitute; difficulty; hardship; trouble
难关[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ, 难关 / 難關] difficulty; crisis
难点[nàn diǎn, ㄋㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, 难点 / 難點] difficulty
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty
困境[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 困境] predicament; in difficulty
周折[zhōu zhé, ㄓㄡ ㄓㄜˊ, 周折] setback; difficulty; problem
难处[nán chu, ㄋㄢˊ ㄔㄨ˙, 难处 / 難處] trouble; difficulty; problem

difficulty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake
目移り[めうつり, meutsuri] (n,vs) distraction; difficulty in choosing; inability to choose
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P)
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger
山を越す[やまをこす, yamawokosu] (exp,v5s) (See 峠を越す) to surmount a difficulty; to go across a mountain
忍辱[にんにく, ninniku] (n) {Buddh} forbearance (in the face of difficulty, persecution, etc.)
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P)
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P)
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering)
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty)
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering

difficulty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily ; smoothly ; readily ; without difficulty ; with ease FR: facilement ; aisément
ด้วยดี[adv.] (dūay dī) EN: without trouble ; without difficulty FR: sans problème
อีหลุกขลุกขลัก[adv.] (īlukkhlukkh) EN: with great difficulty FR:
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
ข้อยุ่งยาก[n. exp.] (khø yungyāk) EN: difficulty ; crux FR:
ความลำบาก[n.] (khwām lambā) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk ) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery FR:
ความยาก[n.] (khwām yāk) EN: difficulty ; difficulties [pl] FR: difficulté [f]
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]
ความยากง่าย[n. exp.] (khwām yāk n) EN: difficulty FR:
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungy) EN: trouble ; difficulty ; hassle ; turmoil FR: complication [f]
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty FR:
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along FR:
กระแหย่ง[adv.] (krayaēng) EN: with difficulty FR:
กระย่องกระแย่ง[adj.] (krayǿngkray) EN: reeling ; tottering ; moving with difficulty ; staggering ; limping FR:
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam ) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty FR:
ไม่สะดวก[adv.] (mai sadūak) EN: with difficulty FR: malaisément
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty ; issue ; hiccup FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.) ; hic [m] (fam.) ; couac [m] (fig.) ; histoires [fpl]
สมบูรณ์พูนสุข[adj.] (sombūn phūn) EN: comfortable ; convenient ; without difficulty FR:
เต็มแกน[adv.] (temkaēn) EN: with extreme difficulty ; barely FR:
ทุลักทุเล[adv.] (thulakthulē) EN: in a difficult manner ; with difficulty FR:
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck ; be in trouble ; be impeded ; be in difficulty FR: être bloqué ; être coincé
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dā) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty FR: traverser une période difficile ; tomber dans la misère
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
วิฆเนศ[n.] (wikhanēt) EN: the God of wisdom and difficulty FR:
วิฆเนศวร[n.] (wikhanētsūa) EN: the God of wisdom and difficulty FR:
วิปฏิสาร[n.] (wippatisān) EN: hardship ; trouble ; difficulty FR:
วิประติสาร[n.] (wipratisān) EN: hardship ; trouble ; difficulty FR:
ยาก[n.] (yāk) EN: difficulty FR: difficulté [f]
ยากลำบาก[v. exp.] (yāk lambāk) EN: be in difficulty ; be troubled by FR:
ตัดปัญหา[v. exp.] (tat panhā) EN: get around a problem ; get rid of a problem (by) ; put an end to a problem/difficulty ; cut the Gordian knot FR:

difficulty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า difficulty
Back to top