ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*distress*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distress, -distress-

*distress* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distress (n.) ความกังวลใจ See also: ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าซึม Syn. unease, worry, concern, anxiety Ops. relief, confidence
distress (n.) ความยุ่งยาก See also: ปัญหา, ความลำบาก Syn. hardship
distress (vt.) ทำให้เจ็บปวด See also: ทำให้เสียใจ Syn. afflict, anquish, desolate, worry
distressed (adj.) เจ็บปวด
distressed (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressful (adj.) ไม่มีความสุข
distressfully (adv.) อย่างเป็นทุกข์ See also: อย่างไม่มีความสุข
distressing (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressingly (adv.) อย่างเป็นทุกข์ See also: อย่างไม่มีความสุข
English-Thai: HOPE Dictionary
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distress calln. สัญญาณแจ้งเหตุร้าย
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
gastric distressอาหารไม่ย่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Epigastric Distressการปวดเสียดยอดอก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นหมอง (v.) distress See also: be gloomy Syn. หมองใจ, ขุ่นมัว, หม่นหมอง
คลายความทุกข์ (v.) relieve distress
คลายทุกข์ (v.) relieve distress Syn. คลายความทุกข์
ความขัดสน (n.) distress See also: impecuniousness, poverty, indigence, inadequacy Syn. ความลำบาก, ความอดอยาก, ความยากจนข้นแค้น Ops. ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์
ความคับแค้นใจ (n.) distressed See also: grief, resentment, oppression, troublesomeness Syn. ความแค้นใจ
ความทุกข์ร้อน (n.) distress See also: worry, anxiety, upset, trouble, grief, agony Syn. ความทุกข์, ความเดือดร้อน Ops. ความสุข, ความยินดี
ความปวดร้าวใจ (n.) distress See also: agony, suffering Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว
ความฝืดเคือง (n.) distress See also: impecuniousness, poverty, indigence, inadequacy Syn. ความลำบาก, ความอดอยาก, ความขัดสน, ความยากจนข้นแค้น Ops. ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์
คับแค้น (adv.) distressfully See also: troubledly, miserably, needily Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก
ชอกช้ำระกำใจ (v.) be distressed See also: sick at heart, hurt, be bruised, be shattered
ตกทุกข์ได้ยาก (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์
ทุกขทรมาน (n.) distress See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief Syn. ทุกขเวทนา Ops. สุขารมณ์
ทุกขารมณ์ (n.) distress See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief Syn. ทุกขเวทนา, ทุกขทรมาน Ops. สุขารมณ์
ประสบทุกข์ (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ลำบาก, ได้ทุกข์
ลำบาก (adv.) distressfully See also: troubledly, miserably, needily Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง
ลำบาก (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ประสบทุกข์, ได้ทุกข์
ได้ทุกข์ (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี
That what happened in London yesterday... must have been deeply distressing to you.ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุง ลอนดอนเมื่อวานนี้ ... ต้องได้รับความสุขอย่างมากให้กับคุณ
I am only distressed by some dreadful news, which I have just received from Longbourn.ฉันเป็นทุกข์เพราะได้รู้ข่าวร้าย ซึ่งฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากลองบอร์น
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
Dear Lizzy, please do not distress yourself. I'm sure Mr Darcy will respect your confidence.ลิซซี่ที่รัก กรุณาอย่าไปทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลย ฉันมั่นใจว่าคุณดาร์ซี่จะนับถือความไว้วางใจของเธออยู่
I'm sure he will. That is not what distresses me.ฉันมั่นใจว่าเขาจะเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่สิ่งนี้ที่ทำให้ฉันเป็นทุกข์
I've been listening to the distress signal.ตอนที่ฟังสัญญาณเรียกนั้น
That's right, CQD, the distress call. That's our position.ถูกต้อง ขอความช่วยเหลือคือสถานะเรา
I think what distresses you, really, caller. -ผมว่า ที่คุณอัดอั้นน่ะ จริงๆ แล้ว
How distressing. Pray tell.มีอะไรกวนใจ บอกข้ามาสิ

*distress* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, 苦恼 / 苦惱] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, 困苦] deprivation; distressed; miserable
[yì, ㄧˋ, 肄] descendants; distress; practice
[dá, ㄉㄚˊ, 怛] distressed; alarmed; shocked; grieved
[nì, ㄋㄧˋ, 惄] distressed; famished
[yáo, ㄧㄠˊ, 愮] distressed, agitated
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
[mò, ㄇㄛˋ, 瘼] distress; sickness
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 窘] distressed; embarrassed
[chōng, ㄔㄨㄥ, 忡] grieved; distressed; sad; uneasy
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, 惨痛 / 慘痛] bitter; painful; deeply distressed
胸闷[xiōng mēn, ㄒㄩㄥ ㄇㄣ, 胸闷 / 胸悶] chest pain; chest distress
[è, ㄜˋ, 阨] defile; pass; in distress
凄然[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ, 凄然] distressing
[è, ㄜˋ, 厄] distressed
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, 落汤鸡 / 落湯雞] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress
哀伤[āi shāng, ㄞ ㄕㄤ, 哀伤 / 哀傷] grieved; sad; distressed
惨怛[cǎn dá, ㄘㄢˇ ㄉㄚˊ, 惨怛 / 慘怛] grieved; distressed
惨然[cǎn rán, ㄘㄢˇ ㄖㄢˊ, 惨然 / 慘然] grieved; distressed
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 悴] haggard; sad; downcast; distressed
受难者[shòu nàn zhě, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 受难者 / 受難者] sufferer; a victim of a calamity; a person in distress
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 儜] weak; wearied; in distress

*distress* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
促迫[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful
借金で苦しむ[しゃっきんでくるしむ, shakkindekurushimu] (v5m) to be distressed with debts
傷み[いたみ, itami] (n) grief; distress; damage; bruise
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress
危難[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress
困窮[こんきゅう, konkyuu] (n,vs) poverty; distress; (P)
悩み事[なやみごと, nayamigoto] (n) worry; matter causing distress
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P)
投げ売り品[なげうりひん, nageurihin] (n) distressed goods
沈吟[ちんぎん, chingin] (n,vs) hum; meditation; painstaking elaboration on one's poem; groaning in distress
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P)
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress
胎児切迫仮死[たいじせっぱくかし, taijiseppakukashi] (n) fetal death due to distress
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering)
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P)
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P)
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P)
苦難[くなん, kunan] (n) suffering; distress; hardship; trial; (P)
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P)
見舞い客[みまいきゃく, mimaikyaku] (n) a visitor to a sick or distressed person
見舞い金[みまいきん, mimaikin] (n) (monetary) present to a person in distress
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
金詰まり;金詰り[かねづまり, kanedumari] (n) financial distress; money shortage

*distress* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed ; embittered FR:
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress FR:
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับใจ[adj.] (khapjai) EN: unhapy ; distressed FR: malheureux
คับแค้น[adj.] (khapkhaēn) EN: troubled ; distressed ; in distress ; oppressed ; down FR:
คับแค้น[adv.] (khapkhaēn) EN: distressfully ; in a troubled manner ; miserably FR:
คับอกคับใจ[v.] (khap-okkhap) EN: feel distressed ; find something intolerable FR:
คับอกคับใจ[adj.] (khap-okkhap) EN: discontented ; disconcerted ; embarrassed ; distressed ; depressed FR:
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress ; alleviate distress ; relieve suffering FR: se relever ; se remettre
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:
ขุ่นหมอง[adj.] (khunmøng) EN: gloomy ; distressed FR:
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūat) EN: trouble ; vexation ; torment ; hardship ; distress FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppū) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering FR: souffrance [f]
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangw) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise FR:
ความปวดร้าวใจ[n.] (khwām pūatr) EN: distress ; agony ; suffering FR:
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosō) EN: distress ; melancholy ; grief FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:
ความทุกข์ทรมาน[n.] (khwām thuk ) EN: suffering ; pain ; distress FR:
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk ) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried FR: être abattu ; être accablé
ลำบากใจ[n. exp.] (lambāk jai) EN: worry ; be depressed ; distress FR:
หนักอก[adj.] (nak-ok) EN: terribly worried ; distressed ; heavyhearted FR:
เป็นทุกข์[adj.] (penthuk) EN: troubled ; distressed FR:
รันทด[v.] (ranthot) EN: be deeply distressed FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[n.] (sōk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โศก-[pref.] (sōk- ; sōkk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jit) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound FR: peiner ; attrister ; blesser

*distress* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfändungsbefehl {m}distress warrant
Seenot {f}distress at sea
SOS-Ruf {m}distress call

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *distress*
Back to top