ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worried

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worried*, -worried-

worried ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worried (adj.) เป็นทุกข์ See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง Syn. anxious, apprehensive, troubled
worriedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม Syn. agitatedly, anxiously Ops. patiently, serenely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิตกจริต (v.) be worried about See also: be uneasy, be anxious, be apprehensive, be fearful
ทุกข์ใจ (adj.) worried See also: distressed, troubled, anxious, concerned Syn. ร้อนใจ Ops. สบายใจ, สุขใจ
น่ากังวล (adj.) worried See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome Syn. น่าวิตก, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าห่วง (adj.) worried See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome Syn. น่าวิตก, น่ากังวล Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าเป็นห่วง (adj.) worried See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
พะวักพะวง (v.) worried See also: be anxious, be distraught, be over wrought Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง, ห่วงหน้าห่วงหลัง
พะวักพะวน (v.) worried See also: be anxious, be concerned, be distraught Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง, ห่วงหน้าห่วงหลัง, พะว้าพะวัง
พะว้าพะวัง (v.) worried See also: be anxious, be distraught, be over wrought Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง, พะวักพะวง, ห่วงหน้าห่วงหลัง
กลัดกลุ้ม (v.) be worried See also: feel depressed Syn. กลุ้ม, กลุ้มใจ
น่ากังวล (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าห่วง (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่ากังวล Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าเป็นห่วง (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
ห่วงหน้าพะวงหลัง (v.) be worried See also: be anxious, feel anxiety, bother Syn. ห่วงหน้าห่วงหลัง
อะร้าอร่าม (v.) be worried See also: be anxious
อาสูร (v.) be worried Syn. กังวล
เป็นกังวล (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. กังวล, เป็นทุกข์ Ops. เป็นสุข
เป็นทุกข์ (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม Ops. เป็นสุข
เป็นทุกข์เป็นร้อน (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, Ops. เป็นสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's what I'm worried aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกังวลถึง
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?
Why do I keep getting so worried about him?ทำไมฉันถึงได้ยังคงห่วงใยเขาเหลือเกิน
There's no need to look so worriedไม่จำเป็นต้องดูวิตกกังวลขนาดนั้น
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก
Oh, Maxim, I'm worried about what you'll do at the inquest tomorrow.แม็กซิม ฉันเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้ คุณจะทำยังไงที่คณะสืบสวน
I was rather worried about you at first. That's why I came down to the inquest.ตอนเเรกฉันอดเป็นห่วงนายไม่ได้ ก็เลยมาร่วมฟังการไต่สวนนี่ไงล่ะ
Twice he had felt faint and dizzy... ... and that had worried him.สองครั้งที่เขามีความรู้สึกและ ลมวิงเวียน และที่เป็นห่วงเขา
Mac, I've been worried to death about you and Marion.{\cHFFFFFF}Mac ฉันได้รับกังวลไป ตายเกี่ยวกับคุณและแมเรียน
If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it.หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Tattaglias จะรับประกันว่า
I'm a little worried about this Sollozzo fellow.ฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อน Sollozzo
What are you worried about? If I wanted to kill you, you'd be dead already.สิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับอะไร ถ้าผมต้องการที่จะฆ่าคุณคุณต้องการจะตายอยู่แล้ว
Doris, I'm worried about you. I'm trying to help you.ดอริส ฉันอุตส่าห์เป็นห่วงเธอ ฉันพยายามจะช่วยนะ
I was worried that you might have left again.ฉันกลัวว่าคุณ จะทิ้งเราไปแล้ว
I'm worried about the baby, okay? I can't help it, but don't let it bother you.มันช่วยไม่ได้ แต่คุณไม่ต้องสนหรอก
(GRUNTING) when you're fighting half a dozen people than when you only have to be worried about one.เวลาที่เจ้าสู้กับคนครึ่งโหล... กับเวลาที่เจ้าสู้กับแค่... คนเพียงคนเดียว

worried ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, 不怕] fearless; not worried (by setbacks or difficulties)
牵肠挂肚[qiān cháng guà dù, ㄑㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄨˋ, 牵肠挂肚 / 牽腸掛肚] deeply worried (成语 saw); to feel anxious
愁眉苦脸[chóu méi kǔ liǎn, ㄔㄡˊ ㄇㄟˊ ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˇ, 愁眉苦脸 / 愁眉苦臉] frowning and worried (成语 saw); showing concern
焦虑不安[jiāo lǜ bù ān, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ ㄅㄨˋ ㄢ, 焦虑不安 / 焦慮不安] worried too much
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 惴] anxious; worried
担心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, 担心 / 擔心] anxious; worried; uneasy; to worry; to be anxious
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 焦] burnt; scorched; worried; anxious; surname Jiao
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, 心急] hurried; worried; ruffled
[jí, ㄐㄧˊ, 急] hurried; worried
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
[yōu, ㄧㄡ, 忧 / 憂] worried

worried ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い乱れる[おもいみだれる, omoimidareru] (v1,vi) to be worried about
愁眉[しゅうび, shuubi] (n) worried look; melancholy air
案じ顔[あんじがお, anjigao] (n) worried look
気に掛かる;気にかかる[きにかかる, kinikakaru] (v5r,vi,exp) (See 気になる) to weigh on one's mind; to be worried about (something)
蚊の食う程[かのくうほど, kanokuuhodo] (n) not be worried about anything
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something)
思案顔[しあんがお, shiangao] (n) pensive (or worried) look on one's face
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried

worried ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
อะร้าอร่าม[v.] (arā-arām) EN: be worried FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried FR: être anxieux
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ห่วง[adj.] (huang) EN: anxious ; perturbed ; concerned ; worried FR: anxieux ; inquiet
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ห่วงหน้าพะวงหลัง[v. exp.] (hūang nā ph) EN: be worried FR:
ห่วงใย[adj.] (huangyai) EN: worried about ; concerned FR: préoccupé
กำดัด[adj.] (kamdat) EN: anxious ; worried ; concerned FR: anxieux
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวล[adj.] (kangwon) EN: worried ; anxious ; uneasy ; shaken FR: inquiet ; anxieux
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried FR: se sentir concerné ; se préoccuper (de) ; se soucier (de)
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried FR: être abattu ; être accablé
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กุมขมับ[v. exp.] (kum khamap) EN: hold one's head in one's hands ; be worried FR:
กุมขมับ[adj.] (kum khamap) EN: worried ; concerned FR:
ไม่เป็นอันกินอันนอน[v. exp.] (mai pen an ) EN: be worried to death (about) FR:
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
น่าห่วง[adj.] (nā huang) EN: worried FR: inquiétant
หนักใจ[adj.] (nakjai) EN: worried ; concerned ; troubled ; disturbed FR: embarrassé
หนักอก[adj.] (nak-ok) EN: terribly worried ; distressed ; heavyhearted FR:
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter
นอย[v.] (nøi) EN: feel worried ; become tense ; be worried and tense FR: se crisper ; être tendu
เป็นห่วง[adj.] (pen huang) EN: worried FR:
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v.] (penthuk) EN: be worried ; be anxious ; bother ; worry FR: être malheureux
เป็นทุกข์เป็นร้อน[v.] (penthukpenr) EN: be worried FR: se faire des cheveux blancs (fam.) ; se faire du mauvais sang ; se faire de la bile (fam.) ; se mettre martel en tête
พะว้าพะวัง[adj.] (phawāphawan) EN: worried ; anxious ; distraught ; overwrought FR:
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: worry ; be worried ; be anxious FR:
ร้อนอาสน์[adj.] (røn-āt) EN: on the hot seat ; anxious ; worried FR:
ร้อนใจ[adj.] (røn jai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset FR: anxieux ; angoissé ; inquiet ; affligé
ร้อนอกร้อนใจ[v. exp.] (røn ok røn ) EN: be worried ; be upset FR:
ร้อนรน[adj.] (rønron) EN: worried ; full of anxiety ; agitated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worried
Back to top