ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unease*, -unease-

unease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unease (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวล Syn. anxiety, unrest
English-Thai: HOPE Dictionary
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My experience in the room was terrifying, a fragmented loop of unease and despair.ไมค์ : ประสบการณ์ของผมในห้องนั้น มันน่ากลัวจริงๆ เรื่องที่ไม่ปะติดปะต่อกัน ของความสิ้นหวัง
Even if it's just a feeling, a sense of unease about someone.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ความรู้สึก ความรู้สึกที่ไม่ชอบใครบางคน
No matter what, she is still a factor of our unease.ไม่สำคัญอะไรหรอก, เธอยังคงเป็นเหตุของความกังวลของเรา
You want me to put you at unease?คุณอยากให้ผมช่วยคุณพ้นทุกข์?
But why do I feel so unease?แล้วทำไมชั้นต้องรู้สึกกังวลอย่างนี้ด้วยล่ะ?
Something's in the air still. Like a pall of secrecy or a layer of unease.มีบางอย่างอยู่ตรงนั้น เหมือนจะเป็นเสื้อคลุมของเลขานะ
It has this alarming spirit of unease.มันมีจิตวิญญาณที่น่ากลัวนี้ ของความไม่พอใจ

unease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P)

unease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease ; qualm FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unease
Back to top