ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afflict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afflict*, -afflict-

afflict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afflict (vt.) ทำให้เจ็บป่วย See also: ทำให้เจ็บปวด, ทำให้เดือดร้อน, ทำให้รำคาญ, ทำให้ทรมาน Syn. distress
afflict with (phrv.) ทุกข์ทรมานด้วย See also: ทนทุกข์อยู่กับ
afflicted (adj.) มีภาระหนัก Syn. burdened
afflicted (adj.) ทุกข์ยาก See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน Syn. distressed, ill Ops. joyful, happy
affliction (n.) ความเจ็บปวดรวดร้าว See also: ความทุกข์ Syn. suffering, pain
affliction (n.) โรคภัยไข้เจ็บ
afflictive (adj.) ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) affliction See also: agony, anxiety, distress, suffering Syn. ความปวดร้าวใจ Ops. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ
ความเจ็บปวดรวดร้าว (n.) affliction See also: agony, anxiety, distress, suffering Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ Ops. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is a tragic disease that afflicts the men... of his village in Austria.มันเป็นโรคที่น่าเศร้า ที่เป็นเฉพาะในผู้ชาย ในหมู่บ้านเขาในออสเตรีย
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
Unfortunately, I have just received notice... that Mr. Pope has been afflicted by an illness... and unfortunately cannot be with us today.โชคไม่ดีนัก ผมเพิ่งได้รับจดหมายว่า... ได้ล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน... ทำให้ไม่สามารถมาแสดงในวันนี้ได้
Why do not the good people afflictedมาที่นี่ทำไม มันดูไม่ดีเลย
I'm not afflicted with false modesty, when I say I play poorly...ิดิฉันไม่ได้แกล้งนะคะ เมื่อฉันพูดว่าเล่นไม่เก่ง...
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity.ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์
And their passing away was part of affliction, and their going forth from us utter destruction.ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และมันคือสิ่งที่พวกเขากล่าวไว้
The scourge of sickness afflicts us at whim.The scourge of sickness afflicts us at whim.
Multiple-personality disorder is a terrible affliction, but we're gonna get you well again.โรคหลายบุคลิก เป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรง แต่เราจะทำให้คุณหายดีอีกครั้ง
It's an affliction that prevents people from seeing what is right in front of them.ความทรมาณที่กันไม่ให้คนเรา มองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเอง
Years ago I worked with lab animals, and--and some of them were afflicted, but were saved.หลายปีก่อนผมทำงาน กับสัตว์ในห้องทดลอง บางตัวมันก็.. เกิดเจ็บป่วยแต่รักษาได้
The test tube human afflicted with rapid aging.มนุษย์ทดลองเป็นโรคเกี่ยวกับอายุที่รวดเร็ว

afflict ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
患处[huàn chù, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄨˋ, 患处 / 患處] afflicted part
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, 百孔千疮 / 百孔千瘡] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills

afflict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンヘル;メンヘラ[, menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth
患難[かんなん, kannan] (n) affliction
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over
罹災[りさい, risai] (n,vs) suffering (from a calamity); affliction
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P)
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P)
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict

afflict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids ; hemorrhoid affliction FR: hémorroïdes [fpl]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppū) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering FR: souffrance [f]
ความท้อแท้[n.] (khwām thøth) EN: disheartenment FR: abattement [m] ; accablement [m] ; découragement [m] ; affliction [f] (litt.) ; consternation [f] ; torpeur [f] ; dépression [f] ; déserspoir [m] ; écoeurement [m] ; effondrement [m] ; démoralisation [f] (vx)
ประดง[n.] (pradong) EN: eczema ; allergic rash ; skin affliction FR:
เร่าร้อน[adj.] (raorøn) EN: tormented ; troubled ; afflicted FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคหิด[n. exp.] (rōk hit) EN: scabies ; dermatological itch-mite affliction FR: gale [f]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction FR:
ทรมาน[adj.] (thøramān) EN: afflicted FR:

afflict ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrübend {adv}afflictively
leidgeprüft {adj}sorely afflicted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afflict
Back to top