ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

troublesomeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *troublesomeness*, -troublesomeness-

troublesomeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
troublesomeness (n.) ความยากลำบาก
troublesomeness (n.) ความคับแค้นใจ
troublesomeness (n.) ความน่ารำคาญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า troublesomeness
Back to top