ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confidence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confidence*, -confidence-

confidence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confidence (n.) ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
confidence (n.) ความไว้เนื้อเชื่อใจ Syn. belief, trust, reliance
English-Thai: HOPE Dictionary
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
English-Thai: Nontri Dictionary
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidenceความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมั่นใจ (n.) confidence See also: trustworthiness, trust, reliance Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ Ops. ความลังเล, ความสงสัย
ความเชื่อมั่น (n.) confidence See also: trust, reliance, trustworthiness Syn. ความมั่นใจ
ขาดความมั่นใจ (v.) have no confidence See also: lack confidence Syn. ขาดความเชื่อมั่น
ขาดความเชื่อมั่น (v.) have no confidence See also: lack confidence
ความมั่นใจในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession
ความเชื่อมั่นในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession Syn. ความมั่นใจในตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย
Your vote of confidence is overwhelming.เสียงของหลานชนะท่วมท้นเลย
Ever since Prince Humperdinck fired him, his confidence is shattered.หลังจากเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ไล่เขาออก ... ความมั่นใจเขาก็หายไปหมด
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า...
I think you place too much confidence in him.ข้าไม่อยากได้ยินอีก เราต้องพูดถึงหลานชายของท่าน ข้าคิดว่าท่านเชื่อถือเขาเกินไป
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้
She wants me to tell her that her husband is going to be okay and that I have every confidence and I don't.เธอต้องการให้ฉันบอกเธอว่า / สามีของเธอจะต้องหายดี... ...และฉันจะต้องมีความเชื่อมั่น... ....
He was used to give confidence to young rookiesเขาเป็นคนที่นำความมั่นใจ มาสู่นักชกหน้าใหม่
You have no right taking people's confidence in your service!คุณไม่มีสิทธิที่จะรู้ความลับ ของคนอื่น!
I think the good times can be no confidence in hundredsI think the good times can be no confidence in hundreds

confidence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, 不信任动议 / 不信任動議] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates)
信任[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, 信任] trust; have confidence in
信心[xìn xīn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, 信心] confidence; faith (in sb or sth)
自信[zì xìn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ, 自信] confidence; self-confidence
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, 心虚 / 心虛] lacking in confidence; have a guilty conscience
自信心[zì xìn xīn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, 自信心] self-confidence
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
不信任投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 不信任投票] vote of no-confidence

confidence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフィデンス[, konfidensu] (n) confidence
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud
三顧の礼[さんこのれい, sankonorei] (n) special confidence (in someone)
人心安定[じんしんあんてい, jinshin'antei] (n) stabilizing the feelings of the people; inspiring confidence among the people
信を問う[しんをとう, shinwotou] (exp,v5u) to make an appeal to the confidence of
信任投票[しんにんとうひょう, shinnintouhyou] (n) vote of confidence
信任票[しんにんひょう, shinninhyou] (n) vote of confidence
信頼区間[しんらいくかん, shinraikukan] (n) {math} confidence interval
自信[じしん, jishin] (n,vs) self-confidence; confidence (in oneself); (P)
自信家[じしんか, jishinka] (n) person who has great confidence (faith) in himself
企業マインド[きぎょうマインド, kigyou maindo] (n) business confidence; business sentiment; corporate sentiment
信任[しんにん, shinnin] (n,vs) trust; confidence; credence; (P)
信用[しんよう, shinyou] (n,vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P)
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P)
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P)
景況感[けいきょうかん, keikyoukan] (n) business sentiment; business confidence; market sentiment
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P)
自信満満;自信満々[じしんまんまん(uK), jishinmanman (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) full of confidence; brimming with (self-)confidence; having great faith in oneself
自負心[じふしん, jifushin] (n) pride; self-confidence
Japanese-English: COMDICT Dictionary
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit

confidence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณความเชื่อมั่น[n. exp.] (børiwēn khw) EN: confidence region FR:
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
ช่วงความเชื่อมั่น[n. exp.] (chūang khwā) EN: confidence interval (CI) FR: intervalle de confiance [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī kh) EN: Consumer Confidence Index (CCI) FR: indice de confiance des consommateurs [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ[n. exp.] (datchanī kh) EN: Business Confidence Index FR:
การลงมติไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of no confidence ; motion of no confidence FR: vote de défiance [m]
การลงมติไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of confidence FR: vote de confiance [m]
การไม่เก็บเป็นความลับ[n. exp.] (kān mai kep) EN: breach of confidence FR:
ขาดความเชื่อมั่น[v. exp.] (khāt khwām ) EN: have no confidence FR:
ขาดความมั่นใจ[v. exp.] (khāt khwām ) EN: have no confidence FR: manquer de confiance
ขีดจำกัดความเชื่อมั่น[n. exp.] (khītjamkat ) EN: confidence limit FR:
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
ความเชื่อใจ[n. exp.] (khwām cheūa) EN: confidence FR: confiance [f]
ความเชื่อมั่น[n.] (khwām cheūa) EN: confidence FR: confiance [f]
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน[n. exp.] (khwām cheūa) EN: investor confidence FR: confiance des investisseurs [f]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūa) EN: consumer confidence FR: confiance des consommateurs [f]
ความลับในใจ[n.] (khwām lap n) EN: FR: confidence [f] ; secret du cœur [m]
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
มีความมั่นใจในตัวเองสูง[n. exp.] (mī khwām ma) EN: have high self confidence FR: avoir une confiance en soi élevée
หมดความเชื่อถือ[X] (mot khwām c) EN: no more confidence in ; no more faith in ; no more respect for FR:
ระดับความเชื่อมั่น[n. exp.] (radap khwām) EN: confidence level FR:
แสดงความมั่นใจ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express confidence FR:
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
เสื่อมศรัทธา[v. exp.] (seūam satth) EN: loose faith (in) ; loose confidence (in) ; loose respect (for) FR:
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
ไว้เนื้อเชื่อใจ [v.] (waineūacheū) EN: trust ; put one's trust in s.o. ; confide in ; have confidence in FR: avoir confiance ; agir main dans la main
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in ; rely on FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance
วางใจ[v.] (wāngjai) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence FR: se fier à ; avoir confiance
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR:
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR: débat de censure [m]
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป[n. exp.] (khwām cheūa) EN: overconfidence FR:
ความมั่นใจในตนเอง[n. exp.] (khwām manja) EN: self-confidence FR: confiance en soi [f]
ความมั่นใจในตัวเอง[n. exp.] (khwām manja) EN: self-confidence FR: confiance en soi [f]
แม่ก็คือแม่[X] (maē kø kheū) EN: woman who displays fashion fierceness ; woman who displays self-confidence FR:
สูญเสียความเชื่อมั่น[n. exp.] (sūnsīa khwā) EN: lost of self-confidence FR:

confidence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfänger {m}con man; con artist; confidence trickster
Vertrauensfrage {f} | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence
Vertrauensbruch {m}breach of confidence; breach of faith
Betrug {m}confidence trick
Konfidenzintervall {n} [math.]confidence interval
Schwindel {m}confidence game

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confidence
Back to top