ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anquish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anquish*, -anquish-

anquish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anquish (vt.) ทำให้เจ็บปวด See also: ทำให้เสียใจ Syn. afflict, desolate, worry
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นพยศ (v.) be vanquished See also: be defeated Syn. หมดฤทธิ์, หมดพยศ
สิ้นฤทธิ์ (v.) be vanquished See also: be defeated Syn. หมดฤทธิ์, หมดพยศ, สิ้นพยศ

anquish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, 征服] conquer; subdue; vanquish

anquish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呪禁[じゅごん, jugon] (n) (arch) vanquishing monsters, spirits, etc. with charms
敗者[はいしゃ, haisha] (n) the defeated; vanquished; loser; (P)
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)

anquish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
หมดเขี้ยวหมดเล็บ[v.] (motkhīomotl) EN: be vanquished FR:
หมดเขี้ยวหมดงา[v.] (motkhīomot-) EN: be vanquished FR:
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome FR: vaincre ; surmonter
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
สิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ[v.] (sinkhīosinl) EN: be vanquished FR:
สิ้นฤทธิ์[adj.] (sinrit) EN: vanquished ; defeated ; conquered FR:
ตีไม่แตก[v.] (tī mai taēk) EN: be unable to vanquish ; be unable to solve a problem FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anquish
Back to top