ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anxious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anxious*, -anxious-

anxious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anxious (adj.) ที่ทำให้เกิดความกังวล See also: ที่ทำให้เกิดความกลัว, ที่เต็มไปด้วยความกังวล
anxious (adj.) ที่วิตกกังวล See also: ที่วิตก, ที่กังวล, ที่กระวนกระวาย, ที่ร้อนใจ, ช่างวิตก Syn. worried, concerned, uneasy Ops. calm, relaxed
anxiously (adv.) อย่างร้อนรนใจ See also: อย่างทุกข์ร้อนใจ Syn. concernedly, carefully
English-Thai: HOPE Dictionary
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiousกระวนกระวาย, วิตกกังวล, กังวล, อารมณ์เสีย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระวนกระวายใจ (adj.) anxious See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful
มีทุกข์ (v.) be anxious See also: be worried
ร้อนอกร้อนใจ (v.) be anxious See also: worry, be perturbed, be worried Syn. ร้อนใจ, เดือดร้อน, กระวนกระวายใจ, เดือดเนื้อร้อนใจ
รุ่มร้อน (v.) be anxious See also: be troubled, be worried, be frustrated Syn. ร้อนใจ, กระวนกระวาย
หนักอกหนักใจ (v.) be anxious See also: be worried about, be concerned about, be troubled about Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ Ops. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก
เร่าร้อน (v.) be anxious See also: be worried Syn. รุ่มร้อน
แบกโลก (v.) be anxious See also: be worried Syn. มีทุกข์
ใจไม่ดี (v.) be anxious See also: be fearful, be worried, get alarmed, be nervous, be thrown into a flutter Syn. ใจเสีย, ใจแป้ว, ใจฝ่อ, ไม่สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know Senator Brenner has to leave shortly, and he's anxious to question this nominee.{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าวุฒิสมาชิกเบรนเนอร์ มีที่จะออกในไม่ช้า {\cHFFFFFF}และเขาก็อยากจะ คำถามที่ได้รับการแต่งตั้งนี้
But I'm going to be very anxious to see what you carve out of tomorrow.{\cHFFFFFF}แต่ฉันจะเป็นกังวลมากที่จะ ดูสิ่งที่คุณตัดออกในวันพรุ่งนี้
Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.{\cHFFFFFF}Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.
We're really a little anxious that you're rushing into something serious here.เรารู้สึกว่าคุณจะกระต่ายตื่นตูมไปหน่อย
I'm anxious to meet this new force.ฉันอยากเจอเขาจริงๆ เลย
You all seem to be very anxious about something.ดูเหมือนพวกคุณจะกังวล อะไรบางอย่าง
You were so anxious to get home.เธอต้องใช้มัน เพื่อกลับบ้าน
Come on. the others are anxious to meet you.อารมณ์ขันแบบอเมริกันนี่เอง มาเถอะ ทุกคนรอพวกคุณอยู่
I' m anxious to hear what you think about it.ฉันรอไม่ไหวแล้ว ว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับมัน
We're most anxious to see what effect... the original Project 5 formulas will have... on this subject.เราต้องการจะรู้ ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.. ..ถ้าเราใช้สารทดลองที่ห้า.. ..ในโครงการนี้
Ever since I have known of it, I've been most anxious to tell you how grateful I am, for my family and for myself.ตั้งแต่รู้เรื่อง ฉันก็เป็นกังวลมากที่สุด ที่จะบอกให้คุณรู้ว่าฉันซึ้งใจแค่ไหน จากครอบครัวฉันและตัวฉันเอง
Your people are most anxious to love you... but they are eating rotten food, and sometimes none at all.ราษฎรอยากรักพระองค์ แต่เจออาหารเน่า

anxious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
焦急[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 焦急] anxiety; anxious
喉急[hóu jí, ㄏㄡˊ ㄐㄧˊ, 喉急] anxious; worrying
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
急于[jí yú, ㄐㄧˊ ㄩˊ, 急于 / 急於] anxious; impatient
[fú, ㄈㄨˊ, 怫] anxious
情急[qíng jí, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ, 情急] anxious
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 惴] anxious; worried
[cǎo, ㄘㄠˇ, 懆] anxious; sad
担心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, 担心 / 擔心] anxious; worried; uneasy; to worry; to be anxious
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 焦] burnt; scorched; worried; anxious; surname Jiao
牵肠挂肚[qiān cháng guà dù, ㄑㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄨˋ, 牵肠挂肚 / 牽腸掛肚] deeply worried (成语 saw); to feel anxious
[xù, ㄒㄩˋ, 顼 / 頊] grieved; anxious
火烧火燎[huǒ shāo huǒ liáo, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˊ, 火烧火燎 / 火燒火燎] restless with anxiety; unbearably hot and anxious
惊急[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, 惊急 / 驚急] stunned and anxious
眼巴巴[yǎn bā bā, ㄧㄢˇ ㄅㄚ ㄅㄚ, 眼巴巴] waiting anxiously; impatient
着急[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, 着急 / 著急] worry; feel anxious

anxious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
機嫌取り[きげんとり, kigentori] (n) (1) (See 機嫌を取る) currying favour; being anxious to please; (2) bootlicker
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious
気を揉む;気をもむ[きをもむ, kiwomomu] (exp,v5m) to worry; to fret; to get anxious
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of
気遣わしい[きづかわしい, kidukawashii] (adj-i) anxiously; with anxious looks; with anxiety
焦心苦慮[しょうしんくりょ, shoushinkuryo] (n,vs) worrying oneself (about); being anxious (about); fidgeting (about)
青息[あおいき, aoiki] (n) anxious or pained sigh
待ち望む[まちのぞむ, machinozomu] (v5m,vt) to look anxiously for; to wait eagerly for; (P)
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P)
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P)
気が揉める[きがもめる, kigamomeru] (exp,v1) to feel anxious; to feel uneasy; to worry
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed

anxious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried FR: être anxieux
ห่วง[v.] (huang) EN: worry ; be anxious FR: s'inquiéter ; se faire du mouron (fam.)
ห่วง[adj.] (huang) EN: anxious ; perturbed ; concerned ; worried FR: anxieux ; inquiet
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier
ใจไม่ดี[adj.] (jaimaidī) EN: anxious FR:
กำดัด[v.] (kamdat) EN: worry ; be anxious FR:
กำดัด[adj.] (kamdat) EN: anxious ; worried ; concerned FR: anxieux
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวล[adj.] (kangwon) EN: worried ; anxious ; uneasy ; shaken FR: inquiet ; anxieux
กังวลใจ[v.] (kangwon jai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned FR: être anxieux ; être inquiet
เก๊กซิม[v.] (keksim) EN: worry ; be anxious FR:
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คระหน[adj.] (khrahon) EN: be anxious ; be uneasy ; be restless ; be impatient ; strive FR:
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กรุ่ม[v.] (krum) EN: be anxious FR:
เป็นห่วง[v. exp.] (pen huang) EN: be anxious (about) ; worry (about) FR: se soucier de ; s'en soucier
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v.] (penthuk) EN: be worried ; be anxious ; bother ; worry FR: être malheureux
พะว้าพะวัง[adj.] (phawāphawan) EN: worried ; anxious ; distraught ; overwrought FR:
พะวง[v.] (phawong) EN: worry ; be anxious ; be concerned FR: se soucier de ; se préoccuper de
พิดรก[v.] (phidrok) EN: be serious ; worry ; be anxious FR:
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: worry ; be worried ; be anxious FR:
เร่าร้อน[v.] (raorøn) EN: be anxious FR:
ร้อนอาสน์[v.] (røn-āt) EN: be anxious FR:
ร้อนอาสน์[adj.] (røn-āt) EN: on the hot seat ; anxious ; worried FR:
ร้อนใจ[v.] (røn jai) EN: worry ; be anxious FR: être angoissé ; angoisser (fam.) ; éprouver de l'anxiété
ร้อนใจ[adj.] (røn jai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset FR: anxieux ; angoissé ; inquiet ; affligé
ร้อนรน[v. exp.] (rønron) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious FR: être impatient
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious ; agog FR: excitant ; anxieux
ทำให้เกิดความกังวล[adj.] (thamhai koē) EN: anxious FR:
ไหวหวั่น[adj.] (waiwan) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR:
หวั่นไหว[adj.] (wanwai) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR: sensible (à)
หวั่น ๆ = หวั่นๆ[v. exp.] (wan-wan) EN: be anxious (about) ; have misgivings FR:

anxious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; besorgt (um; wegen) {adj}anxious (about; for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anxious
Back to top