ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-distress-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distress, *distress*,

-distress- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี
Dear Lizzy, please do not distress yourself. I'm sure Mr Darcy will respect your confidence.ลิซซี่ที่รัก กรุณาอย่าไปทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลย ฉันมั่นใจว่าคุณดาร์ซี่จะนับถือความไว้วางใจของเธออยู่
I've been listening to the distress signal.ตอนที่ฟังสัญญาณเรียกนั้น
That's right, CQD, the distress call. That's our position.ถูกต้อง ขอความช่วยเหลือคือสถานะเรา
"concludes that BST results in unnecessary pain suffering and distress for the cows."มีข้อสรุปว่า BST ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็น "ความทรมานและอาการเศร้าซึมในวัว
"It is with great distress that Scotland Yard announces that the Bank of England..."สก็อตแลนด์ยาร์ดเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้อง แจ้งให้ทราบว่าธนาคารอังกฤษถูกโจรกรรม"
See if we can find a transceiver to send a distress signal, help the rescue team.เผื่อผมหาทรานซีฟเวอร์เจอ จะได้ส่งสัญญาณให้ทีมกู้ภัย
It was a distress call from a French woman.มันเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงฝรั่งเศส
So no splashing, no signs of distress ?ไม่มีเสียงเอะอะ หรือว่าสัญญาณอันตรายเลยหรอครับ
Yeah, and we're talkin' distress big time!ใช่และ เรากำลังมีมีปัญหาใหญ่
Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS doesn't explain anything, except the breathing.ผมโกหก Crush syndrome

-distress- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress
危難[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress
悩み事[なやみごと, nayamigoto] (n) worry; matter causing distress
沈吟[ちんぎん, chingin] (n,vs) hum; meditation; painstaking elaboration on one's poem; groaning in distress
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress
胎児切迫仮死[たいじせっぱくかし, taijiseppakukashi] (n) fetal death due to distress
見舞い金[みまいきん, mimaikin] (n) (monetary) present to a person in distress

-distress- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress FR:
คับแค้น[adj.] (khapkhaēn) EN: troubled ; distressed ; in distress ; oppressed ; down FR:
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress ; alleviate distress ; relieve suffering FR: se relever ; se remettre
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūat) EN: trouble ; vexation ; torment ; hardship ; distress FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppū) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering FR: souffrance [f]
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangw) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise FR:
ความปวดร้าวใจ[n.] (khwām pūatr) EN: distress ; agony ; suffering FR:
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosō) EN: distress ; melancholy ; grief FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:
ความทุกข์ทรมาน[n.] (khwām thuk ) EN: suffering ; pain ; distress FR:
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk ) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried FR: être abattu ; être accablé
ลำบากใจ[n. exp.] (lambāk jai) EN: worry ; be depressed ; distress FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[n.] (sōk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โศก-[pref.] (sōk- ; sōkk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jit) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound FR: peiner ; attrister ; blesser
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dā) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty FR: traverser une période difficile ; tomber dans la misère
ยามทุกข์[n. exp.] (yām thuk) EN: difficult period ; hard time ; time of distress FR: période difficile [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -distress-
Back to top