ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poverty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poverty*, -poverty-

poverty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poverty (n.) ความจน See also: ความอัตคัด, ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง Syn. beggary, deprivation, need, indigence
poverty (n.) การขาดสารอาหาร (ดิน) Syn. absence, defect, lack, paucity Ops. abundance
poverty-stricken (adj.) ยากจน See also: ขัดสนมาก Syn. insolvent, indigent, broke Ops. solvent
English-Thai: HOPE Dictionary
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
poverty-strickenadj. ยากจน,ขัดสนมาก, Syn. extremely poor
English-Thai: Nontri Dictionary
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poverty affidavitคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Povertyความยากจน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจน (n.) poverty See also: indigence Syn. ความอัตคัด, ความขาดแคลน Ops. ความร่ำรวย
ความยากจน (n.) poverty See also: beggary, impoverishment Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
ความยากจนข้นแค้น (n.) poverty See also: destitution, penury, indigence Syn. ความยากจน, ความยากแค้น, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
ความอัตคัด (n.) poverty See also: indigence Syn. ความขาดแคลน Ops. ความร่ำรวย
ทุกข์ยาก (v.) become poverty-stricken See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ลำเค็ญ
ยากเข็ญ (adv.) in poverty See also: in dire poverty Syn. แสนเข็ญ, ยาก
ยากเข็ญ (adv.) in poverty See also: in dire poverty Syn. แสนเข็ญ, ยาก
ลำบาก (v.) become poverty-stricken See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ทุกข์ยาก, ลำเค็ญ
ลำบาก (v.) become poverty-stricken See also: be badly off
ลำบากยากเย็น (v.) become poverty-stricken See also: be badly off Syn. ลำบาก
ลำบากยากแค้น (v.) become poverty-stricken See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ทุกข์ยาก, ลำเค็ญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where we came from if one did not want to die of poverty one became a priest or a bandit!ที่ที่พวกเรามาน่ะนะ ถ้าใครไม่อยากอดตาย... ...ก็ต้องเป็นพระหรือเป็นโจร
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
There are 3 things a person can't hide coughing, poverty and love.มีอยู่ 3 อย่าง ที่คนเราซ่อนเร้นเอาไว้ไม่ได้ คือ.. การไอ..
Thanks. He's grown up in poverty and hardship and his only way out is his skill with the ball.เขาโตมาอย่างแร้นแค้น
I grew up in poverty as a child...ข้าเติบโตมาอย่างเด็กยากไร้
The world of poverty defies the imagination.โลกของความยากจน ท้าจินตนาการจริงๆ
Why is Poverty on your back?ทำใม ความยากจน ถึงได้เกาะที่หลังของเธอล่ะ?
Girl who used to have Poverty on her back gets to handle money everyday at the bank.*สาวน้อยผู้ที่เคย แบก ความยากจน เอาไว้ที่หลัง* *กลับมีเงินทองให้ใช้ อย่างไม่ขาดสายจากธุรกิจส่วนตัว*
Vivaldi died in a poverty village.วิวาลดี* เองยังต้องตายในหมู่บ้านที่ไร้ญาติขาดมิตร *นักประพันธ์คนตรีชาวอิตาลี
Queenie would let me go with Mr Daws to Poverty Point, to watch the boats go up and down the river.ควินนี่ปล่อยให้ผมไปที่ "พัฟเวอร์ตี้ พอยต์" กับคุณดอว์ส เพื่อดูเรือแล่นขึ้นลงในแม่น้ำ
In this world there's enough poverty and frustration and anger and passion.ในโลกนี้ มีความยกจนและเลวร้ายต่างๆ มากพอแล้ว

poverty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, 人穷志短 / 人窮志短] poor and with low expectations; poverty stunts ambition
贫穷潦倒[pín qióng liáo dǎo, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 贫穷潦倒 / 貧窮潦倒] poverty stricken
穷困[qióng kùn, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨㄣˋ, 穷困 / 窮困] destitute; wretched poverty
贫困[pín kùn, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ, 贫困 / 貧困] impoverished; poverty
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, 窘迫] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed
贫苦[pín kǔ, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨˇ, 贫苦 / 貧苦] poverty-stricken; poor

poverty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビンバー[, binba-] (n) (1) (See ビンベスト,貧乏) someone whose state is slightly poorer than regular poverty; (2) 2nd degree poverty
ビンベスト[, binbesuto] (n) (1) (See ビンバー,貧乏) extremely poor person; (2) 3rd degree poverty
刺激の貧困[しげきのひんこん, shigekinohinkon] (n) poverty of stimulus
稼ぐに追いつく貧乏無し[かせぐにおいつくびんぼうなし, kasegunioitsukubinbounashi] (exp) (id) Poverty is a stranger to industry
窮す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 窮する) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty
窮する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty
貧すれば鈍する[ひんすればどんする, hinsurebadonsuru] (exp) (id) Poverty dulls the wit
金欠病[きんけつびょう, kinketsubyou] (n) poverty
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household
佗人[わびびと, wabibito] (n) lonesome person; unwanted person; poverty-stricken person
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
困窮[こんきゅう, konkyuu] (n,vs) poverty; distress; (P)
手鍋提げても[てなべさげても, tenabesagetemo] (n) even if it means living in dire poverty; by all means
窮乏[きゅうぼう, kyuubou] (n,vs) poverty; destitution; privation; indigence; penury; (P)
素寒貧[すかんぴん, sukanpin] (adj-na,n) penniless; dire poverty; pauper
落魄[らくはく, rakuhaku] (n,vs) being reduced to poverty; living in poverty; coming down in the world; straitened (reduced) circumstances
貧乏(P);貧棒(oK);貧之(iK)[びんぼう, binbou] (adj-na,n) poverty; destitute; poor; (P)
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax)

poverty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัดก้อนเกลือกิน[v. (loc.)] (katkønkleūa) EN: live together in abject poverty ; tolerate living in poverty FR:
ขจัดความยากจน[v. exp.] (khajat khwā) EN: eradicate poverty FR: éradiquer la pauvreté
ความจน[n.] (khwām jon) EN: poverty ; indigence FR: pauvreté [f] ; indigence [f] ; dénuement [m] = dénûment [m]
ความยากจน[n.] (khwām yākjo) EN: poverty ; beggary ; impoverishment FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากจนข้นแค้น[n.] (khwām yākjo) EN: poverty ; destitution ; penury ; indigence FR:
ความยากแค้น[n.] (khwām yākkh) EN: impoverishment ; poverty FR: misère [f]
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
ยากแค้น[adj.] (yākkhaēn) EN: poor ; poverty-stricken ; in dire poverty ; impoverished ; penniless FR: pauvre
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor FR:
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken ; dirt poor FR:
เข็ญใจ[adj.] (khenjai) EN: poverty-stricken ; impoverished ; needy FR: dans le dénuement ; miséreux
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken ; penniless ; impoverished ; poor FR:
ลำบากยากเย็น[v. exp.] (lambāk yāky) EN: become poverty-stricken ; be badly off FR:
แร้นแค้น[adj.] (raēnkhaēn) EN: in dire straits ; poverty-stricken ; destitute ; impoverished ; penniless FR:
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent FR: pauvre ; misérable ; marmiteux (vx)

poverty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wortarmut {f}poverty of words

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poverty
Back to top